هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ريفـامپين(RIFAMPIN)

ضد باکتری

تعداد بازدید :885

موارد مصرف :

ريفـامپين بـه همـراه سـاير دارو هـاي ضدسل در درمان اين بيماري مصرف ميشود. همچنـين، اين دارو همراه با ساير دارو ها در درمان عفونت هـاي حـاد استافيلوكوكي، جذام، بروسلوز، عفونت هـاي كلاميـديايي، آندوكاروديت حاد، بيماري لژيو نرها و عفونت هاي آتيپيـك ناشي از انواع م ايكوباكتريوم و نيز در پيشگيري از مننژيت مننگوكـوكي مقـاوم بـه پنـيسـيلين و عفونـت ناشـي از هموفيلوس انفلوآنزا مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

ريفـامپين يـك آنتـي بيوتيـك بـا طيـف گسترده و باكتريسيد ميباشد كه از طريـق مهـار RNA باكتريايي اثر خود را اعمال مينمايد.

فارماكوكينتيك:

ايـن دارو بـه خـوبي از راه خـوراكي جذب ميشود و پس از جذب در اغلب بافت هـا و مايعـات بدن منتشر ميشود. غلظت سرمي دارو 4-2 ساعت بعد از مصرف خوراكي به اوج خود مي رسـد . ريفـامپين در كبـد متابوليزه ميشود. نيمه عمـر دارو 5-3 سـاعت اسـت كـه پس از مصرف مكرر به 3-2 ساعت كاهش مي يابـد . دفـع ايـن دارو عمـدتاً از راه صـفرا و مـدفوع اسـت و دارو وارد چرخه رودهاي-كبدي نيز ميشـود . تقريبـاً 15-6 درصـد ارو بصورت تغيير نيافته و 15 %به صورت متابوليت فعال از طريق ادرار دفع ميشود.

موارد منع مصرف :

درصورت ابتلاي بيمار به يرقان و پورفيري نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1 -مقدار مصرف دارو در صورت وجود عيب كار كبد بايد كاهش داده شود.

2 -درصورت ابتلاي بيمار به اختلالات كبدي و درصورت درمان درازمدت انجام آزمو نهاي كار كبد به طـور ادواري توصيه ميشود.

3 -درصورت ابتلاي بيمار به عيب كار كليه (درصورتي كه دارو به مقداري بيش از day/mg 600 مصرف ميشود)، اين دارو بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

عوارض جانبي :

عـوارض جـانبي شـامل بـي اشـتهايي، تهوع، استفراغ و اسهال، تغيير رنگ ادر ار و ترشحات بـدن به نارنجي، عوارضي بـا علايـم انفلـوآنزا شـامل لـرز، تـب، سرگيجه و درد اسـتخوان، كلاپـس و شـوك، كـم خـوني هموليتيــــك، نارســــايي حــــاد كليــــه، پورپــــوراي ترومبوســيتوپنيك، تغييــر در عملكــرد كبــد، يرقــان، برافروختگي، كهير و بثورات جلدي ميباشد.

تداخلهاي دارويي :

ريفامپين متابوليـسم بـسياري از داروها را افزايش مي دهد ومنجر به كاهش اثر يـا كـاهش غلظت پلاسمايي آنها ميشود.

نكات قابل توصيه :

1 -بايد بـه بيمـاران توصـيه نمـود درصـورت اسـتفاده از قرصهاي جلوگيري كننده از بارداري در طول درمـان بـا اين دارو، حتماً از ساير روش هاي جلوگيري از بارداري نيز استفاده نمايند.

2 -درصورت مصرف ريفامپين احتمال تغيير رنگ لنز هاي نرم وجود دارد.

3 -درصــورت قطــع مــصرف دارو، مــصرف آن را بايــد مجدداًبا مقدار كم آغازكرد و بتدريج مقـدار مـصرف آن را افزايش داد . درصورت بـروز عـوارض جـانبي جـدي، بايـد مصرف دارو را براي هميشه قطع كرد. 

4 -بيمار يا اطرافيان وي را بايد از نظـر تـشخيص علايـم اختلال كبدي آگاه ساخت و به بيمار يادآور شد درصورت بروز علايم اين اختلال از جملـه، تهـوع مـداوم، اسـتفراغ، بيحالي و يرقـان فـوراً مـصرف دارو را قطـع و بـه پزشـك مراجعه كند.

مقدار مصرف :

بزرگسالان: مقدار مصرف ريفامپي ن از راه خـوراكي يـا تزريق وريدي در درمـان بروسـلوز و بيمـاري لژيـونر هـا و عفونــتهــاي اســتافيلوكوكي همــراه بــا ســاير دارو هــا day/g 2/1-6/0 در 4-2 مقدار منقسم ميباشـد . مقـدار مصرف اين دارو در درمان سل در بخش كليـات دارو هـاي ضدسل ذكر شده است . مقدار مصرف ايـن دارو در د رمـان جذام همراه با ساير دارو هاي ضـد جـذام 600 ميلـي گـرم يكبار در ماه (450 ميل يگرم براي بيماران با وزن كمتر از 35 كيلوگرم ) از راه خوراكي يا تزريق وريدي اسـت . بـراي پيشگيري از مننژيت مننگوكوكي 600 ميليگـرم هـر 12 ساعت براي 2 روز، از راه وريدي و 600 ميليگـرم يكبـ ار در روز بــراي 4 روز از راه خــوراكي مــصرف مــيشــود. همچنين، براي پيشگيري از عفونت ناشـي از هموفيلـوس انفلوآنزا (نوع b (600 ميليگرم يكبار در روز بـراي 4 روز از راه خوراكي مصرف ميشود. كودكان: مقدار مصرف اين دارو در درمان سل در بخش كليات دارو هاي ضدسل ذكرشده است . در نوزادان با سـن كمتر از يكماه، بـراي پيـشگيري از عفونـت مننگوكـوكي kg/mg 5 هر 12 ساعت به مدت 2 روز از راه خوراكي يا وريدي مصرف ميشود. بـــراي پيـــشگيري از عفونـــت هموفيلـــوس انفلـــوآنزا day/kg/mg 10 به مدت 4 روز از راه خـوراكي مـصرف مـيشـود. در كودكـان بـا سـن بيـشتر از يكمـاه ، بـراي پيشگيري از عفونت مننگوكوكي، kg/mg 10 هر بار 12 ساعت به مدت 2 روز از راه خـوراكي يـا وريـدي مـصرف ميشود. براي پيـشگيري از عفونـت هموفيلـوس انفلـوآنزا day/kg/mg 20 به مدت 4 روز از راه خـوراكي مـصرف ميشـود . حـداكثر مقدارمـصرف در روز، 600 ميلـي گـرم ميباشد.

اشكال دارويي :

mg 300, mg 150: Capsule

ml/mg 153: Drops Oral

mg 600: Injection For Powder

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد