هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

اسپیرونولاکتون(SPIRONOLACTONE)

تعداد بازدید : 1294

رده بارداری : C

موارد مصرف :

اين دارو بـه عنـوان داروي كمكـي در كنترل حـالات خيـزدار (ماننـد نارسـايي احتقـاني قلـب، سيروز كبدي، سندرم نفروتيك كه اغلب با زيـادي ثانويـه آلدوسترون همراه است ) و خيز بدون علت مـشخص و بـه عنوان داروي كمكي در درمان زيادي فشارخون همراه بـا افزايش آلدوسترون يا بدون آن، به ويژه در موردي كه نياز به يك مدر نگهدارنده پتاسـيم باشـد، مـصرف مـي شـود . اسـپيرونولاكتون بـراي تـشخيص ودرمـان افـزايش اوليـه آلدوسترون و پيشگيري يا درمان كمي پتا سيم خـون (در بيماراني كه ساير اقدامات كافي نباشد ) مصرف مـي شـود . اين دارو در درمان پرمويي بدن در زنان نيز مورد استفاده قرار گرفته است.

فارماكوكينتيــك:

ايــن دارو بخــوبي پــس از مــصرف خوراكي از مجـراي گـوارش جـذب مـي شـود و فراهمـي زيستي آن نيز بيش از 90درصد است . پيوند ايـن دارو بـه پـروتئين بـيش از 90درصـد اسـت. متابوليـسم ايـن دارو كبدي است . اثر آن پس از 2-4 سـاعت (بامـصرف مقـدار واحد) شروع ميشود. زمان لازم براي رسيدن بـه اوج اثـر با مصرف مقادير متعدد 2-3 روز است . اسپيرونولاكتون به صورت متابوليت دفع ميگردد. موارد منع مصرف : اين دارو در زيادي پتاسيم خـون، نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- در موارد زير بايد با احتياط فراوان مصرف شود بيادراري يا عيب كار كليه، افراد مبتلا به ديابت و بيماري كليوي، عيب كار كبد.

2- بيماراني كه شديداً بدحال هـستند يـاحجم ادرار آنهـا كم است، بيشتر در معـرض خطـر زيـادي پتاسـيم خـو ن هستند.

3- در بيماران سالخورده، خطر بروز زيادي پتاسيم خـون افزايش مييابد.

4- اندازهگيري فشارخون و تعيين غلظت الكتروليـت هـاي سرم در طول درمان با اين دارو در فواصل منظم ضـروري است.

عوارض جانبي :

اخـتلالات گوارشـي، كـاهش توانـايي جنسي، بزرگ شدن پستانها ، بي نظمي قاعدگي، كسالت، سردرد، اغتشاش شعور، بثورات جلـدي، افـزايش پتاسـيم خون، كاهش سـديم خـون، مـسموميت كبـدي و نرمـي استخوان بامصرف اين دارو گزارش شده است.

تداخلهاي دارويـي :

مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا داروهاي نگهدارنده پتاسيم، سيكلوسـپورين، مكمـل هـاي پتاسيم و دارو هاي مهاركننده آنـزيم مبـدل آنژيوتانـسين ممكن است منجر به زيـادي پتاسـيم خـون شـود . اثـرات ضــدانعقادي هپــارين در صــورت مــصرف همزمــان بــا اسپيرونولاكتون ممكن است كاهش يابد . مصرف همزمـان اين دارو با ليتيم به علت كاهش كليرانس كليـوي ليتـيم، ممكـن اسـت سـبب بـروز مـسموميت بـا ليتـيم شــود . اسپيرونولاكتون ممكـن اسـت نيمـه عمـر ديگوكـسين را افزايش دهد.

نكات قابل توصيه :

1- مصرف ايـن دارو حتـي در صـورت احـساس بهبـودي بايدادامه يابد.

2- اين دارو زيادي فشارخون را درمان نمي كند، بلكـه آن را كنترل مي نمايد. از اينرو، مصرف اين دارو ممكن اسـت تاآخر عمر ضروري باشد.

3- ازمــصرف ســاير داروهــا، بخــصوص داروهــاي مقلــد سمپاتيك كه نياز به نسخه ندارند، بايد خودداري شود.

4- اگــر دارو يكبــار در روز بــصورت مقدارواحــد مــصرف ميشود، براي اجتناب از افزايش دفعات دفع ادرار در طول شب، بهتر است صبحها مصرف گردد.

5- به منظور كاهش تحريك گوارشي واحتمالاً كمـك بـه افزايش فراهمي زيستي دارو، بهتر است دارو با غذا يا پس از آن مصرف شود.

6- درصورت فراموش شدن يـك نوبـت مـصرف دارو، بـه محض به يادآوردن، آن نوبت بايد مصرف شود، مگراينكـه تقريبــاً زمــان مــصرف نوبــت بعــدي فرارســيده باشــد . دراينصورت مقدارمصرف بعدي نبايد دوبرابر گردد.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

به عنوان مـدر در خيـز ناشـي از نارسـايي احتقـاني قلـب، سـيروز كبـدي يـا سـندرم نفروتيـك در بزرگــــــسالان، ابتــــــدا 25-200 mg/day در 2-4 مقدارمنقسم به مدت حداقل 5 روز مصرف ميشود. مقدار نگهدارنده براساس نيـاز هـر بيمـار تعيـين مـي گـردد . در درمـــان افـــزايش فـــشارخون در بزرگـــسالان ، ابتـــدا 50-100 mg/day بصورت مقدارواحد يا در 2-4 مقـدار منقسم به مدت حداقل 2 هفته مصرف مـي شـود . سـپس مقدارمـصرف هـر 2 هفتـه يكبـار برحـسب نيـاز تنظـيم مـيگـردد تابـه 200 mg/day برسـد. در درمـان كمـي پتاسيم خون ناشي از مصرف ساير مدر هـا در بزرگـسالان 25-100 mg/day بصورت مقدارواحد يـادر 2-4 مقـدار منقسم، به عنوان داروي كمكي در تشخيص زيادي اوليـه آلدوسترون در آزمون طولاني مـدت، 400 mg/day بـه مدت 3-4 هفته، در آزمون كوتاه مدت 400 ميليگرم بـه مــدت 4 روز و بــه عنــوان آنتاگونيــست آلدوســترون 100-400 ميلــيگــرم در 2-4 مقــدار منقــسم مــصرف ميشود.

كودكان:

به عنوان مدر يا كاهنده فـشارخون در درمـان خيــز، آســيت يــا زيــادي فــشارخون، مقــدار شــروع 1-3 mg/kg در روز است كه بـصورت مقدارواحـد يـا در 2-4 مقــدار منقــسم مــصرف مــيشــود. پــس از 5 روز مقدارمصرف مجدداً تنظيم ميگردد.

اشكال دارويي :

Tablet: 25 mg, 100 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد