هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

رمیفنتانیل(REMIFENTANIL)

تعداد بازدید : 1199

رده بارداری : C

موارد مصرف :

اين دارو به عنوان عامل كمكـي بـراي القا و حفظ بيهوشي عمومي در اعمـال جراحـي و بعنـوان عامل ضد درد درم راقبتهاي بيهوشي بلافاصله بعدازعمل جراحي بكار ميرود. همچنين از اين دارو در بيحسي هـاي موضـعي و ناحيـهاي در شـرايط تحـت كنتـرل اسـتفاده ميشود.

فارماكوكينتيك:

نيمه عمـر دارو 2-10 دقيقـه اسـت . شروع اثـر دارو يـك دقيقـه و طـول مـدت اثـر آن 5-10 دقيقه بعد از قطع انفوزيون داخل وريدي ميباشد.

موارد منع مصرف :

درصـورت سـابقه حـساسيت يـا واكنشهاي آلرژيك به آلفنتانيل، فنتانيل، رمـي فنتانيـل، سوفنتانيل نبايد اين دارو را مصرف كرد.

هشدارها:

1- رمــي فنتانيــل را نبايــد از طريــق اپــي دورال يــا زيرعنكبوتيه تزريـق نمـود، زيـرا گليـسين موجـود در آن باعث سميت عصبي ميشود.

2- اين فرآورده را نبايدبـه تنهـايي بـراي القـا بيهوشـي بكاربرد، زيرا علاوه بر عدم تامين كـافي بيهوشـي، ممكـن است همـراه بـاتنگي نفـس . سـفتي عـضلات و تغييـر در ضربان قلب باشد.

3- درصورت برادي آريتمي قلبي، نارسايي كبدي، چاقي (اضــافه وزن بــيش از 130% وزن مطلــوب) و اختلاالــت تنفسي اين دارو را بايد با احتياط كامل بكار برد.

4- درحين مصرف دارو، ميزان ورود اكسيژن بـه خـون، فشارخون، وضعيت تنفـسي و علائـم حيـاتي بايـد تحـت كنترل مداوم پزشك متخصص بيهوشي باشد.

5- تداوم مصرف دارو بعد از عمل جراحي فقط بايـد بـه بيماراني محدودشود كـه بـراي آنهـا تغييـر داروي مخـدر توصيه ن ميشـود ودرصـورت مراقبـت كامـل و نزديـك از بيمار بايد صورت گيرد.

عوارض جانبي :

افت فشارخون، سفتي عضلات، كاهش ضربان قلب، بيقراري، تنگي نفس، افزايش فشارخون، درد بعد از عمـل جراحـي، خـارش، تـضعيف تنفـسي، تهـوع، سردرد، لرزو استفراغ عـوارض جـانبي ايـن دارو محـسوب ميشوند.

تداخلهاي دارويي :

مصرف همزمان رمي فنتانيـل بـا بـــــاربيتوراتهـــــاي مورداســـــتفاده در بيهوشـــــي، بيهوشكنندههاي استنشاقي، بنزوديازپينهـا و پروپوفـول باعث تشديد افت فشارخون و تـضعيف تـنفس مـي شـود . آتروپين و گليكوپيرولات بـرادي كـاردي ناشـي از دارو را كاهش مي دهد. افدرين، اپي نفرين، نوراپي نفرين نيـز افـت فشارخون ناشي از دارو را كم ميكنـد . شـل كننـده هـا ي عــضلاني باعــث تخفيــف ســفتي عــضلاني ناشــي از دارو ميشود. مصرف همزمـان ايـن دارو بـا آنتاگونيـست هـا ي اوپيوئيدي اثرات دارو را آنتاگونيزه ميكند.

نكات قابل توصيه:

1- به دليل اثر كوتاه مدت دارو، طي 5-10 دقيقه بعد از انفوزيون وريدي هيچ اثر ضد دردي بـاقي نميمانـد . بـراي تسكين درد بعد از عمل جراحي بايد از ضد درد هاي ديگر استفاده نمود.

2- اين داروبايد در لوله وريدي نزديـك بـه بـدن بيمـار تزريق گرددو بعد از اتمام تزريـق، باقيمانـده دارو در لولـه وريــدي بايــد پاكــسازي شــود، زيراتجويزتــصادفي دارو (متعاقب تجويز مايعات و دارو هاي ديگر ) موجب تـضعيف تنفس و سفتي عضلاني در ناحيه قفسه سينه ميشود.

3- فــــرآورده را بايــــد در درمــــاي 2-25 درجــــه سانتيگرادنگهداري نمود. 4- يك ميلـي ليتـر از محلـول رقيـق كننـده بـراي هـر ميليگرم فرآورد ه بايد به ويال اضافه شود تا محلول حاوي 1 mg/ml از دارو تهيـه شـود و بعـد دارو در وقـتهـاي مناسب جهت تزريق آماده شود. 

5- ازتزريق وريدي اين دارو همراه باخون بايـد اجتنـاب شود، زيرا استرازهاي غيراختصاصي در خون موجب خنثي شدن دارو ميگردند.

مقدار مصرف :

القاء بيهوشي عمومي :

همـراه بايـك بيهـوش كننـده استنشاقي يا داخـل وريـدي، 0/5-1 mcg/kg بـه طـور انفوزيون داخل وريدي تزريق شود . اگرلوله گـذاري داخـل ناي انجـام شـود، بايـد كمتـر ا ز 8 دقيقـه بعـد از شـروع انفوزيون انجام شود . بهتر است مقداراوليه 1 mcg/kg در طي 30-60 ثانيه تزريق شود.

حفــظ بيهوشــي ناشــي از نيتــروس اكــسايد، پروپوفـــــــول يـــــــا ايزوفلـــــــوران:

0/05-0/2 mcg/kg/min بــه طــور انفوزيــون داخــل وريدي تزريق شود . درصورت نياز و براي حفـظ بيهوشـي كامل يا افـزايش سـطح بيهوشـي تزريـق مقـادير اضـافي (0/5-1 mcg/kg هر 2-5 دقيقه ) بايد با تغيير درسرعت انفوزيون انجام شود. ازتزريق مكرر داروبايد پرهيز شود.

تداوم مصرف بلافاصله بعد از عمـل جراحـي :

0/1 mcg/kg/min بـه طـور انفوزيـون داخـل وريـدي مـــصرف شـــود. مقـــدارانفوزيون بايـــد هـــر 5 دقيقـــه 0/025 mcg/kg/min افــزايش يابــد تــا اثرضــد دردي مطلوب و ميزان تنفس كافي حاصل شود.

مكمل ضددرد در بيحـسيهـا ي موضـعي يـا ناحيهاي در شرايط كنترل شده :

درصورت تجـويز همراه با بنزوديازپين ها (ميدازولام 2 ميلـي گـرم ) ، 60-90 ثانيه قبل از تجويز بيحس كننده موضعي، 0/5 mcg/kg در طي 30-60 ثانيه داخـل وريـدي تزيـق شـود و يـا 5 دقيقـــه قبـــل از تجـــويز بـــيحس كننـــده موضـــعي 0/05 mcg/kg/min به طـور انفوزيـون داخـل وريـدي تزريـق شـود. بعـد از بيحـسي سـرعت انفوزيـون بايدبـه 0/025 mcg/kg/min كــاهش يابــد ودرصــورت نيــاز درفواصـــــل 5 دقيقـــــه ســـــرعت بـــــه ميـــــزان 0/025 mcg/kg/min افزايش يابـد . در صـورت تجـويز بدون بنزوديازپين ها، 60-90 ثانيه قبل از تجـويز بـيحس كننده موضعي، 1 mcg/kg در طي 30-60 ثانيه داخـل وريدي تزريق شود و يا 5 دقيقـه قبـل از تجـويز بـيحس كننده موضعي 0/1 mcg/kg/min به طور انفوزيون بايد به 0/05 mcg/kg/min كاهش يابد و درصورت نيـاز در فواصل 5 دقيقه سرعت به ميزان 0/025 mcg/kg/min افزايش يابد. مقادير مصرف سالمند ان 50% مقـادير ذكرشـده در فـوق ميباشد.

اشكال دارويي :

Powder For Injection: 1,2, 5 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد