هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

فيتوکلد (Phytocold)

تعداد بازدید : 1017

موارد مصرف :

 اين فرآورده در درمـان كمكـي علائـم سرماخوردگي، گرفتگـي بينـي، سـينوس هـا و بـه عنـوان خلطآور بكار ميرود.

 مكانيسم اثر :

تركيبـات موجـود در آكيناسـه از جملـه آلكاميدها، گليكوپروتئين هـا ، مـشتقات اسـيد كافئيـك و پليساكاريدها داراي اثر غيراختـصاصي برسيـستم ايمنـي سلولار ميباشند . اين اثرات با مكانيسم هـا ي فعـال كـردن فاگوسـيتوز، تحريـك فيبروبلاسـتهـا، افـزايش فعاليـت تنفسي و افزايش تحرك لوكوسيتها ايجاد ميگردد. تركيبات موجود در ختمـي داراي اثـرات بهبـود تحريـك موضـــعي، مهـــار فعاليـــت mucociliary، تحريـــك فاگوســيتوز، ضــدالتهاب anticompliment و محــرك ايمني ميباشند.

 اجزاء فرآورده :

 قرص فيتوكلد از گيا هان زير تـشكيل شده است:

- ريشه ختمي 13/06%

- گل آقطي 8/17%

- اندامهاي هوايي اكيناسه 12/25%

مواد موثره :

 پلي ساكاريدها، فلاونوييد هـا ، آلكاميـد هـا ، پليانها، روغن هاي فرار، موسـيلا ژ (گالاكتورونيـك اسـيد، گلوكورونيك اسيد، رامنوز و ...) پكتين و نشاسته.

 موارد منع مصرف :

1-اين فرآورده ممكن است باعث فعـال شـدن حمـلات اتوايميون و ديگر فعاليت هاي بيش از حد سيستم ايمنـي گردد، لذا در مولتيپل اسكلروزيس، لكوزيس، بيماري هـا ي كلاژن، ايدز يا سل ممنوعيت مصرف دارد.

2-مـصرف ايـن فـرآورده در كودكـان كمتـر از 5 سـال توصيه نميگردد.

3-در افراد حساس به گيا هان خانواده (compositea) Astraceae ممنوعيت مصرف دارد

هشدارها :

1- مصرف phytocold در افراد مبتلا به آسم توصـيه نميگردد.

2-باتوجه بـه اينكـه در مطالعـات حيـواني بـا مـصرف غلظتهاي بالاي اكيناسه روي اووسـيت هـا اثـرات منفـي مشاهده گرديده، مصرف ايـن فـرآورده در دوران بـارداري توصيه نميشود.

3-ايمني مصرف اين فـرآورده در دوران شـيردهي بـه اثبات نرسيده است، با اين وجود منافع آن در بـرار مـضار آن بايد سنجيده شود.

 عوارض جانبي :

 در افـرادي كـه بـه گيـا هـا ن خـانواد ه (Astraceae compositea) حـساسيت دارنـد ممكـن است واكنشهاي آلرژيك بروز نمايد.

 مقدار مصرف :

 بزرگسالان: روزي سه بار هر بار دو قرص بـا كمـي آب قبل از غذا ميل شود. كودكان 5-12 سال: نصف دوز بزرگسالان.

 اشكال دارويي :

C.Tablet

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد