هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

لاكتات سديم (SODIUM LACTATE)

تعداد بازدید : 1254

رده بارداری : C

موارد مصرف :

لاكتات سديم تزريقي به عنـوان منبـع بــيكربنــات ســديم بــراي پيــشگيري و درمــان اســيدوز متابوليك خفيف تا متوسط در بيماراني كه بـراي مـ صرف داروهــا از راه خــوراكي محــدوديت دارنــد و رونــدهاي اكسيداتيو سـلولي در بـدن آنـان طبيعـي اسـت، مـصرف ميشود.

موارد منع مصرف :

تبـديل لاكتـات بـه بـي كربنـات حداقل 1-2 ساعت طول مي كشد. لذا در درمـان اسـيدوز شديد كه تصحيح فوري غلظت بي كربنات پلاسما ضروري است، نبايد از سديم لاكتات استفاده كرد . سـديم لاكتـات در درمان اسيدوز لاكتيك بر بي كربنات سـديم ارجحيـت ندارد و به همين جهت نبايد در درمان اسـيدوز لاكتيـك مصرف شود . سديم لاكتات در بيمـاران مبـتلا بـه زيـادي سديم خون يا ساير وضعيت هايي كه مصرف سـديم بـراي بيمار زيانآور است، نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- سديم لاكتات در موارد ذيل بايـ د بـا احتيـاط فـراوان مصرف شود نارسائي احتقاني قلب يـا سـاير حـالات همـراه بـا ادم يـا احتباس سديم، كم ادراري يـا بـي ادراري، بيمـاران تحـت درمان با كورتيكواستروئيدها يـا كورتيكـوتروپين، آلكـالوز متابوليك يا تنفسي و حالاتي مانند نارسايي شـديد كبـد، شوك، كاهش اكسيژن يا بريبري.

2- تزريق وريدي سديم لاكتات م مكـن اسـت منجـر بـه افزايش بار مايع و يا مواد موجـود در محلـول و در نتيجـه رقيق شدن الكتروليت هاي سرم، افزايش بيش از حـد آب بدن و اختلالات همراه با احتقان يا ادم ريوي شود.

3- بـراي پيـشگيري از بـروز آلكـالوز متابوليـك ناشـي از لاكتات، تعادل اسيد – باز بدن بيمار بايد به دقت كنتـرل شود.

4- تزريق وريـدي مقـادير بـيش از حـد سـديم لاكتـات، ممكن است موجب بروز كمي پتاسيم خون گردد.

عوارض جانبي :

زيادي حجم خون، زيادي سديم خـون همراه با ادم يا بدون آن يا نشانه هاي ناشـي از زيـادي يـا كمي يك يا چند يون موجود در محلول ممكن است بروز كند. مقادير زياد سديم لاكتات ممكن است موجـب بـروز آلكالوز متابوليك شود.

مقدار مصرف :

سديم لاكتات تزريقي يك ششم مولار از طريق انفوزيون وريدي مصرف مي شود. (محلول سـديم لاكتات از راه خـوراكي نيـز مـ يتوانـد مـصرف شـود ). در صورت انفوزيون دارو در بزرگسالان، سرعت انفوزيون نبايد از 300 ميلي ليتر در سـاعت تجـاوز كنـد . مقـدار مـصرف لاكتات سديم تزريقـي بـر اسـاس شـدت اسـيدوز، انجـام آزمـونهـاي تشخيـصي مناسـب و سـن، وزن و وضـعيت بـاليني بيمـار تعيـين مـيشـود. فرمـول زيـر بـه عنـوان راهنمايي براي تعيين مقدار مـصرف ايـن دارو مـي توانـد بكار رود

= مقدار مصرف بر حسب ميليليتر از محلول يك ششم مولار

(غلظت CO2 پلاسما – 60) ×

(0/8 × وزن بدن بيمار بر حسب پوند)

براي قليايي كردن ادرار، محلول يك ششم مولار لاكتـات ســديم از راه خــوراكي و بــه مقــدار 30ml/kg/day در مقادير منقسم مصرف ميشود.

اشكال دارويي :

Injection : 0.167 molar

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد