هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

سیلژیلین (SELEGILINE)

ضد پارکینسون

تعداد بازدید :1035

رده بارداری : C

موارد مصرف :

اين دارو همراه با لوودوپا يا لوودوپا -C جهت درمان بيماري پاركينسون اديوپاتيك به كارميرود.

مكانيسم اثر :

اين دارو با مهار غيرقابـل برگـشت آنـزيم مونـوآميناكـسيداز (MAO-B)، آنـزيم مـسئول تجزيـه دوپــامين، مــانع تجزيــه دوپــامين مــيشــود. ســلژيلين با مكانيسمهاي ديگر از جمله مهـار بازجـذب دوپـامين در سيناپسها اثرات دوپامين را تشديد ميكند.

فارماكوكينتيك:

اين دارو داراي متابوليـسم گـذر اول كبدي شديد ميباشد و به همـين دليـل، پـس از مـصرف خوراكي، فراهمي زيستي دارو كم اسـت . دركبـدمتابوليزه ميشود. به مقدار زيادي به پروتئين هـا ي پلاسـما متـصل ميشود. نيمه عمر دارو 39 ساعت ميباشد.

مواردمنع مصرف : درصورت وجود علائم خارج هرمي ناشي از مصرف داروها نبايد تجويز شود.

هشدارها :

1- درصورت وجود زخم هاي گوارشي، بايـد بـا احتيـاط فراوان مصرف شود.

2- به منظور پيشگيري از بروز اغتشاش شـعور ناشـي از دارو در سالمندان، درمان بايد با مصرف مقادير كم شـروع شود.

3- درصورت مصرف همزمان اين دارو با لوودوپا، كـاهش مقدارمــصرف لوودوپــا تــا 20-50 درصــد ممكــن اســت ضروري باشد.

عوارض جانبي :

اخـتلال حركتـي، اخـتلال خلقـي يـا رواني، دردمعده ياشكم، گيجي يا احساس غـش، خـشكي دهان، بيخوابي، تهـوع يـا اسـتفراغ از عـوارض شـايع دارو ودرد قفـسه سـينه، آريتمـي قلبـي، آسـم، خيزمحيطـي، خـونريزي گوارشـي، تـوهم، سـردرد، زيـادي فـشارخون، كــاهش فــشارخون وضــعيتي، هيپرتروفــي پروســتات ، اضــطراب، بيقــراري، اخــتلال بينــائي، لــرز، تعريــق، خوابآلودگي، نقص حافظه وحساسيت بـه نـور ازعـوارض غيرشايع آن هستند.

تداخلهاي دارويـي :

مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا ضدافسردگيهاي سه حلقه اي ممكن است موجـب بـروز اختلالات قلبي، سنكوپ، تغييرات خلقي وروانـي، زيـادي فشارخون، زيـادي دمـاي بـدن، تـشنج، لـرزش وسـختي عضلاني شود . بين شروع درمان با ضدافسردگي هـا ي سـه حلقه اي وقطع درمان سلژيلين حداقل بايد 14 روز فاصله زمــاني باشــد. مــصرف همزمــان ايــن دارو بــا دارو هــاي مهاركننـــده اختـــصاصي بازجـــذب ســـروتونين ماننـــد فلوكستين، سرترا لين و سيتالوپرام ممكن است منجـر بـه بروز سندرم سروتونين كه بـسيار خطرنـاك اسـت، شـود . درصورت مصرف همزمان ايـن دارو بـا پتيـدين واحتمـالاً ساير دارو هاي ضددرد مخدر ممكن است منجر به تحريك شديد عصبي، تعريق، زيـادي فـشارخون، تـضعيف مركـز تنفس، زيادي دماي بدن، اغما و حتي مرگ شود.

نكات قابل توصيه :

1- اين دارو نبايد بيش از مقدار توصيه شده مصرف شود.

2- درصورت فراموش شدن يـك نوبـت مـصرف دارو، بـه محض به يادآوردن، آن نوبت بايد مصرف شـود . ولـي اگـر تقريباً زمان مصرف نوبت بعدي فرارسيده باشد وهمچنين درهنگام غروب يا عصر، از مصرف مقدار فراموش شده بايد خودداري نمود. مقدار مصرف بعدي نيز نبايد دوبرابر گردد.

3- درصورت مصرف مقادير بيش از 20 mg/day از اين دارو، از مصرف غـذا هـا ي حـاوي تيـرامين، فـرآورده هـاي حاوي الكل و كافئين، دارو هاي سرماخوردگي و سرفه كـه بدون نسخه پزشك مصرف ميشوند، بايد خودداري نمود.

4- درصورت بروز علائم زيادي فـشارخ ون بايـد فـوراً بـه پزشك مراجعه نمود.

5- هنگام برخاستن ناگهاني از حالت خوابيده يـا نشـسته بايد احتياط نمود.

6- به دليل اينكه ايـن دارو بطـور برگـشت ناپـذير آنـزيم MAO را مهار ميكند ،لذا هـشدار هـا ونكـات مربـوط بـه تداخل دارويـي آن تـا 14 روز پـس از قطـع مـصرف دارو ممكن است كماكان مطرح باشند.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

مقدار 5 ميلـي گـرم دو بـار در روز هنگـام صبحانه وناهار مصرف ميشود.

اشكال دارويي  :

Tablet: 5 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد