هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پيجيوم آفريکانوم (PYGIUM AFRICANUM)

گیاهی

تعداد بازدید :1169

موارد مصرف:

اين فراورده در اختلالات ادراري ناشي از ابتلا به بزرگي خوش خيم پروستات به كار ميرود.

 مكانيسم اثر :

پيجيوم داراي خاصيت ضد التهابي و مهار تكثير سلول در ناحيه غده پروسـتات مـي باشـد . در يـك مطالعه جديد به صورت Invitro ديده شده كـه پيجيـوم از توليــد متابوليــت 5-ليپواكــسيژناز جلــوگيري كــرده و درنتيجه باعث كاهش التهاب ميشود. پيجيـوم موجـب افـزايش ترشـحات پروسـتات و افـزايش الاستيسيته مثانه ميگردد. عصاره گياه همچنين روي سيستم غـدد درون ريـز تـاثير گذاشته باعث كاهش هورمون هاي مـوثر در بـزرگ شـدن غده پروستات ميگردد. مشاهده شده اندوكوزانول موجب كاهش سطح LH، تستوسترون و پرولاكتين ميشود. اثرات فيتواستروژن عصاره اين گياه به طور مشخص باعث كاهش هيپرتروفي پروستات مي شود . همچنين تركيبـات محلول در چربي باعث كـاهش كلـسترول در پروسـتات و كاهش تجمع متابوليتهاي كلسترول ميگردد.

 اجـزاء فـراورده:

ايـن فـراورده حـاوي عـصاره گيـاه (Pygium africanum)به ميـزان 45-55mg معـادل 2/4-4/3mg بتاسيتوسترول در هر كپسول مي باشد.

 مواد موثره :

تريترپنها شامل اورسوليك، اولئانوليـك و كراتاگوليك اسيد ها، فروليك اسيد استر هاي متـصل بـه تتراكوزانــول و اندوكوزانــول، فيتواســترولهــا نظيــر بتاسيتوسترول، بتاسيلوسترون و كامپاسترول. هشدارها: در صو رت بروز واكـنش هـا ي حـساسيتي از مصرف دارو خودداري شود.

 عوارض جانبي:

مصرف اين فراورده ممكن است باعـث تحريك دستگاه گـوارش (از تهـوع تـا درد شـديد معـده)گردد. بدليل وجود روغن بادام زميني در فـراورده احتمـال بـروز واكنشهاي حساسيتي وجود دارد. مقدار مصرف : يك كپسول صبح و يك كپسول عـصر ترجيحاً قبل از غذا مصرف شود.

 اشكال دارويي :

Softgel Capsule

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد