هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پریمتامین - PYRIMETHAMINE

تعداد بازدید : 2465

رده بارداری : C

موارد مصرف :

ايـن دارو همـراه بـا سولفادوكـسين و كينين در درمان مالاريـاي مقـاوم بـه كلـروكين مـصرف مـيشـود. ايـن دارو همـراه بـا سـولفوناميدهـا در درمـان توكسوپلاسموز نيز مصرف ميشود.

مكانيـسم اثـر:

پيريمتـامين آنـزيم دي هيـدروفولات ردوكتاز پلاسموديوم را مهار ميكند.

فارماكوكينتيك:

ايـن دارو از راه خـوراكي بـه خـوبي جذب ميشود و به طور گسترده در بدن انتشار مـي يابـد . غلظت سرمي پيريمتامين 2-6 ساعت بعـد از مـصرف بـه اوج خود مي رسد. نيمـه عمـر ايـن دارو 80-120 سـاعت است. دفع اين دارو عمدتاً كليوي و آهسته است و ممكـن است 30 روز يا بيشتر طول بكشد.

مــوارد منــع مــصرف :

ايــن دارو در كــم خــوني مگالوپلاستيك يا ساير موارد كمبود فولات نبايـد مـصرف شود.

هشدارها :

1- مصرف پيريمتامين درصورت وجود عيب كار كليه يـا كبد، ضعف مغزاستخوان، كـم خـوني و سـابقه اخـتلالات صرعي بايد با احتياط فراوان صورت گيرد.

2- انجـام آزمـون شـمارش تـام خـون در طـول درمـان درازمدت با اين دارو توصيه ميشود.

عوارض جانبي :

تضعيف رونـد خـون سـازي در صـورت مصرف مقادير زياد دارو، عوارض گوارشي، بثورات جلدي و بيخوابي با مصرف اين دارو گزارش شده است.

تـداخلهـاي دارويـي:

درصـورت مـصرف همزمـان پيريمتامين با كوتريموكسازول، تريمتوپريم، فني توئين يـا متوتركسات، اثر آنتي فـولات ايـن دارو تـشديد مـي شـود . مصرف همزمان اين دارو با دارو هاي مضعف مغزاسـتخوان، ممكن است سبب افزايش اثرات كاهنده گلبول هاي سفيد و پلاكتها شود.

نكات قابل توصيه :

1- براي كاهش تحريك گو ارشي، دارو را ميتـوان بـا غـذا صرف كرد.

2- مصرف همزمان اسيد فوليك درطـول درمـان بـا ايـن دارو ممكن است ضروري باشد.

3- در درمــان توكــسوپلاسموز، بــويژه بــا مقــادير زيــاد، مراجعه منظم به پزشك به منظور انجام آزمـون شـمارش تام خون ضروري است.

4- دوره درمان با دارو بايد كامل شود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

در درمان مالاريـاي ناشـي از پلاسـموديوم فالسيپارم مقاوم به كلروكين، 75 ميلـي گـرم پيريمتـامين همراه با 1/5 گـرم سولفادوكـسين در يـك نوبـت، در روز سوم پس از درمان با كينين، مصرف ميشـود . در درمـان توكــسوپلاسموز، ابتــدا 50-200 mg/day همــراه بــا 0/25-1 گرم سولفوناميد هر 6 ساعت به مدت 1-2 روز و سپس 50-250 mg/day همراه با 125-500 ميليگرم سولفوناميد هر 6 ساعت براي 2-6 هفته مصرف ميشـود . پيريمتامين به مقدار 12/5 ميليگرم همراه با داپسون بـه مقدار 100 ميليگرم يكبار در هفته از يك هفتـه قبـل از عزيمت به مناطق آلوده به مالارياي ناشي از پلاسـموديوم فالسيپارم تـا 4هفتـه پـس از بازگـشت از آن منـاطق بـه منظور پيشگيري از ابتلاي به بيمـاري مـصرف مـي شـود . پيريمتامين همراه بـا سـولفاديازين يـا كليندامايـسين در درمان توكـسوپلاسموز بـه مقـدار 50-100 mg/kg بـه مدت 3 روز و سپس به مقدار 20 mg/day به مدت 4-6 هفته مصرف ميشود.

كودكــان:

در درمــان مالاريـاي ناشـي از پلاســموديوم فالسيپارم مقاوم به كلروكين، 1/25 mg/kg پيريمتـامين همراه با 25 mg/kg سولفادوكسين، بصورت مقدار واحد، در روز سوم پس از درمان با كينين، مصرف ميشود. براي پيـشگيري از مالاريـا مقـدار مـصرف دارو (پيريمتـامين و داپسون) براي كودكـان 1-5 سـال (يـا 10-19 كيلـوگرم وزن بدن ) معادل يك چهارم، بـراي كودكـان 6-11 سـال (يا با وزن 20-39 كيلوگرم ) معـادل نـصف و بـراي سـاير كودكان مقدار مـصرف بزرگـسالان اسـت .

مقـدار مـصرف پيريمتـــامين در درمـــان توكـــسوپلاسموز در كودكـــان 1 mg/day ي ك بار در روز بـه مـدت 1-3 روز و سـپس 0/5 mg/kg دو بار در روز براي 4-6 هفته همراه با يـك سولفاناميد ميباشد.

اشكال دارويي :

Tablet: 25 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذارید
دیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد