هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پراليدوکسيم کلرايد (Pralidoxime chloride)

شلات‌کننده‌ها

تعداد بازدید :857

موارد مصرف :

اين دارو به عنوان داروي كمكي همراه آتروپين، در درمان مسموميت با بعضي از مهار كننده هاي كولين اسـتراز، بـويژه حـشره كـش هـاي ارگانوفـسفره يـا تركيبات مشابه، بكار ميرود.

مكانيسم اثر :

اين دارو يك فعال كننـده آنـزيم كـولين استراز است كه با برقراري مجـدد تخريـب ايـن آنـزيم در محل اتصال عصب عضله، سبب رفع فلج عضلاني ميشود.

فارماكوكينتيك:

اين دارو با پروتئين هاي پلاسما پيوند نمي يابد . اين دارو بسهولت به داخل CNS وارد نمي شود و به سرعت از راه ادرار دفع مي شود . نيمه عمر حذف دارو 3-1 ساعت است.

موارد منع مصرف :

اين دارو در درمـان مـسمويت بـا حشرهكشهاي كاربامات نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1-اين دارو در بيماران مبتلا به نارسايي كليه و مياسـتني گراو بايد با احتياط فراوان مصرف شود .

2-طي درمان با ايـن دارو، انـدازه گيـري غلظـت كـولين استراز خون و برر سي علائم باليني بيمـار بـسيار ضـروري است.

3-بيمار بايد حداقل به مدت 24 ساعت پس از رفع علائم به دقت تحت نظر باشد.

عوارض جانبي :

خواب آلـودگي، سـرگيجه، اخـتلال در بينـايي، تهـوع، سـردرد، افـزايش ميـزان تـنفس، ضـعف عضلاني، اسپاسم حلق و سفتي عـضلات و تـاكي كـاردي (با تزريق سريع داخل وريدي ) با مصرف اين دارو گـزارش شده است.

تداخلهـاي دارويـي :

در صـورت مـصرف همزمـان آتروپين با اين دارو، علائم آتروپينيزاسيون زودتر از زماني كه آتروپين به تنهايي استفاده مي شود، ظاهر مي گردد.

مقـدار مـصرف:

ايـن دارو از طريـق تزريـق آهـسته وريدي طي 10-5 دقيقه، يـا ا ز طريـق انفوزيـون وريـدي طي 30-15 دقيقه يا از طريق تزريق عـضلاني يـا زيـر جلــدي مــصرف مــي شــود . در درمــان مــسموميت بــا ارگانوفسفرهها، طي 24 سـاعت از تمـاس، ايـن دارو بايـد مصرف شـود . در بيمـاراني كـه دچـار مـسموميت شـديد هستند، بعضي اوقات مـصرف دارو تـا 36 سـاعت پـس از تماس نيز ممكـن اسـت مـوثر باشـد . تزريـق وريـدي يـا عضلاني آتروپين و تكرار آن در صـورت نيـاز تـا مـشاهده علائـــم مـــسموميت بـــا آتـــروپين ضـــروري اســـت . آتروپينيزاسيون بايد حداقل به مدت 48 ساعت بـاقي بماند. با مشاهده اولين علائم اثرات آتـروپين، مقـدار 2-1 گرم از اين دارو بايد از راه عضلا ني يا وريدي و در صـورت نياز پس از يكساعت و سپس هـر 12-8 سـاعت مـصرف مـي شـود . روش ديگـر، انفوزيـون مـداوم مقـدار hr/mg 500-200 مي باشد . حداكثر مقـدار مـصرف 12 گـرم در 24 ساعت است.

اشكال دارويي:

g 1: Injection For Powder

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد