هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پروستاتان (PROSTATAN)

تعداد بازدید : 1224

موارد مصرف :

پروستاتان در موارد التهاب حاد ومزمن پروستات، سوزش و تكرر ادرار بكار ميرود.

 مكانيسم اثر :

سيتوسترول موجود در ايـن فـرآورده بـا مهــار آنــزيم 5-آلفــا-ردوكتــاز باعــث كــاهش غلظــت ديهيدروتستوسترون (DHT) ميگردد و در نتيجه رشد غده پروستات را متوقف مينمايد. ايــزولكتين موجــود در گزنــه بــا رقابــت در اتــصال بــه گيرندههاي تستوسترون در بافت پروستات موجـب وقفـه هيپرپلازي پروستات ميگردد. همچنين تركيبات موجـود در اين فرآورده داراي اثرات ضـد التهاب، محـرك سيـستم ايمني وكاهش دهنده تونيسيته عضلات صـا ف پروسـتات ميباشند و موجب تسهيل جريان ادرار وبهبود حال بيمـار ميگردند.

 اجزاء فرآورد:

 قطره پروستاتان از عصاره هيدروالكلي گيا هان زير تشكيل شده است:

ريشه گزنه 20%

اندام هوايي گزنه 10%

تخم كدوي بدون پوست 20%

گل بابونه 20%

ميوه خارخاسك 20%

ميوه انيسون 10%

. قـرص پروسـتاتان حـاوي عـصاره خـشك گيـاهـان زيـر ميباشد:

ريشه وبرگ گزنه 28/5 mg

تخم كدوي پوست كاغذي 25 mg

گل بابونه 19 mg

ميوه خارخاسك 22 mg

ميوه انيسون 17/5 mg

مواد موثره :

استروئيد ها (سيتوسـترول )، اسـكوپولتين، فنيل پروپان، ايزولكتين، پلي سـاكاريد هـا و فلاونوييـد هـا ، روغنهاي فرار و اسيدهاي چرب (اسيدلينولئيك).

 موارد منع مصرف :

ايـن فـرآورده نبايـد در كودكـان مصرف شود.

 عوارض جانبي :

 بامـصرف ايـن فـرآورده احتمـال بـروز اختلالات گوارشي (تحريك معده ) و واكنش هاي آلرژيـك وجود دارد.

 مقدار مصرف :

 قطره: روزي 3 بار، هر بار 30-40 قطره در يك فنجـان آب سرد بعـد از غـذا مـصرف شـود . قطـره پر وسـتاتان را ميتوان براي مدت 6-12 ماه مصرف نمود. قرص: روزي 3 بار، هر بار يك قرص بعد از غذا با كمـي آب ميل شود.

 اشكال دارويي :

Drop, Tablet

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد