هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

خارمریم(SILYMARIN)

گیاهی

تعداد بازدید :1063

موارد مصرف:

ايـن فـرآورده در پيـشگيري و درمـان كمكي آسيب هاي مزمن كبدي بكار ميرود.

مكانيسم اثر :

سيليمارين با تغيير غشا ديـواره خـارجي سلولهاي كبد موجـب بلوكـه كـردن محـل هـا ي اتـصا ل سموم كبدي و درنتيجه ممانعـت از ورود آنهـا بـه داخـل سلول ميگردد. سيليكريــستين و ســيليبينين اثــرات تحريكــي قابــل ملاحظهاي بر روي سـرعت تكثيـر و بيوسـنتز پـروتئ ين و DNA نـشان دادهانـد . سـيليمارين بـا تحريـك RNA Polymerase I در هسته سلولهاي هپاتوسـيت منجـر به افزايش سنتز پروتئين ريبوزومـال و درنتيجـه افـزايش توانايي بازسازي كبد و تشكيل هپاتوسيت هاي جديد مـي گــردد. همچنــين مــي تــوان اثــر محافظــت كننــدگي سيليمارين از سلولهاي كبد را به خاصيت آنتي اكسيداني آن نسبت داد . سيليمارين باعث ازبين بردن راديكال هـا ي آزاد و افزايش غلظت داخل سلولي گلوتاتيون (ماده مـورد نياز جهت واكنش هاي مـسموميت زدايـي در سـلول هـاي كبد) ميگردد.

اجزاء فراورده :

اين فراورده حاوي پودر ميوه خارمريم (Silybum marianum) بــه ميــزان 6 g، معــادل 75 mg سيليمارين در هر 30 ml فراورده مي باشد.

مـواد مـوثره:

فلاونوليگنـانهـاي سـيليمارين شـامل سيليبين (سيلي بينـين )، سيليكريـستين و سـيليديانين، فلاونوييدها (آپيژنين و ...)، و اسـيد هـا ي چـرب (اولئيـك اسيد، لينولئيك اسيد و...) موارد منع مصرف : اين فراورده در كودكـان زيـر 12 سال نبايد مصرف گردد.

هشدارها:

اين فراورده حاوي الكل ميباشد لذا مـصرف آن در افرادي كه الكل براي آنهـا منـع مـصرف دارد بايـد تحت نظر پزشك باشـد . ايمنـي مـصرف ايـن فـراورده در دوران شيردهي و بارداري به اثبات نرسيده اسـت بـا ايـن وجود منافع آن در برابر مضار آن بايد سنجيده شود.

عوارض جانبي :

اختلالات خفيف گوارشي، اثـر ملينـي ملايم و واكنش هاي ضعيف آ لرژيك با مصرف سـيليمارين گزارش شده است.

مقدار مصرف :

سه بار در روز هر بار 20-30 قطره بـا مقداري آب مصرف گردد.

اشكال دارويي :

Drop

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد