هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پسيليوم (PSYLLIUM)

گیاهی

تعداد بازدید :913

موارد مصرف :

پسيليوم دردرمان يبوست هاي مـزمن، براي پيشگيري از يبوست در بيماراني كه در حين اجابـت مزاج نبايد تحت فش ار باشند مانند بيماران با زخـم بـرش فرج (episiotomy)، هموروئيد ترومبوزه دردناك، شقاق يا آبسه پرين هاي، فتق ديافراگم، تنگي آنوركتال و در رفـع يبوست ناشي از كولون تحريـك پـذير (spastic colon) مصرف ميشود.

 مكانيسم اثر :

اثـر درمـاني پـسيليوم بـه واسـطه تـورم موسـيلاژ موجـود در پوسـته دانـه آن ظـاهر مـيگـردد. موسيلاژ احتمالا از طريق جذب آب باعث افزايش حجم و طوبت مدفوع شده و اين افزايش حجم موجـب تحريـك روده بزرگ و افزايش حركات پريستالتيك و كوتـاه شـدن زمان عبور مواد از روده و افزايش دفعات دفع ميگردد.

 اجزاء فـرآورده :

 ايـن فـرآورده حـاو ي دانـه اسـفرزه (Plantago psyllium) به ميزان 60% ميباشد.

 مواد موثره:

موسيلاژ.

 موارد منع مصرف :

اين فرآورده در آپانديـسيت و يـا نشانههاي آن، خونريزي ركتوم با علت نامشخص، نارسايي احتقاني قلب و انـسداد روده، ديابـت و در صـورت وجـود اشكال در بلع نبايد مصرف شود.

 هشدارها:

ملين ها در خردسالان (تا 6 سال ) به جـز بـا دستور پزشك نبايد مصرف شوند. عوارض جانبي : مـصرف مقـادير زيـاد پـسيليوم باعـث انسداد روده ومري (معمولاً به دليل مصرف كـم مايعـات)ميگردد. همچنـين واكـنش هـا ي آلرژيـك بامـصرف دارو گزارش شده است . در شروع درمـان ممكـن اسـت موقتـاً سنگيني و نفخ در بيماران ايجاد گردد كه با ادامه درمـان برطرف ميشود.

 تداخلهاي دارويي:

1-پسيليوم باعـث كـاهش جـذب برخـي از موادمعـدني 12 ، (نظيــر كلــسيم، منيــزيم، مــس، روي) ويتــامين B گليكوزيدهاي قلبي و مشتقات كوماريني ميگردد.

2-مصرف همزمان پسيليوم با نمك هـاي ليتـيم موجـب كاهش غلظـت پلاسـمايي ليتـيم و وقفـه جـذب آنهـا در مجراي گوارشي ميشود.

3-پسيليوم ممكن است موجب كاهش سـرعت و ميـزان جذب كاربامازپين شود.

نكات قابل توصيه:

1-مصرف حداقل 6-8 ليوان آب در روز براي كمـك بـه نرم شدن مدفوع و جلـوگيري از كـاهش آب بـدن بيمـار ضروري است . اين امر به دليل خروج حجم زيـادي از آب با مدفوع اهميت دارد.

2-مصرف طولاني مدت اين دارو كـه بـه صـورت عـادت درآمده باشد ممكن است باعث وابسته شدن كـار روده هـا به اين دارو شود.

3-داروهاي ملين را نبايد بيشتر از يـك هفتـه (مگـر بـا دستور پزشك ) يا در موارد غيرضروري (مانند عدم اجابـت مزاج طي يك يا دو روز) مصرف نمود

4-ازمصرف دارو هاي ملين تادوساعت بعد از مصرف ساير داروها خودداري شود.

5-داروهاي حجيم كننـده مـدفوع حـاوي مقـادير قابـل توجهي قند ويا سديم هـستند، ايـن موضـوع در بيمـاران مبتلا به ديابت و افـرادي كـه محـدوديت مـصرف سـديم دارند اهميت دارد.

 مقدار مصرف:

1-3 بار در روز هر بار يك تا دو ساشه يا يك قاشق سوپخوري (حدود 10 گـرم ) از پـسيليوم، در يك ليوان آب ريخته مصرف شود.

 اشكال دارويي :

Sachet, Box

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد