هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ريتوكسيماب - RITUXIMAB

تعداد بازدید : 5201

رده بارداری : C

مــوارد مــصرف :

ريتوكــسيماب يــك آنتــي بــادي مونوكلونال Chimeric بر عليه آنتي ژن CD20 مي باشد كه به تنهايي در درمان لمفوم غير هـوچكيني (بـا درجـة پائين) مقاوم يا عود كننده به كار مـي رود. همچنـين ايـن دارو در تركيب با سيكلوفسفاميد، دوكسورو بي سين، ويـن كريستين و پردنيزون براي درمان لمفوم غيـر هـوچكيني (CD20-positive diffuse Large B-cell) به كار رفته و بخشي از رژيـم د رمـاني همـراه بـا ايبريتوممـاب و تيوگزتان را تشكيل ميدهد.

مكانيسم اثر :

اين دارو يك آنتي بـادي مونوكل ونـال بـر عليــه آنتــيژن CD20 اســت كــه بــر روي ســطح لمفوسيتهاي B طبيعي و بدخيم يافت مي شود. آنتيژن CD20 همچنين بر روي بيش از 90% لمفـوم هـاي غيـر هوچكيني B-cell اكسپرس ميشود.

فارماكوكينتيـــك:

غلظــت ســرمي و نيمــه عمــر ريتوكسيماب با مقدار دارو متناسب مي باشند. اين دارو به لمفوسيتهاي B متصل ميشود.

مـوارد منـع مـصرف:

ايـن دارو در صـورت وجـود حــساسيت مفــرط بــا واســطه IgE يــا واكــنش هــاي آنافيلاكتيك به پروتئين هاي موش يا هـر يـك از اجـزاي اين محصول، نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- بيمــاران داراي تــوده (Burden) وســيع تومــوري، انفيلتراسيون تومور ريوي يا نارسايي ريه ممكـن اسـت در معرض واكنش هاي شـديد باشـند . بنـابراين دارو در ايـن بيماران بايد بـا احتيـاط فـراوان تجـويز شـده و احتمـالاً سرعت اوليه انفوزيون دارو بايد كاهش يابد.

2- درمان دارويي بايد در بيماراني كه مبـتلا بـه علائـم و عوارض شديد مي شوند، متوقف شـود و فقـط زمـاني كـه تمام علائم برطرف شـدند، تجـويز دارو بـا نـصف سـرعت انفوزيون قبلي مجدداً آغاز شود.

3- پيش درماني با داروهاي ضد درد، آنتي هيستامينها و احتمـالاً كورتيكوسـتروئيدها در تمـامي بيمـاران قبـل از تجويز ريتوكسيماب توصيه ميشود.

4- آزمونهاي شمارش كامل خوني و پلاكتي بايد به طور منظم انجام شود.

عوارض جانبي :

انفوزيـون دارو بـا سـندروم آزادسـازي سايتوكاين (تب و لرز ) طي 2 ساعت از آغاز درمان همـراه ميباشد. خـارش، بثـورات جلـدي ، تنگـي نفـس، برون كـو اسپاسم، آنژيوادم، كاهش موقتي فشار خون و گرگرفتگـي از عوارض اين دارو مي باشـد . در مـوارد شـديد، سـندروم ليزتومور، نارسايي تنفسي و مرگ رخ مي دهد. واكنشهاي حساسيت مفرط مـشابه سـندروم آزادسـازي سـايتوكاين ميباشد، اما طي چند دقيقه اول انفوزيـون رخ مـي دهـد . واكنشهاي جلدي – مخاطي (كه بعضي از آنهـا كـشنده ميباشند) شامل سندروم استونس – جانـسون يـا نكـروز اپيدرمال سمي نيز با مصرف اين دارو گزارش شده است.

نكات قابل توصيه :

1- در صورت بروز بثورات جلدي ، خارش، كهيـر، اشـكال در تنفس، كاهش دفع ادرار، درد قفسه سينه، تب و لرز يا ديگر علائم عفونت، زخم در دهان، خونريزي يـا كـوفتگي غير معمول، بايد فورا به پزشك مراجعه نمود.

2- در صــورت بــروز تهــوع مــداوم، اســتفراغ، اســهال، بياشتهايي و ضعف عمومي بـدن (بـه صـورت مـداوم يـا پيشرونده)، بايد فورا به پزشك مراجعه نمود.

3- از مصرف هر گونـه دارو يـا مكمـل هـاي غـذايي بايـد خودداري نمايد.

4- در صورت بـارداري يـا تـصميم بـه بـارداري ، بايـد بـا پزشك مشورت شود.

مقدار مصرف :

ريتوكسيماب پس از رقيـق سـازي بـا كلريــد ســديم 0/9% يــا گلــوكز 5% و در غلظــتهــاي 1-4 mg/ml تجــويز مــي شــود. مقــدار مــصرف دارو 375 از راه انفوزيون داخل وريدي هفته اي يـك mg/m2 بار بـراي 4 هفتـه مـي باشـد . انفوزيـون اوليـه بـا سـرعت 50 mg/hr تجويز مي شود كه در صـورت تحمـل توسـط بيمار مي توانـد بـا مقـادير افزايـشي 50 mg/hr هـر 30 دقيقه تا حداكثر 400 mg/h درمان ادامـه يابـد . مقـادير مصرف بعدي ميتواند با سرعت 100 mg/h آغاز شود.

اشكال دارويي :

Injection: 10 mg/ml, 10 ml and 50 ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذارید
دیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد