هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

اسپكتينومايسين - SPECTINIMYCIN

تعداد بازدید : 2300

موارد مصرف :

اين دارو در درمـان سـوزاك ناشـي از گونوكوكسي مقاوم به پني سـيلين يـا درمـان سـوزاك يـاشانكروئيد در بيماران حساس به پنـي سـيلين هـا مـصرف ميشود.

 مكانيسم اثر :

 اين آنتيبيوتيـك برعليـه ارگانيـسم هـا ي گـــرم منفـــي، ازجملـــه نيـــسرياگونوره مـــوثر اســـت. اسپكتينومايسين بيوسـنتز پـروتئين را در بـاكتري مهـار ميكند.

 فارماكوكينتيك:

جذب اين دارو پس از تزريق عضلاني سريع است و اوج غلظت سـرمي آن 1-2 سـاعت پـس از تزريـق 2-4 گـرم از دارو حاصـل مـيشـود. نيمـه عمـر اسپكتينومايسين 1-3 ساعت است كـه در صـورت عيـب كار كليه ممكن است تا 10-30 ساعت افزايش يابد . دفـع اين دارو عمدتاً كليوي است.

 عوارض جانبي :

 تهوع، سرگيجه، كهير و تب بـا مـصرف اين دارو گزارش شده است.

 تداخلهاي دارويي :

 احتمال بروز مسموميت با ليتـيم در صورت مصرف همزمان دو دارو افزايش مييابد.

 مقدار مصرف :

بزرگــسالان: مقــدار مــصرف اسپكتينومايــسين از راه تزريق عضلاني 2 گـرم بـه صـورت مقـدار مـصرف واحـد ميباشد كه اين مقدار در مواردي كه بيماري به سختي به درمان پاسخ مي دهد و نيز مناطقي كـه مقاومـت بـاكتري شايع است، تا 4 گرم افزايش مييابد. كودكان: مقدار مصرف دارو در كودكان با سـن بـيش از دوسال، در صورتي كـه درمـان بـا داروي ديگـري امكـان نداشته باشد، 40 mg/kg است.

 اشكال دارويي:

(Powder For Injection: 2 g (as 2 HCl

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد