هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ريبـاويرين (RIBAVIRIN)

ضد ویروس

تعداد بازدید :17100

موارد مصرف :

 ايـن دارو بـصورت خـوراكي همـراه بـا اينترفرون آلفا در درمان هپاتيت C مزمن مصرف ميشود.

 مكانيسم اثـر :

ريبـاويرين يـك نوكلئوزيـد صـناعي بـا ساختماني شبيه گوانين است . اما مكانيسم اثـر آن دقيقـاً مشخص نيست.

 فارماكوكينتيك:

 اين دارو از راه خوراكي بخوبي جـذب مـيشـود و اوج غلظـت پلاسـمايي آن 1-2 سـاعت بعـد حاصل مـي گـردد . ايـن دارو داراي متابوليـسم عبـور اول كبدي است . غلظت پلاسـمايي ثابـت آن پـس از 4 هفتـه مصرف خوراكي دارو حاصل ميشود. دارو در كبد فسفريله و طي 3 فاز دفع ميگردد. نيمـه عمـر دارو در فـاز بتـا 2 ساعت و در فاز ن هايي 20-50 ساعت ميباشد. دفع دارو از طريق كليه ميباشد.

 موارد منع مصرف :

1- ريباويرين براي بيماراني كه هموليز ناشي از دارو براي آنان مخاطرهآميز است (مانند بيماري هاي قلبي ناپايـدار و هموگلوبينوپاتي از جمله تالاسمي ) نبايد بصورت خوراكي تجويز شود.

 2- اين دارو در بيماران مبت لا به سيروز، عيـب شـديدكار كبد و كليه يا بيماري خود ايمني نبايد مصرف شود.

 3- ريباويرين به عنوان يـك تركيـب تراتوژنيـك گـزارش شده و نبايد در زمان بارداري يا زناني كـه قـصد بـارداري دارند، مصرف شود . همچنين همسران مرداني كه اين دارو را دريافت مـي كننـد ، نبايـد بـاردار شـوند يـا در صـورت بارداري همسر، بيمار بايد حتماً از كاندوم استفاده كند.

 هشدارها:

1-  قبـل از تجـويز ايـن دارو بـراي زنـان، بايـد احتمـال بارداري رد شـود . همچنـين در طـول مـصرف ايـن دارو، آزمايش بارداري بايد بصورت ماهيانه انجام شود.

 2- مصرف ايـن دارو در بيمـاران قلبـي بايـد بـا احتيـاط فراوان و با كنترل ECG قبل و در طـول درمـان صـورت گيرد و درصورت بدترشـدن وضـعيت بيمـار، مـصرف دارو بايد قطع شود.

 3- مصرف ايـن دارو در بيمـاران مـستعد، ممكـن اسـت موجب بروز نقرس شود.

 4- قبل از شروع درمان با اين دارو آزمايش هـا ي مختلـف مانند شمارش كامل سـلول هـاي خـون، كـراتينين سـرم، آنزيمهاي كبدي و اسيد اوريـك خـون بـراي بيمـار بايـد انجام شوند ودر هفته هاي دوم و چهارم درمان نيـز تكـرار شوند ومقدار مصرف دارو تنظيم گردد.

 عوارض جـانبي :

 بـا مـصرف خـوراكي ايـن دار و بيمـار ممكن است دچار كم خوني هموليتيك شـود كـه گـاه بـا افـزايش بيلـيروبـين و اسـيداوريك خـون همـراه اسـت. عوارض جانبي متعددي براي مصرف همزمان اين دارو بـا اينترفرون آلفا گزارش شده است.

 تداخلهـاي دارويـي :

 در صـورت مـصرف همزمـان وارفـارين در بيمـاراني كـه تحـت درمـان بـا اينترفـرون آلفا، 2-بتا و ريباويرين هستند، ممكن است افزايش مقدار وارفارين ضروري باشد.

 نكات قابل توصيه:

 1-با توجه به تراتوژنيك بودن دارو، پيـشگيري هـاي لازم براي جلوگيري از بارداري توسط بيمار يا همسر وي بايـد صورت گيرد.

 2- انجـام آزمـايشهـاي پـاراكلينيكي در شـروع و بطـور ادواري در طول درمان با اين دارو ضروري است.

 مقدار مصرف :

 اين دارو در درمان هپاتيت C همراه با اينترفرون آلفا، بصورت خوراكي براي بزرگـسالان بـا سـن بيش از 18 سال و با وزن كمتر از 75 كيلوگرم بـه مقـدار 400 ميليگرم در صبح و 600 ميليگرم در شب مـصرف ميشود. براي بيمـاران بـا وزن بـيش از 75 كيلـوگرم بـه مقدار 600 ميليگرم دوبار در روز مصرف ميگردد.

 اشكال دارويي :

Tablet or Capsule: 200 mg

 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد