هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پروتامين(PROTAMINE)

تعداد بازدید : 1617

رده بارداری : C

موارد مصرف :

پروتامين بعنوان درمان در مواردي كه هپارين با مقادير بـيش از حدمـصرف گـردد و منجـر بـه خونريزي شود، بكار ميرود. ايـن دارو همچنـين متعاقـب جراحي قلب يا شريان يا انجام دياليز، براي خنثي نمـودن اثر هپارين مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

اثر پروتامين با هپارين تركيب ميشـود و يك كمپلكس پايدار ايجاد مـي كنـد و در نتيجـه هپـارين بياثر ميگردد.

فارماكوكينتيك:

اثـر پروتـامين طـي 5 دقيقـه شـروع ميشود و تا دوسـاعت طـول مـي كـشد . طـول مـدت اثـر پروتامين به دماي بدن بستگي دارد.

هـشدارهـا:

در صـورت وجـود سـابقه حـساسيت بـه پروتامين، بايد با احتياط مصرف شود.

عــوارض جــانبي:

عــوارض شــايع عبارتنــد از تهــوع، استفراغ، خستگي، برافروختگي، ضربان آهسته غير عـادي قلب، اشكال در تنفس، كاهش غيرعادي و ناگهـاني فـشار خون و واكنشهاي حساسيتي.

نكــات قابــل توصــيه :

پروتــامين بــا بعــضي از آنتيبيوتيـك هـا ي تزريقـي، ازجملـه سفالوسـپور ينهـا و پنيسيلينها ناسازگاري دارد.

مقدار مصرف :

يك ميليگرم پروتـامين بـراي خنثـي نمودن 100 واحد هپارين سديم بـصورت تزريـق وريـدي كفايت ميكند. مـشروط براينكـه ايـن دارو در فاصـله 15 دقيقه از هپـارين مـصرف شـده باشـد . اگـر مـدت زمـان بيشتري از تجويز هپارين گذشته باشد، ا ز آنجا كه هپارين سريع دفع ميشود، مقدار كمتـري پروتـامين مـورد نيـاز ميباشد. مقدار مصرف پروتامين را برحسب نتـايج آزمـون انعقادي خون نيز ميتوان تعيين كرد . حداكثر مقدارمصرف پروتامين 50 mg ميباشد.

اشكال دارويي :

Injection: 1000 UAH/ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد