هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

رها (Raha)

گیاهی

تعداد بازدید :864

موارد مصرف:

اين فراورده به عنـوان كمـك در رفـع علائم ترك اعتياد بكار ميرود.

 مكانيسم اثر :

 بربـرين موجـود در زرشـك داراي اثـرات ضدتشنج، سداتيو و بربامين اثـر كاهنـده فـشارخون د ارد. والرينيك اسـيد سـنبل الطيـب احتمـالا باعـث وقفـه در سيستم آنزيمي مسئول كاتابوليسم گابـا (GABA) مـي شود. گلوتامين موجود در عصاره سنبل الطيب به راحتـي از سد مغزي، خوني عبور كرده و توسط پايانه هاي عـصبي بازجذب شده به GABA تبديل مي شود. افزايش غلظت GABA موجب كاهش فعاليت سيستم عـصبي مركـزي (CNS) و بروز اثرات آرامبخش والرينيك اسيد ميگردد. فعاليت ضد التهابي عصاره بابونه بيشتر به واسطه تركيبات ماتريسين (پيشتاز كامازولن )، بيزابولول و اكـسيد هـا ي آن بوده كه عمده ترين تركيبات موجود در عـصاره را تـشكيل مي دهند . اين فعاليت به عمل آنتي اكسيدان آنها نـسبت داده شده است . مطالعات Invitro نـشان داده اسـت كـه عصاره بابونه موجب وقفه سيكلواكـسيژناز و ليپواكـسيژناز شده، درنتيجه توليد پروستاگلاندين هـا و لوكـوترين هـا را متوقف مي نمايد. آپيژنين موجود در عصاره بابونـه عـلاوه بـــر وقفـــه در ايجـــاد محـــصولات 5-ليپواكـــسيژناز و سيكلواكـسيژناز (نظيـر 12-ليپواكـسيژناز) موجـب مهـار آزادســازي هيــستامين نيــز مــي گــردد . اثــرات آنتــي اسپاسموديك بابونه به آپي ژنين نسبت داده مي شود كـه ميزان اين اثر نسبت به پاپاورين 3/92 برابر قويتر است. اثر بيد عمدتا بدليل حضور ساليـسين مـي باشـد . پـس ا ز شكستن، باقيمانده آسـيل، گليكوزيـد هـا ي ساليـسين بـه ساليسين (پيش ساز اسيدساليسيليك ) تبديل مي شـود . ساليسيليك اسيد آنزيم هاي سيكلواكسيژناز كـه در سـنتز پروستاگلاندين دخيل مي باشد را مهار مي كند. اين مـاده داراي اثــرات ضــدتب، ضــدآماس و التهــاب و ضــددرد ميباشد.

اجزاء فرآورده:

عصاره هيدروالكلي زرشك 41,91 v/v%

عــصاره هيــدروالكلي ســنبل الطيب 19,91 v/v%

عصاره هيدروالكلي بيد 9,91 v/v%

عصاره هيدروالكلي بابونه 19,91 v/v%

عصاره هيدروالكلي اسفند 4,91 v/v%

عصاره هيدروالكلي دارچين 2,91 v/v%

مواد موثره :

 ايزوكينولين آلكالوييـد هـا ، آنتوسـي انهـا ، كلروژنيك اسيد، ماليك اسيد، استيك اسـيد، روغـن هـا ي فرار نظير كامازولن، آلفـابيزابولول، فلاونوييـد آپـي ژنـين، گليكوزيدها، استر هاي حاوي ساليسيليك اسيد (ساليسين، ساليكورتين)، تانن، والرينيك اسيد و والپوترياتها.

 موارد منع مصرف:

در افراد حساس به ساليسيلاتها، بابونه و بيماران مبتلا به آسم ممنوعيت مصرف دارد. فراورده هاي حاوي ساليـسيلات هـا در كودكـان بـا علائـم شبيه انفلـوآنزا بـدليل ارتبـاط بـا سـندرم ري ممنوعيـت مصرف دارند . مطالعات نشان داده اسـت كـه ساليـسيلات ترشح شده در شير مـادر موجـب ايجـاد راش مـاكولار در نوزادان ميگردد. مصرف ايـن فـراورده در دوران بـارداري ممنوع ميباشد.

 هشدارها:

 در افراد حساس احتمال بـروز واكـنش هـا ي آلرژيــك (درماتيــت تماســي، آنافيلاكــسي) وجــود دارد. مصرف مقادير زياد اين فراورده ممكن است ايجـاد خـواب آلودگي نمايد، بنابراين هنگام رانندگي يا كار با ابزاري كه به هوشياري كامـل نيـاز دارنـد، احتيـاط شـود . در افـراد حساس به اسيدساليسيليك، مبتلا به آسم، زخم هاي حاد گوارشي، همـوفيلي، نقـرس، كمـي پروتـرو مبين خـون و ديابت با احتياط مصرف شود.

 عوارض جانبي :

با مصرف مقـادير بـسيار زيـاد تهـوع و اسهال ممكن است بروز نمايد . با مصرف طولاني مدت اين فراورده ممكن است سردرد، بيقراري، بي خوابي، ميـدرياز و اختلال عملكرد قلب بروز نمايد.

 تداخلهاي دارويي :

 از مصرف همزمـان بـا دا روهـاي حاوي ساليسيلات ها و دارو هاي ضد التهاب غيراستروئيدي خودداري شود (كاهش غلظت سرمي و افزايش كليـرينس ناپروكسن تا 56% گزارش شده است ).مصرف اين فـراورده ميتواند موجب تشديد اثر ساير دارو هاي آرامبخش (بويژه بنزوديازپينها) و باربيتورات ها گردد . در مصرف همزم ان با وارفارين به علت وجـود هيدروكـسي كومـارين در بابونـه ممكن است اثرات وارفارين افزايش يابد.

مقـدار مـصرف:

 روزي سـه بـار، هـر بـار دو قاشـق مرباخوري در نصف ليوان آب قند قبل از غذا مصرف شود.

 اشكال دارويي :

Oral solution

 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد