هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پروپافنون(PROPAFENONE)

تعداد بازدید : 1474

رده بارداری : C

موارد مصرف :

پروپافنون درآريتمي هاي بطني وفـوق بطني (فلوتر يا فيبريلاسـيون گهگيـر دهليـزي) اسـتفاده ميشود. مكانيـسم اثـر: ايـن دارو بامـسدودكردن كانـالهـاي سديمي فعال موجب كاهش خودكاري قلب شده و هدايت و تحريك پذيري را مهـار مـي كنـد . همچنـين طـول دوره تحريكپـذيري را طـولاني مـي كنـد . ايـن دارو داراي اثـر ضعيف مـسددگيرنده بتاآدرنرژيـك و مـسدد كانـال هـاي كلسيم نيز ميباشد. فارماكوكينتيك: اين دارو از راه خوراكي بخوبي جذب، در كبد متابوليزه و از راه كليه دفع مـي شـود . متابوليـسم گذراول كبدي آن گسترده و نيمه عمـر آن 2-10 سـاعت است. پيوند دارو به پروتئين بسيار زياد است . ايـن دارو از راه ادرار و مدفوع دفع ميشود.

موارد منع مـصرف:

در نارسـايي احتقـاني (كنتـرل نشده) قلـب، شـوك كارديوژنيـك (مگـر اينكـه ناشـي از آريتمي باشد )، برادي كاردي شديد، اختلالات الكتروليتـي كنترل نشده، بيماري انسداد شديد راه هاي هوايي، كاهش شـديد فـشارخون، مياسـتني گـراو، نقـص عملكـرد گـره سينوسي- دهليزي، اختلالات بافـت هـداي تي- دهليـزي، بلوك گره دهليزي - بطنـي درجـه دو يـا بيـشتر و بلـوك شاخه هاي هيس نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- اين دارو در موارد زير بايد بـا احتيـاط فـراوان تجـويز شود نارسايي قلـب، نارسـايي كبـدي يـا كليـوي، سـالمندان و بيمــاراني كــه داراي ضــربان ســاز الكتريكــي هــستند، بيماريهاي انسدادي راههاي هوايي.

2- از آنجايي كه پروپافنون داراي اثر مسدد گيرنـده هـاي بتاآدرنرژيك ميباشد، در بيماري انسدادي راه هاي هوايي، بايد بااحتياط بسيار زيـاد تجـويز شـود و در صـورتي كـه انسداد راههاي هوايي شديد باشد، نبايد مصرف شود.

3- بررسي نوار قلبي در طـول درمـان بـا د ارو در فواصـل منظم ضروري است.

عوارض جانبي :

يبوسـت، تـاري ديـد، خـشكي دهـان، گيجي، تهوع، استفراغ، خستگي، مزه فلزي و تلخ، اسـهال ، سردرد، واكـنش هـاي آلرژيـك پوسـتي، افـت فـشارخون وضعيتي، كاهش ضربان قلب، بلوك سينوسـي -دهليـزي، بطني و داخل بطني و اثرات آريتميزايي از عوارض جانبي دارو هستند.

تداخلهاي دارويي:

سـايمتيدين و كينيـدين غلظـت پلاسمايي اين دارو را افزايش مي دهنـد . مـصرف همزمـان پروپافنون با ساير دارو هـاي ضـدآريتمي تـضعيف قلـب را افزايش مي دهد. ريفـامپين بـا كـاهش غلظـت پلاسـمايي پروپافنون موجب افزايش اثرات آن مي گردد. مصرف تـوام پروپافنون با دارو هاي ضدافسردگي سه حلقهاي، خطر بروز آريتمي را افزايش مي دهد. مصرف همزمان پروپـافنون بـا ترفنادين خطر بروز آريتمـي بطنـي را افـزايش مـي دهـد . پروپافنون موجب افزايش غلظت پلاسـمايي پروپرانولـول، ديگوكسين و تئوفيلين مـي شـود . پروپـافنون بـا افـزايش غلظـت پلاسـمايي وارفـارين موجـب افـزايش اثـرات آن ميگردد.

نكات قابل توصيه :

1- از آنجايي كه مصرف تـوام پروپـافنون بـا ديگوكـسين موجب افزايش غلظت پلاسـمايي ديگوكـسين مـي گـردد، بايد در صورت مـصرف همزمـان ايـن دو، مقـدار مـصرف ديگوكسين را كاهش داد.

2- اين دارو بايد پس از غذامصرف شود.

3- در موق ع تجـويز ايـن دارو، ECG و فـشارخون بيمـار بايد كنترل شود.

4- اگـر بـاتجويز ايـن دارو فاصـله QRS بيـشتر از 20% افزايش يابد، بايد مقدارمصرف دارو كاهش يافته يا مصرف آن متوقف شود تا اينكه ECG به حد طبيعي برگردد.

5- دوره درمان با اين دارو بايد كامل شود . اين دارو نبايـد كمتر يا بيشتر از مقدار توصيه شده مصرف شود.

6- درصــورت فرامــوش شــدن يــك نوبــت مــصرف دارو، درصورت بياد آوردن طي 4 ساعت، آن نوبت بايـد مـصرف شود، ولي اگر تقريباً زمان مصرف نوبت بعـدي فرارسـيده باشد، از مصرف آن نوبت خودداري نمـوده و مقدارمـصرف بعدي نيز نبايد دوبرابر گردد.

7- درصورت نيـا ز بـه هرگونـه عمـل جراحـي يـا درمـان اضطراري بايد احتياط نمود.

مقدار مصرف :

بزرگــسالان:

در ابتــدا 150 ميلــيگــرم 3 بــار در روز مصرف ميشود. درصورت نياز با فاصله هاي حداقل 3 روز، مقدارمـصرف بـه 300 ميلـيگـرم 2 بـار در روز افـزايش مييابد. حداكثر مقدارمصرف 300 ميليگرم 3 بـار در روز ميباشد. در بيماران با وزن كمتـر از 70 كيلـوگرم مقـدار دارو بايد كاهش يابد.

اشكال دارويي :

Tablet: 150 mg, 300 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد