هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پروپرانولول(PROPRANOLOL)

تعداد بازدید : 1131

رده بارداری : C

موارد مصرف :

پروپرانولول در درمـان آنـژين صـدري مزمن، پيشگيري ودرمان آريتمـي قلبـي، كنتـرل زيـادي فشارخون، درمان كارديوميوپاتي هيپرتروفيك و پيشگيري از انفـــاركتوس مجـــدد ميوكـــارد، در درمـــان كمكـــي نئوكروموسيتوم و پيشگيري از سردرد هاي عروقي مـصرف ميشود.

فارماكوكينتيــك:

حــدود 90 درصــد دارو از مجــراي گوارش جذب ميشود. پيوند دارو به پروتئين هاي پلاسـما خيلي زياد است . متابوليسم داروكبدي بوده و نيمـه عمـر آن 3-5 ساعت است . زمان لازم براي رسيدن بـه اوج اثـر 1-1/5 ساعت است. دفع دارو كليوي است.

موارد منع مصرف :

اين دارو در شوك قلبي، نارسايي آشكار قلب، بلـوك درجـه دو يـا سـه دهليـزي – بطنـي، براديكاردي سينوسي و كاهش فشارخون سيستوليك بـه كمتــر از 100 ميلــيليتــر جيــوه (بــراي پيــشگيري از انفاركتوس مجدد ميوكارد) نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- مصرف اين دارو در موارد زير بايد بـا احتيـاط فـراوان صورت گيرد.سابقه آلـرژي، آسـم نـايژه اي، آمفيـزم يـا برونـشيت غيـر آلرژيك، نارسايي احتقاني قلب، ديابت، پركـاري تيروئيـد، افسردگي رواني يا سابقه ابتلاء به آن.

2- مقدارمصرف اين دارو در سالمندان بايد براساس پاسخ بيمار تعيين شـود، زيـرا از يـك طـرف بـه علـت كـاهش حساسيت اين بيماران به اثـر دارو ممكـن اسـت افـزايش مقدارمصرف لازم باشد و از طرف ديگـر بـه علـت كـاهش توانايي متابوليسم و دفع دارو كاهش مقدارمصرف ممكـن است ضرورت يابد.

3- دربيماران مبتلا به عيب كار كبد، مقاد ير مـصرف ايـن دارو بايد كاهش يابد.

4- درصورت بروز افسردگي ناشي از اين دارو، مـصرف آن بايد قطع شود.

5- اگر بعد از يك دوره درمان طولاني بـا ايـن دارو قطـع مصرف آن ضرورت پيداكند، بايد مصرف اين دارو بتـدريج و حداقل طي سه روز تا دوهفته قطع شـود . درطـول ايـن مدت، بيمار بايد از فعاليتهـاي شـديد بـدني پرهيزكنـد تاخطر بروز انفاركتوس ميوكـارد يـا آريتمـي بـه حـداقل برسد. اگرپس از قطع مصرف دارو، علائم قطع مصرف بروز كرد، بايد مصرف دارو را به طور موقت مجدداً شروع نمود ، ولي به دنبال بهبود بيمار، آن را بايد با احتياط قطع كرد.

6- درطول مصرف اين دارو ، پيگيري عملكرد قلب، تعيين نبض، اندازه گيري فشارخون و ثبت نوارقلبي و اندازه گيري ضربان قلب ضروري است.

عوارض جانبي :

برادي كاردي، نارسايي قلب، اختلال در هدايت قلب، اسپاسـم بـرونش، انقبـاض عـروق محيطـي، اختلالات گوارشـي، خـستگي، اشـكال در بخـواب رفـتن، بثورات جلدي، اش كال در تـنفس يـا خـس خـس كـردن، سردي دسـت هـا و پـا هـا، اغتـشاش شـعور بخـصوص در سالمندان، توهم، افـسردگي روانـي، ورم مـچ و سـاق پـا، ضربان آهـسته و غيرعـادي قلـب، يبوسـت، اضـطراب يـا نگراني، كاهش توانـايي جنـسي، اسـهال ، خـواب آلـودگي خفيف، سردرد، بيحسي يا گزگز كردن انگستان دست و پا و خستگي يا ضعف غيرعادي بامـصرف ايـن دارو گـزارش شده است.

تداخلهاي دارويي :

مقدارمصرف انسولين و دارو هـاي خوراكي پائين آورنده قندخون، هنگام مصرف همزمـان بـا اين دارو بايـد تنظـيم گـردد تـا از كـاهش بـيش از حـد قنـدخون جلـوگيري شـود. در صـورت مـصرف همزمـان داروهاي مسدودكننده گيرنده بتا – آدرنرژيك با دارو هاي مسدودكننده كانال هـاي كلـسيمي يـا كلونيـدين، اثـرات كـاهش فـشارخون ممكـن اسـت تـشديد شـود. مـصرف همزمان دارو هاي مهاركننده مونوآمين اكسيداز با اين دارو (مانند فورازوليدون و پروكاربازين ) به علت امكان افـزايش شديد فـشارخون، توصـيه نمـي شـود . درصـورت مـصرف همزمان اين دارو با آمين هاي مقلد سـمپاتيك كـه داراي فعاليت بتا -آدرنرژيك هستند، ممكن اسـت اثـرات هـر دو دسته دارو كـاهش يابنـد . گـزانتين هـا درصـورت مـصرف همزمان با اين دارو ممكن است موجب مهار اثرات درماني هر دو دسته دارو شـوند . همچنـين، كليـرانس تئـوفيلين افزايش مييابد.

نكات قابل توصيه :

1- هيچ يك از نوبت هاي مصرف اين دارو نبايـد فرامـوش شود، بخصوص اگر روزي يكبار مصرف ميشود.

2- اين دارو، زيادي فشارخون را درمان نمي كند، بلكه آن را كنترل مي نمايد. مصرف اين دارو ممكن است تـا پايـان عمر ضروري باشد.

3- مصرف دارو، حتي در صورت احـساس بهبـودي، بايـد ادامه يابد.

4- اگر يك نوبت مصرف دارو فراموش شود، به محض بـه يادآوردن آن نوبت بايـد مـصرف شـود، ولـي اگـر تازمـان مصرف نوبت بعدي 4 ساعت باقيمانده باشد، ازمـصرف آن نوبت بايد خودداري شده و مقدارمصرف بعدي نيز دوبرابـر نگردد.

5- دربيماران مبتلا به ديابـت، بامـصرف ايـن دارو علايـم كمــي قنــدخون ممكــن اســت پوشــانده شــده ياغلظــت قندخون افزايش يابد يا كاهش قندخون طولاني شود.

6- ازمـصرف بـا سـاير داروهـا، بـه ويـژه داروهـاي مقلـد سمپاتيك كه نياز به نسخه پزشك ندارند، بايد خـودداري گردد.

7- قبل از قطع مصرف دارو، بايد با پزشك مشورت شود.

8- به علت احتمال بروز سرگيجه، خواب آلودگي و منگـي، هنگام رانندگي يا كار با وسـايلي كـه نيـاز بـه هوشـياري دارند، بايد احتياط نمود.

مقدار مصرف :

خوراكي (قرص معمولي)

بزرگـــــسالان:

در درمـــــان آنـــــژين صـــــدري 80-320 mg/day در 2-4 مقدارمنقــسم، بــه عنــوان ضدآريتمي 10-30 ميليگرم 3-4 بار در روز (كه برحسب نياز وتحمل بيمار تنظـيم مـي شـود )، بـه عنـوان كاهنـده فشارخون، 40 ميليگرم دوبار در روز (كه معمولاً برحـسب نياز وتحمل بيمار به تدريج افـزايش مـي يابـد ) تاحـداكثر 640 mg/day مصرف ميشود. به عنوان درمـان كمكـي كارديوميوپاتي هيپرتروفيك 20-40 ميليگرم 3-4 بار در روز مصرف ميشود كه برحسب نياز و تحمل بيمار تنظيم ميگردد. در انفاركتوس ميوكارد 180-240 mg/day در مقادير منقسم مصرف ميشود. به عنوان درمان كمكي در فئوكروموســيتوم 20 ميلــيگــرم ســه بــار در روز تــا 40 ميليگرم 3-4 بار در روز به مدت سـه روز قبـل از عمـل جراحي تجويز مي گردد. در درمان سردرد هاي عروقي ابتدا 20 ميليگرم چهارباردر روز مصرف مـي شـود كـه سـپس مقدار دارو برحـسب نيـاز و تحمـل بيمـار بـه تـدريج تـا حداكثر 240 mg/day درصورت نياز افزايش مييابد.

كودكان:

بـه عنـوان ضـدآريتمي وكاهنـده فـشارخون، 0/5-1 mg/day در 2-4 مقدارمنقسم مصرف مـي شـود . مقدار دارو برحسب نياز جهت درمان زيـادي فـشارخون و پيشگيري از تاكيكاردي فوق بطني تنظيم ميگردد.

خوراكي (قرص پيوسته رهش)

بزرگسالان:

در درمان زيادي فشارخون، 80 mg/day در يك نوبت كه به تدريج تا 160 mg/day در يك نوبت افزايش مي يابد، مصرف ميشود. در درمان آنژين صـدري، 80 mg/day در يــك نوبــت كــه در فواصــل 3-7 روز برحسب نياز تا حداكثر 320 mg/day افزايش مـي يابـد، مــصرف مــي گــردد. در درمــان ســردرد هــاي عروقــي، 80 mg/day در يك نوبت مصرف ميشود كه مـي توانـد تاحداكثر 240 mg/day برحسب نيـاز بتـدريج افـزايش يابد.

تزريقي بزرگسالان:

به عنـوان ضـدآريتمي 1-3 ميلـي گـرم بـا سرعت حداكثر 1 mg/min از راه وريدي تزريق ميشود. درصـورت نيـاز، پـس از دو دقيقـه و پـس از چهارسـاعت مجدداً همين مقدار تزريق ميگردد.

كودكـــــان:

از راه تزريـــــق وريـــــدي آهـــــسته 0/01-0/1 mg/kg (تاحداكثر يك ميليگرم در هـر روز ) مصرف ميشود كه هر 6-8 ساعت در صـورت نيـاز تكـرار ميگردد.

اشكال دارويي :

Injection: 1 mg/ml

Tablet: 10mg, 40 mg, 80 mg

Extended Release Tablet: 80 mg, 160 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد