هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

سديم آمينوسالسيلات(SODIUM AMINOSALICYLATE)

ضد باکتری

تعداد بازدید :873

موارد مصرف :

 اين دارو همراه با سـاير دارو هـاي ضـد سل، به عنوان جايگزين دارو هـاي انتخـاب اول در درمـان سل مقاوم به اين داروها مصرف ميشود.

 مكانيسم اثر :

اين دارو شـبيه پاراآمينوبنزوئيـك اسـيد (PABA) است و داراي اثر باكتريواستاتيك ميباشد. بـه نظر مي رسد كه اين دارو بـه طـور رقـابتي سـاخت اسـيد فوليك را متوقف ميسازد.

 فارماكوكينتيك:

 اين دارو به خوبي از مجراي گـوارش جذب ميشود و به آساني درمايعات بدن انت شار مـي يابـد . متابوليسم اين دارو كبدي است و نيمـه عمـر آن 45-60 دقيقه ميباشد كه در صورت عيب كار كليه ممكـن اسـت تا 23 ساعت افـزايش يابـد . اوج غلظـت سـرمي دارو 1-2 ساعت پس از مصرف به دست مي آيد. دفع اين دارو عمدتاً كليوي است.

 هشدارها:

سديم آمينوساليسيلات، در مـوارد نارسـايي احتقاني قلب، عيب كار كليه، عيب كار كبد، زخم معـده و كمبودG6PD بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

 عوارض جـانبي :

 لـرز، تـب، گلـودرد، بثـورات جلـدي، خستگي يا ضعف غيرعادي، خارش، درد در ناحيـه كمـر، درد يا سـوزش هنگـام دفـع ادرار، اسـهال و درد معـده از عوارض شايع اين دارو هستند.

 تداخلهاي دارويي :

 مصرف همزمان اين دارو با سـاير ساليسيلاتها (به ويژه PABA) توصيه ن مـي شـود . ايـن دارو ممكن است جذب ريفامپين و ويتامين B12 رامختل كند.

نكات قابل توصيه:

1-براي كاهش عـوارض گوارشـي، مـي تـوان ايـن دارو را همراه با غذا مصرف نمود.

 2-توصيه مـي شـود بـين مـصرف ايـن دارو و ريفـامپين حداقل 6 ساعت فاصله باشد.

 3-در طـول درمـان بـا ايـن دارو مـصرف ويتـامين B12 توصيه ميشود.

 مقدار مصرف:

بزرگسالان: همراه با سـاير دارو هـاي ضدسـل 10-12 گرم در روز در 2-3 مقدار منقسم مصرف ميشود. كودكـــان: همـــراه بـــا ســـاير دارو هـــاي ضدســـل 150-300 mg/kg در روز در 3-4 مقدار منقسم مصرف ميشود.

 اشكال دارويي:

Tablet: 500 mg

 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد