هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

سوتالول (SOTALOL)

تعداد بازدید : 1061

رده بارداری : B

موارد مـصرف :

ايـن دارو در درمـان آريتمـي قلبـي مصرف ميشود.

فارماكوكينتيك:

بيش از 80درصـد از دارو از مجـاري گوارش جذب ميشود. اين دارو با پروتئين پيوند نمي يابد. متابوليسم سوتالول كبـدي اسـت ونيمـه عمـر آن 7-18 ساعت است . زمان لازم براي رسيدن بـه اوج اثـر در يـك نوبت مصرف 2-3 ساعت ميباشد. دفـع ايـن دارو كليـوي اســت وحــدود 75% از آن بــصورت تغييــر نيافتــه دفــع ميگردد.

موارد منع مصرف :

اين دارو در شوك قلبي، نارسايي آشـكار قلـب، بلـوك درجـه دو يـا سـه دهليـزي-بطنـي، براديكاردي سينوسي و كاهش فشارخون سيستوليك بـه كمتــر از 100 ميلــيمتــر جيــوه (بــراي پيــشگيري از انفاركتوس مجدد ميوكارد) نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- مصرف اين دارو در موارد زير بايد بـا احتيـاط فـراوان صورت گيرد.آسم نـايژه اي، سـابقه آلـرژي، آمفيـزم يـا برونـشيت غيـر آلرژيك، نارسايي احتقاني قلب، ديابت، پركـاري تيروئيـد، افسردگي رواني يا سابقه ابتلاء به آن.

2- مقدارمصرف اين دار و در سالمندان بايد براساس پاسخ بيمار تعيين شـود، زيـرا از يـك طـرف بـه علـت كـاهش حساسيت اين بيماران به اثـر دارو ممكـن اسـت افـزايش مقدارمصرف لازم باشد و از طرف ديگـر بـه علـت كـاهش توانايي متابوليـسم و دفـع دارو هـا، كـاهش مقدارمـصرف ممكن است ضرورت يابد.

3- دربيماران مبتلا به عيب كار كبد، مقادير مـصرف ايـن دارو بايد كاهش يابد.

4- درصورت بروز افسردگي ناشي از اين دارو، مـصرف آن بايد قطع شود.

5- اگر بعد از يك دوره درمان طولاني بـا ايـن دارو قطـع مصرف آن ضرورت پيداكند، بايد مصرف اين دارو بتـدريج و حداقل طي سه روز تا دوهفته قطع شـود . درطـول ايـن مدت، بيمار بايد از فعاليت هـاي شـديد بـدني پرهيزكنـد تاخطر بروز انفاركتوس ميوكـارد يـا آريتمـي بـه حـداقل برسد. اگرپس از قطع مصرف دارو، علائم قطع مصرف بروز كرد، بايد مصرف دارو را به طور موقت مجدداً شروع نمود ، ولي به دنبال بهبود بيمار، آن را بايد با احتياط قطع كرد.

6- درطول مصرف اين دارو، پيگيري عملكرد قلب، تعيين نبض، اندازه گيري فشارخون و ثبت نوارقلبي و ضربان قلب ضروري است.

عوارض جـانبي :

بـرادي كـاردي علامتـي (سـرگيجه )، اسپاسم برونش (اشكال در تنفس يا خـس خـس سـينه )، نارسايي احتقاني قلب (تورم مچ پا و انـدام هـاي تحتـاني، تنگي نفـس )، افـسردگي روانـي و كـاهش گـردش خـون محيطي (سردي دسـت هـا و پـا هـا ) بـا مـصرف ايـن دارو گزارش شده است.

تداخلهاي دارويي :

مقدارمصرف انسولين و دارو هـاي خوراكي پائين آورنده قندخون، هنگام مصرف همزمـان بـا اين دارو بايـد تنظـيم گـردد تـا از كـاهش بـيش از حـد قنـدخون جلـوگيري شـود. در صـورت مـصرف همزمـان داروهاي مسدودكننده گيرنده بتا – آدرنرژيك با دارو هاي مسدودكننده كانال هـاي كلـسيمي يـا كلونيـدين، اثـرات كـاهش فـشارخون ممكـن اسـت تـشديد شـود. مـصرف همزمان دارو هاي مهاركننده مونوآمين اكسيداز با اين دارو (مانند فورازوليدون و پروكاربازين ) به علت امكا ن افـزايش شديد فـشارخون، توصـيه نمـي شـود . درصـورت مـصرف همزمان اين دارو با آمين هاي مقلد سـمپاتيك كـه داراي فعاليت بتا -آدرنرژيك هستند، ممكن اسـت اثـرات هـر دو دسته دارو كـاهش يابنـد . گـزانتين هـا درصـورت مـصرف همزمان با اين دارو ممكن است موجب مهار اثرات درماني هر دو دسته دارو شـوند . همچنـين، كليـرانس تئـوفيلين افزايش مييابد.

نكات قابل توصيه :

1- هيچ يك از نوبت هاي مصرف اين دارو نبايـد فرامـوش شود، بخصوص اگر روزي يكبار مصرف ميشود.

2- اين دارو، زيادي فشارخون را درمان نمي كند، بلكه آن را كنترل مي نمايد. مصرف اين دارو ممكن است تـا پايـان عمر ضروري باشد.

3- مصرف دارو، حتي در صورت احـساس بهبـودي، بايـد ادامه يابد.

4- درصورتي كه يك نوبت مصرف دارو فراموش شود، بـه محض به ياد آوردن آن نوبت بايد مصرف شـود، ولـي اگـر تازمان مـصرف نوبـت بعـدي 4 سـاعت باقيمانـده باشـد، ازمصرف آن نوبـت بايـد خـودداري شـود و مقدارمـصرف بعدي نيز دوبرابر نگردد.

5- دربيماران مبتلا به ديابـت، بامـصرف ايـن دارو علايـم كمــي قنــدخون ممكــن اســت پوشــانده شــد ه ياغلظــت قندخون افزايش پيداكند يا كاهش قندخون طولاني شود.

6- ازمـصرف بـا سـاير داروهـا، بـه ويـژه داروهـاي مقلـد سمپاتيك كه نياز به نسخه پزشك ندارند، بايد خـودداري گردد.

7- قبل از قطع مصرف دارو، بايد با پزشك مشورت شود.

8- به علت احتمال بروز سرگيجه، خواب آلودگي و منگـي، هنگام رانندگي يا كار با وسـايلي كـه نيـاز بـه هوشـياري دارند، بايد احتياط نمود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

در درمان آريتمي ابتدا 80 ميليگرم دوبار در روز مصرف ميشود كـه بتـدر يج بـه مقـدار آن افـزوده ميگردد. مقدار نگهدارنـده نيـز 160-320 mg/day در 2-3 مقدار منقسم ميباشد. كودكان: در آريتمي هاي مخاطره آميز ، 640 mg/day مصرف ميشود.

اشكال دارويي :

Tablet: 40mg, 80 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد