هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

پروتيرلين (Protirelin)

تیروئید و ضد تیروئید

تعداد بازدید :774

موارد مصرف :

پروتايرلين به عنوان داروي كمكـي در تـشخيص فعاليـت غـده تيروئيـد در بيمـاران مبـتلا بـه اخـتلالات هيپـوفيز و هيپوتـالاموس و يـا بـراي ارزيـابي فعاليت هيپوفيز مصرف ميشود. اين دارو همچنين بـراي ارزيـابي تـاثير يـا تعـديل مقـدار مـصرف هورمـون هـاي تيروئيدي در بيماران مبتلا به گواتر سـمي يـا نـدولار يـا كمكاري اوليه غده تيروئيد به كار ميرود.

 مكانيسم اثر :

ايـن دارو شـبيه بـه هور مـون آزادكننـده تيروتـروپين (TRH) باعـث افـزايش ترشـح تيروتـروپين (TSH) از غده هيپوفيزقدامي ميشـود . ايـن دارو ترشـح پرولاكتين و هورمون رشد را نيز افزايش ميدهد.

 فارماكوكينتيك:

 نيمه عمر دارو 5 دقيقه و مدت زمان لازم براي ايجـاد حـداكثر غلظـت 20-30 TSH دقيقـه است. حدود سه ساعت بعد غلظت TSH به مقـدار اوليـه ميرسد. دفع دارو كليوي است.

 موارد منع مصرف :

درصورت حساسيت به دارو، ابتلا به بيماري هاي قلبي -عروقي، عدم كفايت كرونر، فشارخون بالا و بيماري انسداري عروقي ودرصورت خطرنـاك بـودن فشارخون بالا، اين دارو را نبايد مصرف كرد.

 هشدارها:

 تغييرات فشارخون شايع اسـت . بيمـار بايـد قبل، حين وبعد از تجويز دارو در وضعيت خوابيـده باشـد . قبل و در فواصل معيني طي 15 دقيقه بعد از تزريق دارو، فشارخون بايد اندازه گيـري شـود . درصـورت بـروز تغييـر باليني مهم، كنترل فشارخون تابرگشت به حالت طبيعـي بايد ادامه يابد.

 عوارض جانبي :

 برافروختگي يا قرمزي پوست، احساس مكـرر دفـع ادرار، سـردرد، احـساس سـبكي سـر، تهـوع، دردمعده، خشكي د هان، افت فشارخون و غـش كـردن از عوارض جانبي مهم اين دارو هستند.

تداخلهاي دارويي :

مصرف همزمان با هورمـون هـا ي غدد تيروئيد و فوق كليـه، آسـپيرين، ليتـيم، ر انيتيـدين، داروهاي دوپامينرژيك موجب كاهش پاسخ نسبت به دارو ميشود.

 نكات قابل توصيه:

1-مصرف ليوتيرونين و لووتيروكسين را بايد به ترتيـب 7 و 14 روز قبل از انجام آزمون قطع شود.

2-تزريق داخل وريدي و در طـي 15-30 ثانيـه انجـام شود. به دليل كاهش پاسخ TSH نسبت به تزريق مكـر ر پروتايرلين، يك فاصله 7 روزه بين آزمون هاي پروتايرولين توصيه ميشود.

3-قبل از انجام آزمون بيمار بايد از 6 ساعت قبل ناشـتا بوده يا يك وعده غذاي كـم چـرب مـصرف كـرده باشـد . بلافاصله قبل از تجويز ودر فواصل معينـي (40 ،20 و 60 دقيقه) بعد از تزريق پروتـايرلين بايـد نمونـه هـا ي خـوني گرفته شود.

 مقدار مصرف :

بـراي بزرگـسالان 500 mcg، بـراي كودكـان كمتـر از 6 سـال 7 mcg/kg و بـراي كودكـان 6-16 سـال 7 mcg/kg و حـداكثر 500 mcg مـصرف ميشود.

تشخيص هيپوتيروئيديسم اوليه غالباً باافزايش ميزان پايه TSH مشخص مـي شـود و تجـويز پروتـايرلين اطلاعـات بيشتري ارائـه نخواهـدكرد . زيرانتـايج حاصـل 30 دقيقـه بعدازتجويز در اين بيماران با افراد سالم يكسان ميباشد و پروتايرلين قادر به تشخيص افتراقي بين تيروئيـد سـالم و كمكاري تيروئيدنيست. تشخيص هيپوتيروئيديسم ثانويه (كـم كـاري هيپـوفيز ) و ثالثيه (كمكاري هيپوتالاموس ) غالباً باپائين بـودن ميـزان پايـه 10 micro U/ml) TSH>)همـراه بـاعلائم كـم كاري تيروئيد تائيـد مـي شـد . نتـايج 2 micro U/M< درتشخيص افتراقي هيپوتيروئيديسم ثانويه وثالثيـه مفيـد نخواهدبود. تائيد تشخيص نهايي نـوع ثانويـه و ثالثيـه بـه سابقه بيمـار و معاينـات فيزيكـي همـراه بـا آزمـون هـا ي مناسب بستگي دارد . براي تائيد نهـايي ايـن تـشخيص از آزمون پروتايرلين به تنهايي استفاده نشود.

 اشكال دارويي :

Injection: 0.5 mg/2 ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد