هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ريواستيگمين(RIVASTIGMINE)

تعداد بازدید : 3598

رده بارداری : B

مــوارد مــصرف:

ايــن دارو بــراي درمــان علامتــي مواردخفيف تامتوسط زوال عقل در بيماري آلزايمـر بكـار ميرود.

مكانيسم اثر :

اين دارو يـك مهاركننـده برگـشت پـذير كوليناستراز است و موجب افزايش ميزان اسـتيل كـولين در دستگاه عصبي مركزي ميشود و مـي توانـد تاحـدودي علائم بيماري آلزايمر را تخفيف دهد.

فارماكوكينتيك:

جذب آن سريع و فراهمي زيستي آن 40 درصد است . غذا جذب آن را به تاخير مي انـدازد . ايـن دارو از سد خوني – مغزي عبور كرده و پيونـد پروتئينـي آن متوسط و حدود 40درصد است . ريواستيگمين بس رعت توسط كولين استراز هيدروليز شده و متـابوليزه مـي شـود . نيمه عمر حذف آن 1/5 ساعت و عمدتاًبصورت متابوليـت از راه كليه دفع ميشود.

مواردمنع مصرف :

حساسيت مفرط به ريواستيگمين يا ساير مشتقات كاربامات.

هشدارها :

1- درصورت وجود آسم فعال يا خاموش، اختلالات قلبـي – عروقي نظير سندرم سينوس بيمار يا براديكاردي، صرع يا سابقه حملات تشنجي، انسداد مجاري گوارشي، انسداد مجاري ادراري يـا قرحـه گوارشـي يـا سـابقه آن بايـد بـا احتياط فراوان تجويز شود.

2- براي اطمينان از مصرف صحيح اين دارو و هـر داروي ديگر در بيماران دچار زوال عقل يـا اخـتلالات شـنا ختي، بايد حتي الامكـان مـصرف دارو تحـت نظـر فـرد ديگـري صورت گيرد.

3- در افراد سيگاري، مقدار مـصرف ريواسـتيگمين بايـد تنظيم شود زيرا نيكـوتين حـذف دارو از بـدن را افـزايش ميدهد.

عوارض جـانبي :

بـي اشـتهايي، ضـعف بـدني، اسـهال ، اشكال در هضم غذا، تهوع، استفراغ، درد شكمي، اغتشاش شعور، افسردگي، گيجي، خستگي، نفخ، توهمات، سردرد، بيخوابي و در برخي موارد زيـادي فـشارخون و سـنكوپ، تعريق زياد و آبريزش بينـي از عـوارض جـانبي ايـن دارو هستند.

تداخلهاي دارويـي :

مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا داروهـاي ضـدالتهاب غيراسـتروئيدي مـيتوانـد عـوارض گوارشي بيشتري را در پي داشته باشـد . تجـويز دارو هـاي كولينرژيـك از جملـه بتـانكول و همچنـين سوكـسينيل كولين با ريواستيگمين ممكن است موجب تقويت اثر اين داروها يا ريواستيگمين شود . مصرف اين دارو با دارو هـاي آنتيكولينرژيك ميتواند موجب مهـار اثـرات هـر دو دارو شود.

نكات قابل توصيه :

1- اين دارو بايد دقيقاً مطابق دستور پزشك مصرف شـود و از مصرف بيش از مقدار تجويز شده بايد خودداري نمود.

2- درصورت فراموش كردن يك نوبـت مـصرف دارو، بـه محض بيادآوردن آن را مصرف كنيد . ولي اگر بيـشتر از 1 ســاعت از زمــان مــصرف آن گذشــته بــود از مــصرف آن صرفنظركرده و مقدار مصرف بعدي را نيز دوبرابر نكنيد.

3- بيماران تحت درمان با ايـن دارو بايـد بطـور مرتـب و منظم به پزشك مراجعه كنند.

4- درصورت انجام هرگونه جراحي يا اعمال دندانپزشـكي يا درم انهاي اورژانس بايد كادر پزشكي را از مـصرف ايـن دارو آگاه نمود.

5- درصورت بروز گيجي، منگي يا عـدم تعـادل ، بيمـاران بايد احتياط كنند.

6- اين دارو بايد صبح و عصر پس از غذا مصرف شود.

7- درصورتي كه مـصرف ايـن دارو بـه هـر دليلـي بـراي چندروز قطع شود، هنگام شروع مجدد مـصرف دارو بايـد مجدداًمصرف دارو را با مقداركم شروع كرده و بتـدريج آن را افزايش داد.

مقدار مصرف :

براي بزرگسالان ابتدا 1/5 mg دو بـار در روز (صبح و عصر ) تجويز ميشود. پـس از 2 هفتـه در صورت تحمل دارو، مقـدار مـصرف را ميتـوان بـه 3 mg دوبار در روز افزايش داد . به همين ترتيب درصـورت نيـاز ميتوان مقدار مصرف را در فواصل 2 هفتهاي بـه 4/5 mg دوبار در روز و 6 mg دوبـار در روز افـزايش داد . بيـشينه مقدار مصرف دارو 12 mg/day است.

اشكال دارويي :

Capsule: 1.5mg, 3 mg, 4.5 mg, 6 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد