هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پيريدوكـسين(PYRIDOXINE )

ویتامین ها،مکمل ها،المنت ها

تعداد بازدید :921

موارد مصرف :

پيريدوكـسين در پيـشگيري ودرمـان كمبــود ايــن ويتــامين مــصرف مــيشــود. مقــادير زيــادپيريدوكسين در درمان بعضي از اخـتلالات متابوليـك، از قبيل زيـادي اكـسالات ادرار مـصرف مـي شـود . ايـن دارو همچنين ممكن است در كم خـوني سيدروبلاسـتيك نيـز مصرف شود.

 مكانيسم اثر :

پيريدوكسين در گويچه هاي قرمزخون به فسفات پيريدوكسال تبديل ميشـود كـه بـه عنـوان يـك كــوآنزيم در اعمــال متابوليــك گونــاگون موثربرمــصرف پروتئين، كربوهيدرات و چربي عمل ميكند. پيريدوكسين در تبديل تريپتوفـان بـه نياسـين يـا سـروتونين، تجزيـه گليكــوژن، تبــديل اكــسالات بــه گليــسين و ســنتز گاماآمينوبوتيريك اسيد در سيستم اعـصاب مركـزي نيـز دخالت دارد.

 فارماكوكينتيك:

 ويتامين هاي گـروه B، بـه راحتـي از مجراي گوارش جذب مـي شـوند . پيريدوكـسين عمـدتاً از ژژونوم جذب ميگردد. فسفات پيريدوكسال به طور كامل بـه پـروتئينهـاي پلاسـما پيونـد مـييابـد، در حاليكـه پيريدوكسين به پروتئين هـا ي پلاسـما پيونـد ن مـي شـود . پيريدوكسين بـه طـور عمـده در كبـد ذخيـره مـي شـود . متابوليسم ايـن ويتـامين كبـدي اسـت و نيمـه عمـر آن 15-20 روز است . اين دارو تقريباً به طور كامل به صورت متابوليت از طريق كليه دفع ميشود.

 عـــوارض جـــانبي :

 بامـــصرف مقـــادير بـــيش از 200 mg/day به مدت بـيش از 30 روز، ايجـاد سـندرم وابستگي به ويتامين B6 گزارش شده است.

 تداخلهاي دارويي :

مصرف همزمان ويتـامين B لوودوپا توصيه ن ميشود، زيـرا اثرضدپاركينـسون لوودوپـا، حتي بامصرف خوراكي 5 ميليگرم ويتامين B6 معكـوس ميشود.

 نكات قابل توصيه :

1- ازآنجا كه كمبود ويتـامين هـا ي گـروه B بـه تنهـايي شايع نيست، به طورمعمـول تركيبـي از ايـن ويتـامين هـا تجويز ميشود.

 2- درصورت فراموش شدن يك نوبت مصرف دارو، بدليل اينكه زمان زيادي براي تخليه ويتامين لازم است، مـصرفنوبت فراموش شده، ضروري نميباشد. دوره درمان مطابق برنامه بايد تكميل شود.

 مقدار مصرف:

 خوراكي به عنوان مكمل ويتامين در پيشگيري از كمبودويتـامين، مقدارمصرف توصيه شده در روز به صورت زير است شيرخواران و كودكـان از بدوتولـد تاسـن 3 سـال 0/3-1 ميليگرم، سن 4-6 سال 1/1 ميليگرم، سن 7-10 سـال 1/4 ميليگـرم ، پـسران ومـردان بـالغ 1/7-2 ميلـي گـرم ، دختران وزنان بالغ 1/4-1/6 ميليگـرم ، زنـان بـاردار 2/2 ميليگـرم ، دردوران شـيردهي 2/1ميلـي گـرم . در درمـان كمبود ويتامين، مقدار دارو برحسب شدت كمبود تعيـين ميشود. تزريقي 6 ، بـه عنـوان براي پيشگيري ودرمان كمبـود ويتـامين B بخشي ازتغذيه تـام وريـدي، مقدارمـصرف ب رحـسب نيـاز بيمار تعيـين مـي شـود . در درمـان سـندرم وابـستگي بـه پيريدوكسين در بزرگـسالان، ابتـدا 30-600 mg/day و در شيرخواران ابتدا 10-100 ميليگرم تزريق عضلاني يـا وريدي ميشود. در درمان كمبود ايـن ويتـامين ناشـي از مصرف دارو ها در بزرگـسالان، مقـدار 50-200 mg/day به مدت 3 هفته مصرف ميشـود كـه در صـورت نيـاز بـا مقدار 25-100 mg/day درمان ادامه مييابد.

 اشكال دارويي :

Injection: 50 mg/ml, 150 mg/ml

Tablet: 40 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد