هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

رزرپين(RESERPINE)

قلب و عروق

تعداد بازدید :1377

رده بارداری : C

موارد مصرف:

رزرپين در كنتـرل زيـادي فـشارخون بكار ميرود. مكانيـسم اثـر: ايـن دارو بـا اثـر بـر انتهـاي اعـصاب سمپاتيك پس عقدهاي، ذخاير كاتكول آمينها و سروتونين بافتها و دستگاه عصبي مركزي را تخليـه مـي نمايـد . بـه نظرميرسد كه اثر پائين آورنده فشارخون رزرپين ناشـي از كـاهش بـازده قلـب و احتمـالاً تاحـدي كـاهش مقاومـت محيطي باشد.

فارماكوكينتيك:

رزرپـين بخـوبي از مجـراي گـوارش جذب ميشود. متابوليسم رزرپين كبدي است . نيمه عمـر اوليه دارو 4/5 ساعت و نيمه عمر نهايي 45-168 سـاعت است. اثر كاهنده فشارخون اين دارو، پس از چند روز تا 3 هفته (با مصر ف مقادير متعدد ) و اثر تخليه كاتكول آمين، طي يكساعت (بامصرف مقدارواحد ) شروع ميشـود . طـول اثـر كاهنـده فـشارخون دارو 1-6 هفتـه اسـت. بـيش از 60درصد دارو، عمدتاً به صورت تغيير نيافته طي 4 روز از طريق مدفوع دفع ميشود.

هشدارها :

1- اين دارو در موارد زير بايد با احتيـاط فـر اوان مـصرف شود سنگهاي صفراوي، قرحـه گوارشـي، كوليـت اولـسراتيو، افسردگي يا سـابقه ابـتلاي بـه آن و بيمـاراني كـه تحـت درمان با شوك الكتريكي هستند يا بيماران ناتوان.

2- اندازه گيري فشارخون در فواصل منظم در طول درمان با دارو ضروري است.

عوارض جانبي :

آريتمـي، مـدفوع تيـره رنـگ ، اسـتفراغ خوني، كرامپ معـده يـا درد، بـرادي كـاردي، درد سـينه، خوابآلودگي يا غش، سردرد، كاهش ميل جنسي، ضـعف افسردگي، عدم توانايي درتمركز، عـصبانيت يـا اضـطراب، تنگي نفس، كابوس يا بيخوابي سـحرگاهي، بـي اشـتها يي، اسهال، خشكي د هان، احتقان بيني و خيز يـا بـا مـصرف اين دارو گزارش شده است.

تـداخلهـاي دارويـي:

مـصرف همزمـان داروهـاي مهاركننــده مونوآمينواكــسيداز از جملــه فورازوليــدون و پروكاربازين با رزرپين ممكن است منجر به تشديد ضـعف سيستم اعصاب مركزي شود . در صـورتي كـه رزرپـين بـه رژيم درماني دارو هاي مهاركننده مونوآمينواكسيداز اضافه شود، ممكن است زيادي فشارخون متوسط تاشديد و تـب شديد تاسطوح بحراني بروز نمايد.

نكات قابل توصيه :

1- مصرف اين دارو حتي در صورت احساس بهبودي بايد ادامه يابد.

2- اين دارو افزايش فشارخون را درمان نمي كند، بلكه آن را كنترل مي نمايد. از اينرو مصرف آن ممكن است تا آخـر عمر ضروري باشد.

3- ازمــصرف ســاير داروهــا، بخــصوص داروهــاي مقلــد سمپاتيك، بدون تجويز پزشك بايد خودداري شود.

4- درصــورت نيــاز بــه هرگونــه جراحــي (از جملــه دندانپزشكي) يا درمان اضطراري، بايد پزشك را از مصرف دارو مطلع ساخت.

5- درصورت بروز افـسردگي يـا تغييـر در عـادت خـواب، مراجعه به پزشك ضروري است.

6- از مـصرف سـاير داروهـاي مـضعف سيـستم اعـصاب مركزي همزمان با رزرپين بايد خودداري شود.

7- هنگام رانندگي يا انجام كار هايي كه نياز به هوشـياري دارند، بايـد احتيـاط نمـود، زيـرا ايـن دارو سـبب ايجـاد خوابآلودگي و سرگيجه ميشود.

8- بــاظهور اولــين علائــم افــسردگي شــديد، بي خــوابي سحرگاهي، كاهش اشتها يا ناتواني جنسي توصيه ميشود مصرف دارو قطع شود.

9- توصيه ميشود مصرف رزرپين دوهفته قبل از درمان با شوك الكتريكي قطع شود.

10- در صورت فراموش شدن يك نوبـت مـصرف دارو، از مـصرف مقدار فراموش شدن و دوبرابركـردن مقدارمـصرف بعـدي بايد خودداري شود.

مقدار مصرف :

بزرگـــسالان:

بـــه عنـــوان كاهنـــده فـــشارخون 0/1-0/25 mg/day مصرف ميشود.

كودكــــان:

بــــه عنــــوان كاهنــــده فــــشارخون 0/005-0/02 mg/kg/day در 1 يــا 2 مقــدار منقــسم مصرف ميشود.

اشكال دارويي :

Tablet: 0.1 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد