هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

كينيـدين(QUINIDINE)

تعداد بازدید : 22104

رده بارداری : C

موارد مصرف :

كينيـدين در درمـان آريتمـي بطنـي مخاطره آميز ، از قبيل تاكي كاردي بطني پيوسته، مـصرف ميشود. ايـن دارو همچنـين در درمـان فيبريلاسـيون يـا فلوتر دهليزي علامتي در بيماراني كه علائم بيماري آنـان با ساير روشها قابل كنترل نميباشد، نيز مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

كينيدين كانال هاي سديم را در بافت هاي قلب مسدود مي نمايد و سبب كاهش در سـرعت و ميـزان دپولاريزاسيون مرحله صفر پتانسيل عمل و طولاني شدن پولاريزاســيون مجــدد مرحلــه ســه مــيشــود. ايــن دارو همچنين شيب دپولاريزاسيون مرحله چهار در فيبـر هـاي پوركنژ را نيز كاهش ميدهد.

فارماكوكينتيـك:

فراهمـي زيـستي مطلـق كينيـدين حدود 70درصـد اسـت . حـدود 70-90درصـد از دارو بـه پروتئينهاي پلاسـما پيونـد مـي يابـد . ايـن دارو در كبـد متابوليزه ميشـود و نيمـه عمـر آن 4-17 سـاعت اسـت . زمان لازم براي رسيدن به اوج غلظت پلاسمايي دارو پس از مصرف قرص كينيدين بي سولفات پيوسته رهش حدود 4 ساعت و قـرص كينيـدين سـولفات معمـولي حـدود 2 ساعت است . حـدود 20درصـد از دارو بـدون تغييـر از راه ادرار دفع ميشود.

موارد منع مصرف :

ايـن دارو در انـسداد كامـل گـره AV، اختلالات هدايتي وابسته به ضربان سـاز، حـساسيت مفرط ب ه دارو، سندرم QT طولاني، سابقه طولاني شـدن فاصـــله QT در اثـــر مـــصرف كينيـــدين، ســـابقه Torsades de pointes، مياسـتني گـراو و پورپـوراي ترومبوسـيتوپنيك ناشـي از كينيـدين يـا كينـين نبايـد مصرف شود.

هشدارها:

1- اين دارو در موارد زير بايد با احتيـاط فـراوان مـصرف شود انسداد درجه 2 گره AV بدون ضربان ساز مصنوعي، نقص هدايت الكتريكي داخل بطني شـديد بـدون ضـربان سـاز مصنوعي، سندرم سينوس بيمار، برادي كاردي و اختلالات الكتروليتي مانند كاهش پتاسيم خون.

2- درطول مصرف دارو، اندازه گيري فشارخون، ثبـت نـوار قلبي و اندازهگيري غلظت پتاسيم سرم ضروري است.

3- مقدارمصرف براي هر بيمار بايد براساس پاسخ بـاليني وي تنظيم شود و ممكن است بسته به وضعيت عمـومي و بيماري قلبي عروقي، بسيار متغير باشد.

4-بيماران مبتلا به فيبريلاسيون يا فلوتر دهليـزي، فقـط پـس از اينكـه كنتـرل ضـربان بطنـي بـا ديگوكـسين يـا داروهاي مسدودكننده گيرنده بتا-آدرنرژيك موفقيت آميز نباشد، بايد با كينيدين درمان شوند.

5- در صورت عدم دستيابي بـه ريـتم سينوسـي در يـك زمان منطقي، مصرف كينيدين بايد قطع شود.

6- درمان با كينيدين بايـد در بيمارسـتان شـروع شـود و بيمار نيز بايد به مدت 2-3 روز تحت مراقبت دقيق باشد.

عوارض جانبي :

اغتشاش شـعور، تـاري ديـد، دوبينـي، هذيان، سرگيجه يامنگي، سردرد، صداي وزوزگوش، عـدم تحمل نور، تـب، هپاتيـت، كـاهش فـشارخون، سـنكوپ، خستگي غيرمعمول، علائم گوارشي از جمله بي اشـتها يي، اسهال ، تهوع، استفراغ و ضعف عضلاني بامصرف ايـن دارو گزارش شده است.

تداخلهـاي دارويـي :

مـصرف همزمـان آميـودارون، داروهــاي ضدافــسردگي ســه حلقــه اي، اريترومايــسين، هالوپريدول و ساير دارو هاي طولاني كننده فاصـله QT و فنوتيازينها با اين دارو، ممكن است سبب طولاني شـدن بيش از حد فاصله QT و افزايش خطـر بـروز پروآريتمـي قلبي شود . مصرف همزمان گليكوزيد هاي ديژيتال بـ ا ايـن دارو منجــر بــه افــزايش غلظــت پلاســمايي ديگوكــسين ميشود. غلظت سرمي پروكـائين آميـد درصـورت مـصرف همزمان با كينيدين ممكن است افزايش يابد.

نكات قابل توصيه :

1- دوره درمان با اين دارو بايد كامل شود.

2- اين دارو نبايد بيش از مقدارتوصيه شده مصرف شود.

3- درصــورت فرامــوش شــدن يــك نوبــت مــصرف دارو، درصورت بياد آوردن طي 2 ساعت، آن نوبت بايد مـصرف شود. در غيراينصورت، از مـصرف نوبـت فرامـوش شـده و دوبرابركردن مقداربعدي بايد خودداري گردد.

4- احتمال غش كردن بامصرف اين دارو وجـود دارد . لـذا هنگام رانندگي يا كار با وسايلي كه نياز به هوشياري دارد، بايد احتياط نمود.

5- درصورت بروز غش و يا ساير عوارض جـانبي، بايـد بـا پزشك تماس گرفته شود.

مقدار مصرف:

قرص پيوسته رهش كينيدين بيسولفات

بزرگسالان:

در آريتمـي بطنـي، ابتدامقـدار آزمايـشي 200 ميليگرم كينيدين سولفات هنگام صبح بـه منظـور تعيين حساسيت مفرط به دارو، و سپس 500 ميلـي گـرم كينيدينبيسولفات هنگام عصر مـصرف مـي شـود . در روز بعد، 500-750 ميليگرم كينيـدين بـي سـولفات هـر 12 ساعت مصرف ميشود. مقدار نگهدارنده 500 ميليگرم تـا 1/25 گرم هنگـام صـبح و عـصر مـي باشـد . در فلـوتر يـا فيبريلاسيون دهليزي قبـل از اصـلاح ريـتم قلبـي، رژيـم دارويي فوق دو روز قبل از شروع اصلاح ريتم قلبي مصرف ميشود. پـس از اصـلاح ريـتم قلبـي، مقدارشـروع بـراي نگهداري ريتم 750 ميليگرم كينيدين بيسولفات هنگـام صبح و عصر ميباشد.

قرص معمولي كينيدين بيسولفات

بزرگسالان:

در درمان فلوتر يا فيبريلاسـيون دهليـزي، 400 ميليگرم هر 6 ساعت مـصرف مـي شـود . درصـورت عدم ايجاد ريتم سينوسي طبيعي پس از مـصرف 4 يـا 5 دوز، مقدارمصرف دارو را ميتوان بدقت افزايش داد.

اشكال دارويي :

Extended Release Tablet: 250 mg

(Quinidine bisulfate)

(Tablet: 200 mg (Quinidine sulfate

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد