هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

سووفلوران(SEVOFLURANE)

داروهای بیهوشی

تعداد بازدید :2400

موارد مصرف :

اين دارو بـراي القـا و حفـظ بيهوشـي عمومي بكارميرود.

فارماكوكينتيك:

اين دارو از طريق ريه هـا بـه سـرعت وارد جريان خون ميشود. تقريبـاً 5% سـووفلوران توسـط P450 2E1 متابوليزه ميشود. اين دارو به تنهـايي قـادر است در طي 2 دقيقـه باعـث القـاء بيهوشـي شـود، ولـي باافزودن ن يتروس اكسايد اين زمان به يك دقيقـه كـاهش مييابد. دارو بـه سـرعت از طريـق بـازدم دفـع مـي شـود ومتابوليتها نيز بعد از كونژوگاسيون از طريـق ادرار دفـع ميشوند.

موارد منع مصرف :

درصورت وجود سابقه هيپرترمـي بدخيم، حساسيت بـه دارو هـاي بيهـوش كننـده عمـومي مشتق اتر هالوژنـه نبا يـد از ايـن فـرآورده بـراي بيهوشـي استفاده نمود.

هشدارها :

1- درصــورت ابــتلا بيمــار بــه فلــج دورهاي فــاميلي، ديستروفي عضلاني، مياستني گراو، سندرم مياسـتنيك و ساير بيماري هاي عضلاني همراه با ضعف عـضلاني، ضـربه مغـزي، افـزايش فـشارداخل جمجمـه و ضـايعات داخـل جمجمهاي فضاگير، اختلال كبدي يا كليـوي ايـن دارو را بايد با احتياط فراوان بكاربرد.

2- اين دارو بايـد توسـط متخـصص بيهوشـي بكـاررود و وسايل لازم براي حفظ تنفس بيمار بايد در دسترس باشد و در طول مدت مـصرف دارو، وضـعيت تنفـسي و تهويـه بيمار بايد موردتوجه قرارگيرد.

عوارض جانبي :

انسداد راه هـوايي ، براديكـاردي، وقفـه تنفسي، سرفه، افت فشار خـون، لارنگواسپاسـم، بيقـراري شديد، خواب آلودگي، سرگيجه، تهوع، افزايش ترشح بزاق، لرز، استفراغ وسـردرد ازعـوارض جـانبي شـايع ايـن دارو هستند.

تداخلهاي دارويي :

مصرف مزمن الكل به علـت القـا آنزيم CYP 2E1 نياز بيمار به داروي بيهوشي را افزايش ميدهـــد. مـــصرف همزمـــان ايـــن دارو بـــا دارو هـــاي آمينوگليكوزيـــــد، باسيتراســـــين، كاپرئومايـــــسين، كليندامايسين، كليستين، كليستيات سـديم، ليـدوكائين، لينكومايسين، شل كننـده هـاي عـضلاني، پلـي ميكـسين، پروكائين، تتراسـايكلين، تـري متافـان باعـث تـشديد اثـر انـسداد عـصب – عـضله مـيشـود. مـصرف ايـن دارو بـا آميودارون باعث افت شديد فشارخون و افـزايش احتمـال بـراديكـاردي مقـاوم بـه آتـروپين مـيشـود. داروهـاي ضدمياستني گراو باعث انسداد عصب - عـضله مـي شـوند . مصرف اين دارو به همراه دارو هاي پائين آورنده فشارخون و آنتاگونيست هاي β باعث افت شديد فشارخون ميشـود . سووفلوران حساسيت ميوكارد به كاتكول آمينها و احتمال آريتمي را افـزايش ميدهـد . مـصرف ايـن دارو بـا مـضعف CNS باعث تضعيف شديد CNS ميشود. مـصرف ايـن دارو بـا ايزونيازيـد و سـاير القاكننـده هـاي ايزوآنــزيم CYP 2E1 باعــث افــزايش متابوليــسم سـووفلوران و افـزايش غلظـت فلورايـد خـون مـيشـود. همچنين همراه با اين دارو نبايـد از تزريـق مقـادير زيـاد خون حاوي سيترات (بعنوان ضدانعقاد) استفاده نمود. 

نكات قابل توصيه :

1- درهنگام استفاده از اين دارو، فشارخون، درجه حرارت بدن، ضربان قلب، ريتم قلب، ميـزان اكـسيژن و وضـعيت تنفسي بيمار بايد تحت كنترل ومراقبت باشد.

2- به دليل اختلالات رواني -حركتي تا 24 ساعت بعـد از بيهوشي بيمار بايد از انجام فعاليت هاي نيازمند هوشـياري و دقت اجتناب نمايد.

3- ازمصرف الكل يا مضعف هاي CNS تا 24 ساعت بعـد از بيهوشي بايد خودداري شود.

4- مقدارمصرف موردنياز براي بيهوشي بـا افـزايش سـن كاهش مي يابد. حداقل غلظت حبابچه ي اين دارو در افراد 25 سـاله 2/6%، در افـراد 40 سـال 2/1% و در افـراد 60 ساله 1/7% و در افراد با سن 80 سال 1/4% است.

5- براي جلوگيري از تمـاس كمتـر افـراد اتـاق عمـل بـا داروهاي هوشبر استنشاقي، كليـه نكـات ايمنـي از لحـاظ ساختار و طراحي و نگهداري و امكانات اتاق عمل و رعايت فردي بايد در نظرگرفته شود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

به عنوان داروي بيهوش كننده استنـشاقي همراه با اكسيژن يا نيتروس اكسايد و اكسيژن براي القـاء و حفظ بيهوشي مقدارمصرف بايد به طـور فـردي مطـابق پاسخ بيمار تعيين گـردد . سـطح بيهوشـي مناسـب بـراي جراحــي ممكــن اســت بــا غلظــت هــاي 0/5-3 درصــد سووفلوران با يا بدون اسـتفاده از نيتـروس اكـسايد قابـل دسترسي باشـد . مقاديرمـصرف در سـالمندان بـه مراتـب كمتر است.

كودكان:

به عنوان بيهوش كننده عمـومي مقدارمـصرف براي هرفرد بطور جداگانه تعيين ميشود.

اشكال دارويي :

For Inhalation: 250 ml/flacon

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد