هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

ساليـسيلات سـديم (SODIUM SALICYLATE)

ضد درد و ضدالتهاب

تعداد بازدید :1040

رده بارداری : D

موارد مصرف :

از ايـن دارو بـراي درمـان درد خفيـف تامتوسـط. تـب، آرتريـت روماتيـسمي، آرتريـت جـواني، اوســتئوآرتريت، تــب روماتيــسمي والتهــاب روماتيــسمي استفاده ميشود.

مكانيـسم اثـر:

ساليـسيلات سـديم يـك ضـدالتهاب غيراســتروئيدي بــوده وداراي اثــر ضــدالتهاب، ضــددرد و ضدتب ميباشد. اين دارو بـا مهـار آنـزيم سيكلواكـسيژناز موجب كاهش توليد پيشساز پروستاگلاندينها ميشود.

فارماكوكينتيك:

جذب اين دارو سريع و كامل اسـت و داراي متابوليسم كبدي ودفع كليوي (بصورت كونژوگه يـا تغييرنيافته 13%) ميباشد. نيمه عمـر دارو درمقـادير كـم ويا با يكبارمصرف 2-3 ساعت و بامقادير زياد 5-18 ساعت ميباشد.

عوارض جانبي :

واكنش هاي آلرژيك وآنافيلاكتيك، كم خوني، درماتيت آلرژيك، برونكواسپاسم آلرژيك، تحريـك زخم يـا خـونريزي گوارشـي از عـوارض جـانبي ايـن دارو محسوب ميشود. ايـن دارو در مقـادير زيـاد و درمـصرف طولاني باعث عوارض كليوي ميشود.

تداخلهاي دارويـي :

مـصرف ايـن دارو بـا الكـل يـا سـايرداروهـاي ضـدالتهاب غيراسـتروئيدي ممكـن اسـت موجب افزايش احتمال خطر خونريزي معده شود ، قليـايي كنندههاي ادرار مثـل مهاركننـده هـاي كربنيـك انيـدراز، سيتراتها يا سديم بيكربنات مـي تواننـد موجـب افـزايش كليرانس و كاهش سطح پلاسمايي ساليسيلات هـا شـوند ، در صــورت مــصرف همزمــان ايــن دار و بــا داروهــاي پـــائينآورنـــده قنـــدخون خـــوراكي امكـــان تـــشديد اثرهيپوگليسمي وجود دارد . مصرف ايـن دارو همزمـان بـا داروهــاي ايجادكننــده هيپــوپروترومبينمي (ســفامندول، سفوپرازون، سـفوتتان، پليكامايـسين، والپروئيـك اسـيد )، ضدانعقادها (هپارين، مشتقات كومـارين و ايندانـديون ) و ترمبوليتيكها (مثل استرپتوكيناز، اوروكيناز ) و دارو هـاي مهاركننده بهم چسبندگي پلاكت ها موجـب افـزايش اثـر ضدانعقادي ميشود. ايـن دارو مـي توانـ د موجـب كـاهش كليرانس متوتركسات شود . مصرف همزمان سالسيلات هـا با دارو هاي بـا سـميت گوشـي مثـل وانكومايـسين باعـث تشديد عوارض گو شـي آنهـا مـي شـود . پروبنـسيد باعـث كاهش اثر درماني اين داروها ميشود.

موارد منع مصرف :

درصورت وجودزخم هاي گوارشي، خونريزيهاي فعال، هموفيلي و ساير اخـتلالات انعقـادي، نبايد از اين دارو استفاده كرد.

هـشدارهـا:

درصـورت كمخـوني، احتبـاس مايعـات، فشارخون بالا، اختلالات قلبي، نقـرس، اخـتلال كبـدي و كليــوي، هيپــوپرترومبينمي، كمبودويتــامين K، ســابقه واكنشهاي حساسيتي، تيروتوكسيكوز، اين دارو را بايد با احتياط فراوان بكاربرد.

نكات قابل توصيه :

1- درصورت مصرف طولاني مدت مقادير زيـاد ايـن دارو، بايد هماتوكريت وغلظت سـرمي ساليـسيلات را بـه طـور مرتب اندازهگيري كرد.

2- قبل از شروع درمان روماتيسم بااين دارو، آزمون هـاي كبدي بايد انجام شـود و در صـورت بـروز علائـم سـميت كبدي، اين آزمونها رابايد مجدداً انجام داد.

3- ايـن دارو رابايـد بعدازغـذاوهمراه بـا يـك ليـوان آب مــصرف كــرد و بعدازمــصرف 15 تــا 30 دقيقــه نبايــد درازكشيد.

4- درحين مـصرف طـولاني مـدت درصـورت بـروز درد، سرگيجه، وصداي زنگ درگوش مقدارمصرف رابايد كاهش داد.

5- اين داروممكن است باعث نتايج كاذب در آزمون هـاي اندازه گيري قند ادرارشود.

6- هرقــرص 325 ميلــيگرمــي ايــن دارو حــاوي 2 ميلياكيوالان سديم است كه توصيه ميشود در بيماراني كه محدوديت مصرف سديم دارند به ايـن موضـوع توجـه شود. 

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

بـه عنـوان ضـددرد وضـدتب ، 325-650 ميليگرم هر 4 ساعت بصورت خوراكي مصرف ميشود تـا زماني كـه علائـم قطـع گـردد . بـه عنـوان ضدرماتيـسم، 3/6-5/4 g/day درنوبت هاي منقـسم بـصورت خـوراكي مصرف ميشود.

كودكان:

دركودكان با سن بيش از 6 سـال، بـه عنـوان 1/5 در روز در 4 تــا 6 نوبــت 2 ضــددرد وضــدتب ، g/m منقسم يا 325 ميليگرم هر 4 ساعت مصرف مـي شـود و بــــه عنــــوان ضدرماتيــــسم، 80-100 mg/kg/day درنوبتهاي منقسم مصرف ميشود.

اشكال دارويي :

Delayed Release Tablet: 300 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد