هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

سالبوتامول -SALBUTAMOL

تعداد بازدید : 1905

موارد مصرف :

سالبوتامول براي درمـان آسـم وسـاير حالات هم راه با انـسداد برگـشت پـذير راه هـا ي تنفـسي و همچنــين بــراي جلــوگيري از زايمــان زودرس مــصرف ميشود.

فارماكوكينتيــك:

متــابوليــسم دارو كبــدي اســت و ازطريق كليه ها ومدفوع دفع ميشود. از راه خـوراكي، اثـر دارو پس از 15-30 دقيقـه شـروع مـي شـود و طـي 2-3 ساعت به حداكثر ميرسد . مدت اثر آن 8 ساعت يا بيـشتر است. از راه استنشاقي، بتدريج از برونشها جذب و بخشي از داروي بلعيــده شــده نيــز از دســتگاه گــوارش جــذب ميگردد. غلظت سيستميك دارو پس از استنشاق آن كم ميباشد. اثر دارو پس از 5-15 دقيقـه شـروع مـي شـود و 1-1/5 ساعت پس از دو استنـشاق بـه حـداكثر م يرسـد . مدت اثر دارو از راه استنشاقي 3-6 ساعت است.

هشدارها :

1- درصورت وجود بيمـاري هـا ي قلبـي – عروقـي شـامل آريتمي قلبي، عدم كفايت ميوكارد و عروق كرونر، افزايش فشارخون، بيماري ايسكمي قلبي، طـولاني شـدن فاصـله QT، پركاري تيروئيـد و ديابـت بايـد بـا احتيـاط فـراوان تجويز شود.

2- درمان با محرك هاي گيرنده بتا دو آدرنرژيـك ممكـن است باعث كاهش شديد پتاسيم سـرم شـود . ايـن اثـر در صــورت مــصرف همزمــان تئــوفيلين و مــشتقات آن، كورتيكوستروئيدها، دارو هـا ي مـدر و بوسـيله هيپوكـسي ممكن است تشديد شود.

3- مصرف خوراكي يا تزريقي دارو ميتواند انقباضات رحم را مهار نمايد.

4- مـصرف همزمـان دارو بـا مـسددهـاي بتاآدرنرژيـك، كدئين، گليكوزيد هاي ديژيتال، مهاركنندههاي مونـوآمين اكسيداز (MAO) و ضد افسردگي هاي سه حلقه اي بايد با احتياط صورت گيرد.

عوارض جانبي :

لرزش خفيـف (معمـولاً در دسـت هـا )، فشار عصبي، سردرد، گشادي عروق محيطي، تپش قلـب، تاكيكاردي، بندرت درد هاي عضلاني، كاهش پتاسيم سرم متعاقب تجويز مقادير زياد، واكنش هاي حساسيت مفـرط شامل اسپاسم نـايژه اي پارادوكـسيكال، كهيـر و آنژيـوادم گزارش شده است.

تداخلهاي دارويي :

تجويز مقـادير زيـاد سـالبوتامول قبل يا اندكي پس از بيهوشي با كلروفرم ي ا هالوتان ممكن است خطر آريتمي شديد بطني را بويژه نـزد اشـخاص بـا سابقه بيماري قلبي افزايش دهد . مصرف همزمان داروهاي ضدافسردگي سه حلقه اي و يا مهار كنندههـا ي مونـوآمين اكسيداز (MAO) (شامل فورازوليدون و پروكاربازين ) بـا سالبوتامول ممكن است باعث تشديد اثـر دارو بر سيـستم عروقي شود . مصرف همزمان ايـن دارو بـا گليكوزيـد هـا ي ديژيتال ممكن است خطر آريتمي قلبي را افـزايش دهـد . مـصرف همزمـان سـالبوتامول بـا كـاكوئين عـلاوه براثـر افزاينده تحريك CNS، ممكن است اثرات جانبي عروقـي هر يك را نيز افزايش دهد . مصرف همزمان با مسدد هـا ي بتا ممكن است با اثر گـشادكنندگي بـرونش سـالبوتامول مقابله نمايد.

نكات قابل توصيه :

1- از تماس آئروسـل هـا ي استنـشاقي بـا چـشم هـا بايـد اجتناب كرد.

2- بين 2 استنـشاق متـوالي حـداقل 1-2 دقيقـه فاصـله گذاشته شود.

3- در صورتي كه پس از مـصرف دارو اشـكال در تـنفس باقي ماند يا بدترشد، بلافاصله به پزشك اطلاع داده شود.

4- در صورت بـروز خـشكي لـب و گلـو، پـس از هـر بـار مصرف دارو دهان با آب شسته شود.

5- درصــورت ضــرورت مــصرف همزمــان يــك آئروســل استنشاقي كورتيكوستروئيد با اين دارو، بهتراست ائروسـل سالبوتامول 5 دقيقه زودتر مصرف شود.

6- شكل دارويي محلـول نبـولايزر بـا غلظـت 5 mg/ml حتماً قبل از مصرف بايد با 2/5 ميلـي ليتـر محلـول 0/9% كلرورسديم ترقيق گردد.

7- محلـــول ايپراتروپيـــوم، كرومـــولين و ســـالبوتامول استنشاقي درصورت مخلوط شدن باهم دردستگاه نبولايزر تا يكساعت پايدار بوده و سازگار هستند.

مقدار مصرف :

خوراكي

بزرگسالان:

مقدار 4 ميليگـرم از دارو (افـراد مـسن و بيماران حـساس در ابتـدا 2 ميلـي گـرم ) 3-4 بـار در روز تجويز ميشود. حداكثر مقدار مصرف دارو در يك نوبت 8 ميليگرم ميباشد.

كودكان:

تا سن دو سالگي 100 mcg/kg چهار بار در روز، 2-6 سالگي 1-2 ميليگـرم 3-4 بـار در روز و 6-12 سالگي 2 ميليگرم 3-4 بار در روز تجويز ميشود. تزريقي زيرجلـدي يـا داخـل عـضلاني – 500 ميكروگـرم از دارو تجويز ميشود كه درصورت لزوم هر 4 ساعت يكبار قابـل تكرار است. تزريق آهـسته وريـدي – 250 ميكروگـرم از دارو تجـويز ميشود كه درصورت لزوم هر 4 ساعت يكبار قابـل تكـرار است. انفوزيون داخلي وريدي – در ا بتـدا 5 mcg/min تجـويز ميگردد كه برحـسب پاسـخ بيمـار و ضـربان قلـب قابـل تنظيم است و معمولاً در محدوده 3-20 mcg/min ويـا در صورت لزوم بيشتر ميباشد.

استنشاقي بزرگـــسالان:

100-200 ميكروگـــرم (1-2 پـــاف) تاحــداكثر 3-4 بــار در روز بــراي علايــم پايــدار تجــويز ميگردد. براي پيشگير ي اسپاسم نايژهاي ناشـي از ورزش مقدار 200 ميكروگرم (دو پاف) مصرف ميشود. كودكان: 100 ميكروگرم (يك پاف ) كه در صورت لزوم تا 200 ميكروگـرم (دوپـاف ) قابـل افـزايش اسـت . بـراي پيشگيري اسپاسـم نـايژ هاي ناشـي از ورزش مقـدار 100 ميكروگرم (يك پاف) تجويز ميشود.

محلولهاي استنشاقي ويژه نبولايزر بزرگسالان و كودكان بزرگتـر از 12 سـال : 2/5 ميليگـرم كـه در عـرض 5-15 دقيقـه ازطريـق دسـتگاه نبولايزر بصورت استنشاق د هاني مصرف ميشود. اين دوز در صورت لزوم هر 4-6 ساعت ميتواند تكرار شود. كودكان 1 تا 12 سال : 1/25 تا 2/5 ميليگـرم كـه در عرض 5-15 دقيقه ازطريـق نبـولايزر بـصورت استنـشاق دهاني مصرف ميشود. درصورت لزوم هر 4-6 ساعت قابل تكرار است.

نوزادان:

0/05 تا 0/15 ميلـي گـرم بـه ازاء هركيلـوگرم وزن بدن كـه در عـرض 5-15 دقيقـه ازطريـق نبـولايزر بصورت استنشاق د هاني تجويز ميشود. درصورت لزوم هر 4 تا 6 ساعت قابل تكرار است.

اشكال دارويي :

Oral Inhaler: 100 mcg/puff

Injection: 0.5 mg/ml

Syrup: 2 mg/5 ml

Tablet: 2 mg

Solution for Nebulization: 5 mg/ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد