هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

سيم واستاتين - SIMVASTATIN

قلب و عروق

تعداد بازدید :1059

رده بارداری : X

موارد مصرف :

سيم واستاتين به عنوان داروي كمكـي همراه با رژيم غذايي در درمـان زيـادي كلـسترول خـون ناشـي از افـزايش كلـسترول LDL در بيمـاراني كـه در معرض خطر بيماري شريان كر ونر بوده و به درمان با رژيم غذايي پاسخ نميدهند، مصرف ميشود.

فارماكوكينتيك:

براساس مطالعات حيواني حدود 85% از دارو از مجراي گوارش جذب ميشود. فراهمـي زيـستي دارو كمتر از 5% است. پيوند اين دارو به پروتئين پلاسـما بسيار زيـاد اسـت . سـيم واسـتاتين دربافـت هـا هيـدروليز ميشود. زمان لازم براي رسيدن بـه اوج غلظـت 1/3-2/4 ساعت ميباشـد . ايـن دارو عمـدتاً ازطريـق مـدفوع دفـع ميگردد.

موارد منع مصرف: اين دارو در بيماري فعال كبـدي نبايد مصرف شود.مصرف آن در زنان باردار و شيرده نيـز توصيه نميشود.

هشدارها :

1- اين دارو در موارد زير بايد با احتيـاط فـراوان مـصرف شود انجام عمل پيوند همراه با مصرف دارو هاي كاهنده ايمني، كاهش فشارخون، عفونت حاد و شديد، اخـتلالات شـ ديد الكتروليت يا غدد انـدوكرين، حمـلات تـشنجي غيرقابـل كنترل، ضربه يا جراحي مهم.

2- اندازه گيري غلظت كلـسترول سـرم (4 هفتـه پـس از شــروع درمــان و در فواصــل مــنظم در طــول درمــان )، كـراتينكينـاز سـرم (درفواصـل مـنظم) و انجـام آزمـون عملكرد كبد (قبل از شروع درمان، هر 6 هفته در طـول 3 ماه اول درمان و هر 8 هفته در طـول سـال اول درمـان و سپس هر 6 ماه) ضروري است.

3- در صورت افزايش غلظت خوني كراتين كيناز (CK) يا بروز ميوزيت مصرف دارو بايد قطع شود.

4- در طول مدت مصرف دارو، بيماران زن بايـد از بـاردار شدن خودداري نمايند. عـوارض جـانبي: درد و التهـاب عـضله، رابـدوميوليز، يبوست، اسهال، نفخ، سوزش ودردمعده، سرگيجه، سردرد وبندرت كاهش توانايي جنـسي و بيخـوابي بامـصرف ايـن دارو گزارش شده است.

تداخلهاي دارويي :

مصرف همزمان سيكلوسـپورين، جمفيبروزيل و نياسين با سيمواستاتين خطر بروز نارسايي كليوي حاد و رابدوميوليز را م مكـن اسـت افـزايش دهـد .غلظت سرمي ديگوكسين درصورت مصرف همزمان با اين دارو ممكن است افزايش يابد.

نكات قابل توصيه :

1- درصورت بروز هرگونه درد عـضلاني، بايـد بـه پزشـك مراجعه شود.

2- اين دارو نبايد بيشتر يا كمتـر از مقـدار توصـيه شـده، مصرف شود.

3- در صورت فراموش شدن يـك نوبـت مـصرف د ارو، بـه محض بيادآوردن، آن نوبت بايد مصرف شود، مگر اين كـه تقريباً زمان مصرف نوبت بعدي فرا رسيده باشـد . در ايـن صورت مقدار مصرف بعدي نبايد دوبرابر گردد.

4- درصورت مشكوك بودن به بارداري، حتماً بـه پزشـك بايد اطلاع داده شود.

5- قبل از قطع مصرف دارو، بايد با پزشك مشورت شود.

6- درصورت نيـاز بـه هرگونـه عمـل جراحـي يـا درمـان اضطراري بايد احتياط شود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

ابتدا 5-10 ميليگرم يكبار در روز هنگـام شب مصرف ميشود. سپس مقدارمـصرف هـر چهارهفتـه تنظيم مي گردد. به عنـوان نگهدارنـده، 5-40 ميلـي گـرم يكبار در روز هنگام شب مصرف ميشـود . بـراي بيمـاراني كه از دارو هاي كاهنده ايمني استفاده مي نماينـد، توصـيه مــيگــردد كــه در شــروع درمــان، مقــدار 5 mg/day (تاحداكثر 10 mg/day) مصرف شود.

اشكال دارويي :

Tablet: 10 mg, 20 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد