هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پروتيوناميد(PROTHIONAMIDE)

ضد باکتری

تعداد بازدید :533

موارد مصرف :

پروتيوناميد، همراه بـا سـاير دارو هـاي ضد سـل بـه عنـوان جـايگزين دارو هـاي انتخـاب اول در درمان سل در عفونت هاي مقاوم بـه ايـن دا روهـا مـصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

مكانيسم اثر اين دارو به خـوبي شـناخته نشده است ، اما به نظر مي رسد مانع سـاخت پپتيـد هـا در مايكوباكتريوم شده وبسته به غلظت، باكتريواسـتاتيك يـا باكتريسيد ميباشد. فارماكوكينتيك: اين دارو به خوبي ازمجـراي گـوارش جذب ميشود و 2-1 ساعت پس از مصرف به اوج غلظـت سرمي حاصل ميشود. دفع اين دارو عمدتاً كليوي است.

هشدارها :

1 -بيماراني كه به دارو هـاي ايزونيازيـد، پيـرازين آميـد و اسيدنيكوتينيك يا ساير دارو هاي مشابه از نظر ساختماني، حساسيت مفـرط دارنـد، ممكـن اسـت بـه ايـن دارو نيـز حساس باشند.

2 -مصرف اين دارو در بيماران مبتلا به عيب كار كبد يـا ديابت بايد با احتياط فراوان صورت گيرد.

عوارض جانبي :

افسردگي، تغييـرات خلقـي، اغتـشاش شــعور (مــسموميت CNS ،(نوريــت محيطــي، اســهال، افزايش بزاق، كاهش اشتها، تهوع يا استفراغ، دردمعده يـا دل آشوبه، احساس طعم فلزي در د هان از عـوارض شـ ايع اين دارو هستند.

تداخلهاي دارويي :

مصرف همزمـان پروتيوناميـد بـا ساير دارو هاي ضدسل، به ويژه سيكلوسرين ممكـن اسـت عوارض جانبي اين دارو ها و از جمله مـسموميت CNS را افزايش دهد . اين دارو موجب افزايش نياز به ويتـامين B6 (پيريدوكسين) ميشود.

نكات قابل توصيه :

1 -درصورت بروز اختلال گوارشي، دارو را مي توان همراه با غذا مصرف كرد.

2 -درطول درمان با ايـن دارو، مـصرف ويتـامين B6 بـه صورت مكمل توصيه ميشود.

مقدار مصرف:

بزرگسالان: مقدار day/mg 1000-500 بـه صـورت يكجا يا در مقادير منقسم همراه با غذا مـصرف مـي شـود . مصرف دارو را با مقادير كم بايد شـروع كـرد و درصـورت نياز و تحمل بيمار آن را افزايش داد. كودكان: در كودكان با سـن كمتـر از 10 سـال مقـدار kg/mg 10 مصرف ميشود كه به تدريج تا kg/mg 20 در روز افزايش مييابد.

اشكال دارويي  :

mg 250, mg 125: Tablet

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد