هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پيرازين آميد(PYRAZINAMIDE)

ضد باکتری

تعداد بازدید :617

موارد مصرف :

پيرازين آميد همراه با سـاير دارو هـاي ضدسل دردرمان اين بيماري مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

ايـن آنتـي بيوتيـك بـسته بـه غلظـت و حــساسيت ارگانيــسم، باكتريواســتاتيك يــا باكتريــسيد ميباشد. مكانيسم اثر اين دارو بخوبي شناخته نشده است.

فارماكوكينتيك:

اين دارو از راه خوراكي بخوبي جـذب ميشود و پس از جذب در اغلب بافت هـا و مايعـات بـدن منتشر ميشود. پيرازينآميد در كبد بـه متابوليـت فعـال خود، هيدروليز ميشود. غلظت سرمي دارو 2-1 سـاعت و غلظت سرمي متابوليت آن 5-4 ساعت پس از مصرف بـه اوج خود مي رسد. نيمه عمر دارو 5/9 ساعت و نيمه عمـر متابوليت آن 12 ساعت است كه در صورت نارسايي مزمن كليه به ترتيب تا 26 و 22 سـاعت ممكـن اسـت افـزايش يابند. دفع اين دارو كليوي است.

موارد منع مصرف :

درصورت وجـود آسـيب كبـدي، نقرس حاد و پورفيري نبايد مصرف شود.

هشدارها:

درصورت وجود عيب كـار كبـد، عيـب كـا ر كليه، ديابت و نقرس، ايـن دارو بايـد بـا احتيـاط فـراوان مصرف شود . پيگيري كار كبد در طول درمان با ايـن دارو توصيه ميشود.

عوارض جانبي :

تب، بي اشـتهايي، بـزرگ شـدن كبـد، يرقان و نارسايي كبد، عوارض مهم اين دارو هستند. نكات قابل توصيه : بيمـار يـا اطرافيـان وي را بايـد از نظر تشخيص علايم اختلال كبدي آگاه ساخت و به بيمار يادآور شد كه درصورت بروز علايم اين اخـتلال از جملـه تهوع مداوم، استفراغ، بيحالي و يرقان، فوراً مصرف دارو را قطع و به پزشك مراجعه كند.

مقدار مصرف :

مقدار مصرف اين دارو در درمان سـل در بخش كليات داروهاي ضدسل ذكرشده است.

اشكال دارويي:

mg 500: Tablet

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد