هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پرفوران (Perforan)

تعداد بازدید : 1219

موارد مـصرف :

 ايـن فـرآورده در درمـان افـسردگي، بيخوابي، اضطراب، سردرد هاي عصبي، سردرد هـا ي دوران قاعدگي و ميگرن بكار ميرود.

 مكانيــسم اثــر:

گيــاه هــايپريكوم بــه دليــل داشــتن هايپريسين و فلاونوييد ها داراي اثرات آرامبخش، مسكن و ضداضــطراب مــيباشــد. بررســيهــاي انجــام شــده روي هايپريسين نشان داده ا ست كه اين مـاده از طريـق مهـار آنزيم منوآمينواكسيداز موجب بـروز اثـرات ضدافـسردگي ميگردد. آخرين تحقيقات انجام شده نشان داده است كه عصاره گياه هايپريكوم ميتواند ميزان اكـسيژن سـلولي را افزايش دهد.

 اجزاء فرآورده :

اين فرآورده حاوي عصاره خشك گياه علـف چـاي (Hypericum perforatum) بـه ميـزان حــدود 160 ميلــيگــرم (معــادل 270-330 ميكروگــرم هايپريسين) است.

 مــواد مــوثره :

 هايپريــسين، پــزودو هايپريــسين و فلاونوييــدهــاي هــايپيرين، كورســتين، ايزوكورســتين و روتين.

 هشدارها:

 ايمني مصرف اين فرآورده در دوران بارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است ، با اين وجود منـافع آن در برابر مضار آن بايد سنجيده شود.

 عوارض جانبي :

بامـصرف ايـن فـرآورده احتمـال بـروز واكنشهاي آلرژيك و حساسيت به نور وجود دارد.

 تداخلهاي دارويي :

تداخلات اين فرآورده مربوط بـه 450 مـي باشـد كـه اثر القاي آنزيمي سيستم سـيتوكروم P منجر به كاهش غل ظتهاي پلاسمايي و در نتيجه كـاهش اثرات درماني برخي از فرآوردههاي دارويي ميگردد.

 اين نكته در بيماران زير بايد مورد توجه قرارگيرد:

1-بيماران مبتلا بـه ايـدز تحـت درمـان بـا دارو هـا ي آنتيرتروويرال (بويژه اينديناوير ) زيرا مصرف همزمان ايـن فرآورده موجب كاهش اثربخشي درمان ايدز ميگردد.

2-بيماران تحـت درمـان بـا دارو هـا ي ضدافـسردگي، زيرامصرف همزمان، خطر بروز عوارض ناخواسـته دارويـي (بيقراري، تهوع و اختلالات گوارشي) را افزايش ميدهد.

3-مصرف مقادير بيش از دوز درماني ممكـن اسـت بـا ساير داروهاي مهاركننده منوآمينواكسيداز تداخل نمايد.

4-مصرف همزمان با كنتراسپتيو هاي خوراكي موجـب كـاهش اثربخـشي ايـن داروهـا در جلـوگيري از بـارداري ميگردد.

5-قطع مصرف ناگهاني اين فرآورده ممكن است منجر بــه افــزايش ســطح خــوني برخــي دارو هــا (بخــصوص سيكلوســپورين، ديگوكــسين، تئــوفيلين و وارفــارين ) و درنتيجه سميت ناشي از آنها گردد.

 نكات قابل توصيه:

1- پـس از مـصرف دارو از قرارگـرفتن بـيش از حـد در معرض نور يا آفتاب شديد خودداري گردد.

2-بهتر است دارو قبل از غذا مصرف شود.

3-مصرف دارو در روز هاي اول ممكن است باعث ايجـاد ناراحتيهاي گوارشي وياتشديد سردرد گردد كه حـداكثر پس از دو تا چهار هفته از بين ميرود.

مقدار مصرف :

 روزي سه بار، هر بار يك قرص همـراه با يك ليوان آب ميل شود.

 اشكال دارويي :

S.C.Tablet

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد