هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

كينين - QUININE

تعداد بازدید : 1194

رده بارداری : C

موارد مصرف :

كينـين در درمـان مالاريـاي ناشـي از پلاسموديوم فاليسپارم مقاوم به كلر وكين يا در صورتي كه ارگانيسم عامل، نامشخص باشد يا آنكه گونه هاي مختلـف پلاسموديوم در بروز بيماري دخالت داشته باشند، مصرف ميشود. اين دارو همچنين در پيشگيري يا درمان گرفتگـي شـبانه عضلات پا (ناشي از آرتريت، ديابت، واريس، ترومبوفل بيت، و آترواسكلروز) مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

به نظر ميرسد اين دارو در وزيكـول هـا ي اسيدانگل مالاريا تجمع مـي يابـد و بـا تغييـر pH داخـل سلولي موجب مرگ تك ياخته ميشود.

فارماكوكينتيك:

جذب اين دارو از راه خوراكي سريع و نسبتاً كامل است . بيش از 80درصد دارو در كبد متابوليزه ميشود. غلظت سرمي دا رو 1-3 ساعت پس از مصرف بـه اوج خود مي رسد. نيمه عمـر دارو حـدود 11-18 سـاعت است. دفع دارو عمدتاً كليوي است و با اسيدي كردن ادرار دفع آن نيز افزايش مييابد.

موارد منع مصرف :

ايـن دارو درصـورت وجودسـابقه حساسيت مفرط به دارو ، ابتلاي بيمار به هموگلوبينـوري، وزوز گـوش و نوريـت چـشمي و نيـز بـراي پيـشگيري از مالاريا نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- مصرف دارو در موارد زير بايد با احتياط فراوان صورت گيرد.

2- فيبريلاسيون دهليـزي، اخـتلال هـا ي هـدايتي قلـب، بلــوك قلبــي، كمبــود G6PD، مياســتني گــراو، ســابقه پورپوراي همـراه بـا كـاهش پلاكـت هـا ي خـون، كـاهش قندخون.

3- درطول درمان با اين دارو از راه تزريقي، گلـوكز خـون بايد به طور منظم اندازهگيري شود.

عوارض جانبي :

علائم سينكونيـسم شـامل وزوزگـوش، سردرد، پوست داغ و برافروخته، تهوع، دردشـكم، بثـورات جلدي، اختلالات بينائي (ازجمله كوري موقت ) و اغتشاش شعور با مصرف اين دارو گزارش شده است. عوارض ديگر عبارتند از واكنش هاي حـساسيتي شـديد از جمله آنژيـوادم، اخـتلالات خـوني، و نارسـائي حادكليـه، هيپوگليسمي (بخصوص پـس از مـصرف تزريقـي ) اثـرات قلبي عروقي.

تداخلهاي دارويي :

مـصرف همزمـان بتـابلاكر هـا بـا كينين ميتواند باعث افزايش برادي كاردي شـود . كينـين ممكن است باعث افزايش اثر ضدانعقادي وارفارين شود. خطـر بـروز آريتمـيبطنـي در صـورت مـصرف همزمـان ترفنادين با اين دارو افزايش مـي يابـد . غلظـت پلاسـمايي ديگوكسين توسط كينين افـزايش مـي يابـد . سـايمتيدين متابوليسم كينين را مهار ميكند و غلظت پلاسـمايي دارو را افزايش ميدهد.

نكات قابل توصيه :

1- براي كاهش تحريك گوارشي ناشـي از دارو بهتراسـت آن را باغذا يا بعد از آن مصرف كرد.

2- اين دارو بيش از مقدار تجويز شده نبايد مصرف شود.

3- دوره درمان با اين دارو بايد كامل شود.

4- درصورت بروز تاري ديد يا هرگونه اختلال بينائي بايد احتياط شود.

مقدار مصرف :

خوراكي

بزرگسالان:

مقدار مصرف ايـن دارو از راه خـوراكي در درمان مالارياي ناشي از پلاسموديوم فالسيپارم مقـاوم بـه كلروكين 600-650 ميليگرم هـر 8 سـاعت بـراي 7 روز است كه بامصرف تتراسيكلين به مقدار 250 ميليگرم هر 6 ساعت براي 7 روز ادامه مييابد. ايـــن دارو را ميتـــوان همـــراه بـــا 100 ميلـــيگـــرم دوكسيسيكلين هر 12 ساعت به مـدت 7 روز، 1/5 گـرم سولفادوكسين و 75 ميلـي گـرم پيريمتـامين بـه صـورت مقدار واحد يا 900 ميليگرم كليندامايسين 3 بـار در روز به مدت 3 روز مـصرف نمـود . مقـدار مـصرف كينـين در درمان گرفتگي شبانه عـضلات 200-300 ميلـي گـرم در موقع خواب ميباشد. درصورت عدم مشاهده بهبودي پس از 4 هفته مصرف دارو بايد قطع شود . درصـورت بهبـودي علائــم بيمــاري، درمــان بــه صــورت درازمــدت ادامــه خواهدداشـت، امـا در فواصـل 3 مـاه مـصرف دارو قطـع ميشود تا ضرورت ادامه درمان ارزيابي شود.

كودكــان:

مقــدار مــصرف كينــين از راه خــوراكي در كودكان 10 mg/kg هر 8 ساعت بـراي 7 روز همـراه بـا 5 mg/kg تتراسيكلين هر 6 سـاعت بـه مـدت 7 روز در كودكان با سن بـيش از 8 سـال، يـا 6/7-13/3 mg/kg كليندامايـــسين 3 بـــار در روز بـــه مـــدت 3 روز يـــا 1/25 mg/kg پيريمتامين و 25 mg/kg سولفادوكسين به صورت مقدار واحد ميباشد.

تزريقي

توجه: درمان تزريقي با اين دارو بايـد در اولـين فرصـت ممكن به درمان خوراكي تغيير يابد.

بزرگسالان :

درصورتي كه بيمار خيلـي بـدحال باشـد، كينين رامي توان به صورت انفوزيون وريـدي تجـويز كـرد كه در اين حالـت يـك مقـدار حملـه اي 20 mg/kg (تـا حداكثر 1/4 ميليگرم) طي 4 ساعت انفوزيون ميشـود و پس از 8-12 سـاعت مقـدار نگهدارنـده 10 mg/kg (تـا حداكثر 700 ميليگرم) طي 4 ساعت انفوزيون مـي شـود كه اين مقدار 8-12 ساعت تكرار ميشـود تـا زمـاني كـه بيمار قادر به بلـع دارو باشـد . ايـن دوره درمـان تـا 7 روز ادامه مي يابد و پس از آن بام صرف تتراسـيكلين بـه شـرح فوق ادامه داده ميشود. 

اشكال دارويي :

Injection: 250 mg/ml

(Tablet: 100 mg , 250 mg (as HCl

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد