هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ریسپریدون - RISPERIDONE

تعداد بازدید : 1614

رده بارداری : C

مــوارد مــصرف:

ايــن دارو بــراي درمــان تظــاهرات اخــتلالات ســايكوتيك بكــار ميرود واثــر درمــاني قابــل ملاحظهاي برعلائم مثبت و منفي اسكيزوفرني دارد.

مكانيسم اثر:

مكانيسم اثر ضدجنون اين دارو مـشخص نيــست. اثــر آن احتمــالاً بــه خــاطر مهــار انتخــابي مونوآمينرژيك (D2, SHT2) ميباشد. اين دارو همچنين داراي اثر مهـار ي متوسـطي برگيرنـده هـا ي H1, α2, α1 ميباشد.

فارماكوكينتيك:

جـذب گوارشـي دارو زيـاد و سـريع ميباشد ودارو به مقدار خيلي زياد به پروتئين هاي پلاسما متصل ميشود. متابوليسم دارو عمدتاً كبـدي ودفـع آن از طريــق ادرار (70%) و مــدفوع (15%) و نيمــه عمــر آن 20-24 ساعت ميباشد.

هشدارها:

1- اين دارو باعث طولاني شدن فاصله QT در بعضي از بيماران ميشود.

2- به دليل احتمال افزايش سطح پلاسمايي پرولاكتين، در طي درمان با ريسپريدون بايد سطح پـرولاكتين را بـه طور منظم اندازهگيري نمود.

3- درصــورت ابــتلا بــه ســرطان پــستان، براديكــاردي، اخــتلالات الكتروليتــي، بيمــاري هــاي قلبــي - عروقــي، بيماريهاي عروقي م غـز، سـابقه سـكته قلبـي يـا حملـه عصبي، دهيدراتاسـيون، كـاهش حجـم خـون، اخـتلالات شديد كبدي و كليـوي، بيمـاري پاركينـسون، حـساسيت مفرط نسبت بـه دارو همـراه بـا سـاير دارو هـا ي طـولاني كننده فاصله QT اين دارو رابايد با احتياط فراوان مصرف كرد.

عوارض جانبي :

اختلالات حركتي، اضطر اب، عصبانيت، تــاري ديــد، اخــتلال جنــسي، كــاهش تمايــل جنــسي، ســرگيجه، ديــسمنوره، منــوراژي، اثــرات خــارج هرمــي، ديستوني، پاركينسون، بي خـوابي، اخـتلال در دفـع ادرار، تغييــرات خلــق و خــوي، بيقــراري، اخــتلال در تمركــز، مشكلات حافظ هاي، بثورات پوستي و خـارش، اسـهال يـا يبوست، سر فه، خشكي د هان، سوء هاضمه، سردرد، تهـوع، التهـاب بينـي و حلـق و افـزايش وزن و سـندرم بـدخيم نورولپتيك عوارض جانبي عمده اين دارو هستند.

تداخلهاي دارويي :

مصرف همزمان اين دارو با الكـل و ساير مضعف هـا ي CNS باعـث تـضعيف شـديد CNS ميشود. مصرف اين دارو بـا دارو هـا ي ضد فـشارخون بـالا موجـب افـت شـديد فـشارخون مـيشـود. ايـن دارو اثـر برومــوكريپتين، لوودوپــا، پرگولايــد، را كــاهش ميدهــد. كليرانس ريسپريدون توسط كاربامازپين افزايش و توسـط كلوزاپين و فلوكستين كاهش مي يابد. مصرف همزمان اين دارو با دارو هايي كه منجر به طولاني شدن قطعـه QT در نوار قلبي مي شوند، ميتواند منجر بـه آريتمـي خطرنـاك شود.

نكات قابل توصيه :

1- درحين مصرف اين دارو بايد بيمـار جهـت مـشاهده هرگونه اختلال حركتـي و علائـم اوليـه اخـتلال حركتـي ديررس مورد معاينه دورهاي قرارگيرد.

2- از آنجــائي كــه خودكــشي در بيمــاران مبــتلا بــه اسكيزوفرني وجود دار د، دارو بايد با حداقل مقـدار ممكـن در دسترس بيمار قرارگيرد.

3- درصورت بروز سـندرم بـدخيم نورولپتيـك، مـصرف دارو را بايد بلافاصله قطع كرد . براي درمان هيپرترمي (بـا تجويز دارو هاي ضدتب )، دهيدراتاسـيون (بـا تـامين آب و الكتروليتها) ، ناپايداري قلبـي - عروقـي (بـاكنترل فـشا ر خون و ريتم قلب )، هيپوكسي (باتجويز اكسيژن و تـنفس كمكي)، سفتي عضلاني (با تجويز دانترولن، بروموكريپتين و آمانتادين ) اقدام لازم را به عمل آورد . در صورت نياز بـه تداوم مصرف دارو، حداقل 5 روز دارو را بايد قطـع كـرد و سپس با جايگزين يك دارو از يك گروه ديگر از دا روهـا ي ضدجنون (بامقداركم) درمان را ادامه داد.

4- دارو بايد بـه ميـزان تجـويز شـده مـصرف شـود و از مصرف مقادير بيشتر يـا كمتـراز مقـدارتجويز شـده بايـد خودداري نمود.

5- هنگــام مــصرف ايــن دارو از مــصرف الكــل و ســاير داروهاي مضعف CNS بايد خودداري كرد.

6- درصــورت انجــام اعمــال جراحــي يــا عمليــات دندانپزشكي يا اخـتلالات اورژانـس ضـمن احتيـاط بايـد پزشك يا دندانپزشك را از مصرف اين دارو مطلع نمود.

7- به دليل تاري ديد، سرگيجه، خواب آلـودگي، هنگـام مصرف اين دارو از رانندگي يا كار با ماشين آلاتي كه نيـاز به هوشياري دارند بايد احتياط نمود.

8- به دليل احتمال برو ز سرگيجه و عدم تعادل، هنگـام برخاستن از حالت خوابيده يا نشسته بايد احتياط شود.

9- به دليل احتمال بروز حساسيت به نور، بيمار بايـد از قرارگرفتن در معرض نورآفتاب بـدون اسـتفاده از پوشـش مناسب يا كرمهاي ضدآفتاب مناسب خودداري نمايد.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

يك ميليگرم د ر روز اول، دو ميليگـرم در روز دوم، سه ميلـي گـرم در روز سـوم مـصرف مـي شـود . درنوبتهاي بعدي مقدارمصرف بايد براساس نياز وتحمـل بيمار و با افزايش 1-2 ميليگرم در روز (بارعايـت فاصـله يك هفتهاي) افزايش يابد . مقدارمصرف روزانه در يـك يـا دوبار در روز مصرف ميشود. دربسياري از بيماران شـروع مصرف ممكن اسـت باسـرعت آهـسته تـري انجـام شـود . مقدارمصرف اين دارو درسالمندان بايـد بـه نـصف تقليـل يابد. حداكثرمقـدارمجاز بـراي بزرگـسالان 16 mg/day ، براي بزرگسالان مبتلا به نارسـايي كبـدي 4 mg/day و براي سالمندان 3 mg/day ميباشد. 

اشكال دارويي :

Tablet: 1,2,3,4 mg

 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد