هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

سـرترالين(SERTRALIN)

ضد افسردگی

تعداد بازدید :1121

مـوارد مـصرف:

ايـن دارو بـراي درمـان افـسردگي، اخــتلالات obsessive – compulsive، اخــتلالات پانيك، اختلالات PTSD) post trummatic stress)، اخــتلالات خلقــي دوران قاعــدگي در زنــان، اخــتلالات اضطرابي اجتماعي (ترس از اجتماعات) بكار ميرود. مكانيسم اثر : اين دارو يك مهاركننده قـوي و انتخـاب ي بازجذب نوروني سروتونين (SSRI) ميباشد و بـا تقويـت فعاليـت سـروتونرژيك در CNS ومتعاقبـاً مهـار فعاليـت آدرنرژيك در ناحيه locus ceruleus ميشود.

فارماكوكينتيك:

جذب گوارشي اين دارو آهسته اسـت ولي درصورت مصرف بـا غـذا، سـرعت جـذب و فراهمـي زيستي آن افزايش مي يابد. پيوند پروتئيني آن خيلي زياد وحدود 98درصد است . سرترالين دركبد متابوليزه ميشود و بطور وسيع تحت تاثير عبور اوليـه قرارمـي گيـرد . نيمـه عمر حذف آن 24-26 ساعت است ولي متابوليت فعال آن نيمــه عمــر 62-102 ســاعت دارد. بــراي شــروع اثــر ضدافــسردگي و ضــدپانيك آن 2-4 هفتــه و بــراي اثــر ضدوسواس آن ممكـن اسـت زمـان بيـشتري لازم باشـد . درصــورت مــصرف يكبــار در روز دارو، پــس از 7 روز بــه غلظت پايدار سرمي مي رسد. دارو بيشتر بصورت متابو ليت از راه كليه و همچنين از راه مدفوع دفع ميشود.

مواردمنع مصرف :

درصورت وجود حساسيت بـه دارو از مصرف آن بايد خودداري كرد.

هشدارها :

1- درموارد زير با احتياط فراوان تجويز شود

عيب عملكرد كبـد، بيمـاري هـا ي قلبـي، سـابقه حمـلات تشنجي، اختلالات انعقادي، گلوكوم با زاويه بسته و سابقه مانيا

2- بيضرري و اثربخشي اين دارو براي درمان افـسردگي، اختلالات پانيـك، مـوارد PTSD و اخـتلالات اضـطرابي اجتماعي در كودكان اثبات نشده است.

عوارض جـانبي :

اخـتلالات جنـسي، خـواب آلـودگي، گيجي، خستگي يـا ضـعف، مـشكلات گوارشـي از جملـه بياشتهايي، اسهال، خشكي د هان، اختلال در هـضم غـذا، تهـوع، دردشـكمي، نفـخ، كـاهش وزن، سـردرد، افـزايش تعريــق، اخــتلالات خــواب، لــرزش و در برخــي مــوارد اخـتلالات انعقـادي وخـونريزي غيرعـادي، واكـنشهـاي تهاجمي، حالت هاي جنوني، سندرم اسـتيونس جانـسون، زيادي فشارخون ريوي، واكنش هاي الرژيـك، تاكيكـاردي بطني، تاري ديد، برافروختگي، سينوزيت، عفونت ادراري و خميازه از عوارض جانبي اين دارو ميباشند.

تداخلهـاي دارويـي :

سـرترالين متابوليـسم كبـدي داروهاي ضدافسردي سه حلقه اي ، دارو هـا ي ضـدآريتمي گروه 1C مانند پروپافنون را كاهش داده و اثـرات آنهـا را تشديد ميكند. سرترالين همچنين متابوليسم آسـتميزول را مهاركرده و بدليل افزايش خطر آريتمي مصرف همزمان آن دو ممنوع است . ديژيتوكسين و وارفارين ممكن اسـت در سطح پيونـد پروتئينـي بـا سـرترالين تـداخل داشـته اشند، بنابراين در مصرف همزمان آنها بايد احتياط كـرد . مــصرف همزمــان مهاركننــدههــاي MAO از جملــه فورازوليدون، پروكاربازين و سلژيلين بـا ايـن دارو ممكـن است موجب بروز عوارض جدي و خطرناك وگاهي مهلك قلبي – عروقي و CNS شود، بنـابراين مـصرف همزمـان آنها ممنوع است . ازمصرف سرترالين همراه با پيموزايد بـه دليل افزايش غلظت سرمي پيموزايد بايدخودداري نمـود . مصرف سرت رالين با دارو هاي سرتونرژيك مـي توانـ د باعـث بروزسندرم سروتونين و تشديد عوارض شود . مصرف ايـن دارو همزمان با فرآورده هاي گياهي حاوي گياه علف چـاي مانند هايپيران مـي توانـ د موجـب افـزايش احتمـال بـروز عوارض جانبي شود.

نكات قابل توصيه :

1- دوره درمان با اين دارو بايد بطور كامل رعايت شود و از مصرف بيش از مقدار تجويز شده بايد خودداري شود.

2- براي دستيابي به اثر ضدافسردگي دارو ممكـن اسـت تا 4 هفته زمان لازم باشـد، ولـي بـراي دسـتيابي بـه اثـر درمــاني در بيمــاريهــاي obsessive compulsive ممكن است زمان بيشتري موردنياز باشد.

3- درصـورت فرامـوش كـردن يـك نوبـت مـصرف دارو حتماًبايد موضوع را با پزشك در ميان گذاشت.

4- از قطع مصرف ناگ هـا ني دارو بايـد خـودداري كـرد و بهتراست مصرف آن تحـت نظـر پزشـك و بتـدريج قطـع شود.

5- بــه دليــل احتمــال بــروز ســرگيجه، اخــتلال در تصميمگيري، تفكر و مهار تهاي حركتـي، تاروشـن شـدن اثرات دارو در بيما ر، هنگام رانندگي يا انجام كار هايي كـه نياز به هوشياري دارند، بايد احتياط نمود.

6- بيماراني كه احتمال اقدام به خودكشي در آنها وجود دارد، نبايد مقادير زياد دارو را بطـور يـك جـا در اختيـار داشته باشند.

7- بـه دليـل احتمـال بيـشتر بـروز عـوارض جـانبي در سالمندان، بهتراست مقدا رمصرف را با مقادير كمتر شـروع نمود. 

مقدار مصرف :

بزرگــسالان:

بــه عنــوان ضدافــسردگي و درمــان بيمــاريهــاي obsessive – compulsive، ابتــدا 50 mg/day يك بار در روز، صبح ها يا عـصر هـا ، تجـويز ميشودو پس از چندهفته، براي دستيابي به مقدارموثر يا حداكثر مقدار قابل تحمل توس ط بيمار، درفواصل حـداقل يك هفتهاي به ايـن مقـدار ميـزان 50 mg/day افـزوده ميشود. عدهاي از صاحبنظران معتقدند كه در يك يـا دو روز اول، بهتر است دارو را با مقـدار 25 mg/day شـروع نمود. در درمان اختلالات پانيك، اختلالات استرس پس از تروما (PTSD)، اخــتلالات اضــطرابي اجتمــاعي (تــرس از اجتماعات)، ابتدا 25 mg/day به صـورت يكبـار در روز، صبحها يا عصر ها، تجويز ميشود. پس از يك هفته مقـدار مصرف را بر حسب نياز به ميـزان 50 mg/day افـزايش ميدهند و سپس برحسب نياز بيمار و يا برحسب تحمـل بيمار در فواصل حداقل يك هفتهاي ، مقدار 50 mg/day به اين مقدار اضافه ميشود. براي درمان اختلالات خلقـي دوران قاعدگي، دوروش مـصرف وجـود دارد . در روش اول مقدار 50 mg/day در طول دوره عادت ما هانـه مـصرف ميشود. در روش دوم همين مقدار در طي دوران لوتئـال يا سيكل ما هانه مصرف مـي شـود . برحـسب نظـر پزشـك ميتوان مقـدار مـصرف را در مـاه بعـد 50 mg/day نيـز افزايش داد. بيــشينه مقدارمــصرف دارو در بزرگــسالان بــراي درمــان اختلالات خلقي دوران قاعدگي در صـورتي كـه در طـول دوره عادت ما هانه مصرف ميشود مقـدار 150 mg/day و اگر در فاز لوتئال تجويز ميشود مقـدار 100 mg/day است. در بقيه موارد مصر ف، بيشينه مقدارمـصرف دارو در بزرگسالان 200 mg/day است.

كودكــــــان:

بــــــراي درمــــــان اخــــــتلالات compulsive-obsessive دركودكـــان 6-12 ســـاله، ابتــــدا 25 mg/day و در نوجوانــــان 13-17 ســــاله 50 mg/day، يكبار در روز، صبح يا عصر، تجويز ميشود و در فواصل حداقل يـك هفتـه اي مقدارمـصرف برحـسب نياز يا تحمل بيمار افزايش مييابد.

اشكال دارويي :

Tablet: 50, 100 mg

Capsule: 50, 100 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد