هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

روپینیرول(ROPINOROLE)

ضد پارکینسون

تعداد بازدید :1079

موارد مصرف :

اين دارو بـراي درمـان علائـم بيمـاري پاركينسون ايديوپاتيك بكارميرود.

مكانيسم اثر :

اين تركيب يك آگونيـست غيرارگـوليني گيرندههاي دوپامين بو ده كه نسبتاً اختصاصي و با فعاليت ذاتي كامل برگيرنده هاي در مغز D2 و D3 عمل ميكنـد . مكانيسم اثر دارو در درمان پاركينـسون مـشخص نيـست ولي احتمالاً به دليل تحريك گيرنده هاي پـس سيناپـسي D2 در Caudate – putamen اثر ميكند.

فارماكوكينتيك:

به طور كامل و سريع جذب ميشـود . فراهمي زيستي اين دارو 55% (بدليل اثـر اولـين گـذر ) و نيمه عمر آن تقريباً 6 ساعت است . متابوليسم دارو عمـدتاً كبدي و توسط CYP1A2 انجام ميشود و متابوليت ها از طريق ادرار (كمتر از 10% بـه صـورت تغييرنيافتـه ) دفـع ميشوند.

هشدارها :

1- درصورت وجود توهم، افـت فـشارخو ن (عمـومي يـا وضعيتي) و سابقه حساسيت مفـرط نـسبت بـه دارو ايـن دارو را بايد با احتياط كامل مصرف كرد .

2- بيمار از نظر علائم افـت فـشار خـون وضـعيتي بايـد تحت مراقبت باشد.

عوارض جـانبي :

ضـعف، خـستگي، گيجـي، اغتـشاش شعور، خيز، سرگيجه، اختلال حركتي، توهم، تهـوع، افـت فشار خون وضعيتي ، خواب آلودگي، غش، عفونت ويروسي،بدترشدن پاركينسون از عـوارض جـانبي شـايع ايـن دارو محسوب ميشوند.

تداخلهاي دارويـي :

مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا لوودوپا و دارو هاي تركيبـي لوودوپـا – كـاربي دوپـا باعـث تــشديد اثــر دوپامينرژيــك مــيشــود. مــصرف همزمــان آنتاگونيـــستهـــاي دوپـــامين (مثـــل هالوپريـــدول، متوكلوپراميد، فنوتيازين ها، تيو گزانتنهـا ) اثـر ايـن دارو را كاهش ميدهد . همچنين دارو هـا ي مهاركننـده ايزوآنـزيم CYP1A2 (مثــل سيپروفلوكــساسين ) باعــث كــاهش متابوليسم دارو خواهدشد و لذابايد تعديل مقداردر مصرف همزمان اين دارو ها صورت گيرد . سيگاركشيدن نيز با القاء باعث افـزايش متابوليـسم ايـن دارو 2 ايزوآنزيم CYP1A ميشود. استروژنها باعـث كـاهش كليـرانس روپينيـرول ميشوند.

نكات قابل توصيه :

1- درصورت مصرف همزمـان بـا لوودوپـا، مقدارمـصرف لوودوپا رابايد كاهش داد.

2- قطع مصرف دارو بايد به تدريج و در يـك دوره يـك هفتهاي انجام شود . بـراي قطـع مـصرف دارو بايـد تعـداد دفعات مصرف دارو در روز به دو بار (براي 4 روز ) و بعد به يكبار (براي 3 روز ) تقليل يابد تا نهايتاً مـصرف دارو قطـع شود.

3- براي كاهش احتمال تهوع، داروبايـد بـا غـذا مـصرف شود.

4- دستورمصرف دارو بايد بدقت رعايت شود و ازمـصرف مقادير بيشتر ياكمتر دارو بايد خودداري نمود.

5- درصورت فراموش كردن يك نوبت مصرف دارو، بايـد به محض يادآوري مـصرف شـود . ولـي درصـورت نزديـك بودن به زمان بعدي ازمصرف آن صرفنظر نمود.

6- درحـين مـصرف ايـن دارو بايـد بـه منظـور كنتـرل وضعيت بيمار، مريض بطور مرتب به پزشك مراجعه كند.

7- به دليل خواب آلودگي، گيجي يا عـدم تعـادل، تـاري ديد وضعف هنگام رانندگي يا كار با ماشين آلاتي كـه نيـاز به هوشياري دارند بايد احتياط شود.

8- بيمار بايد هنگام برخاستن ناگهاني از حالت خوابيـده يا نشسته احتياط كند. 

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

ابتدا 0/25 ميليگرم سه بار در رو ز مصرف ميشود و سپس براساس پاسخ بيمار مقدار مصرف بايد در فواصــل يــك هفتــهاي افــزايش يابــد (هفتــه اول، 0/25 ميليگرم سه بار در روز، هفته دوم، 0/5 ميليگرم سه بـار در روز، هفته سوم، 0/75 ميليگرم سه بار در روز و هفتـه چهارم، يك ميليگرم سه بار در روز ). حداكثرمقدارمصرف 24 mg/day ميباشد.

اشكال دارويي :

Tablet: 0.25 mg, 1 mg, 5 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد