هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

رپاگلیناید- REPAGLINIDE

تعداد بازدید : 4272

رده بارداری : C

موارد مصرف :

ريپاگلينيـد، يـك داروي ضـد ديابـت است كه در درمان ديابت مليتوس تيپ 2 مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

هر چند كه اين دارو از نظـر سـاختماني، با سولفونيل اوره ها متفاوت اسـت، ولـي بنظـر مـي رسـد مكانيسم اثر آن مشابه باشد.

فارماكوكينتيك: اين دارو به سرعت از مجراي گـوارش جذب مي شود . اوج غلظـت پلاسـمايي پـس از يكـساعت حاصل مـي شـود . فراهمـي زيـستي دارو در حـدود 60% است. اين دارو به ميزان زياد به پروتئين هاي پلاسما پيوند مي يابد . نيمه عمر حذف دارو يكـساعت اسـت . ايـن دارو بطور كامل در كبد متابوليزه مي شود و متابوليتهاي غير فعال از راه صفرا دفع مي شوند.

هشدارها:

غلظت پلاسمايي بالا و افزايش نيمه عمر در بيماران مبتلا به نا رسايي شديد كليه يا بيماري مزمن كبد ممكن است مشاهده شود.

عوارض جانبي :

درد شـكم، يبوسـت، تهـوع، اسـتفراغ، كـاهش قنـد خـون، درد مفاصـل و پـشت، واكـنشهـاي حساسيت مفرط شامل كهيـر، بثـورات جلـدي، خـارش و افزايش ميزان آنزيم هاي كبدي از عوارض جانبي اين دارو مي باشد.

تداخلهاي دارويي :

كارايي دارو تحت تاثير داروهايي است كه بطور مستقل سـبب افـزايش يـا كـاهش غلظـت گلوكز خون مي شوند . ريفامپيسين و كاربامـازپين ممكـن است اثر اين دارو را كاهش دهند . كلاريترومايسين ممكن است غلظت پلاسمايي اين دارو را افـزايش دهـد . مـصرف همزمان اين دارو بـا جـم فيبر وزيـل ممكـن اسـت سـبب كاهش قابل توجـه كليـرانس ريپاگلينيـد و بـروز كـاهش شديد قند خون شود.

مقدار مصرف :

از راه خوراكي تا 30 دقيقه قبل از غذا مقـدار 0/5 ميلـي گـرم مـصرف مـي شـود. مقـادير 1-2 ميليگرم معمولا در بيمـاراني كـه قـبلا تحـت درمـان بـا داروهاي كاهنده قند خون بـوده انـد، مـصرف مـي شـود . مقدار مـصرف دارو در فواصـل 1-2 هفتـه تـا حـداكثر 4 ميلي گرم قبل از غذا بايد تنظـيم گـردد . حـداكثر مقـدار مصرف 16 mg/day مي باشد. 

اشكال دارويي :

Tablet: 0.5 mg, 1mg, 2 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد