هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

اسـتاوودين (STAVUDINE)

ضد ویروس

تعداد بازدید :16861

موارد مصرف :

اين دارو همراه با سـاير دارو هـاي ضـد رتروويروس در درمان عفونت HIV مصرف ميشود.

 مكانيسم اثر :

اسـتاوودين يـك نوكلئوزيـد صـناعي بـا ساختماني شبيه تيميدين است كه از طريـق مهـار آنـزيم نوكلئوزيد ريورس تـرانس كريپتـاز برعليـه رتروويـروس هـا (ازجمله ويروس HIV)اثر ميكند.

 فارماكوكينتيك:

 ايـن دا رو از راه خـوراكي بـه سـرعت جذب ميشود و طي يك ساعت به اوج غلظت پلاسـمايي ميرسد. سرعت جذب دارو، اما نـه مقـدار آن، در حـضور غذا كاهش مي يابد. استاوودين در باف تهاي بدن از جملـه در مايع مغزي – نخاعي منتشر ميگردد. نيمـه عمـر دارو 1-1/5 ساعت و دفع دارو كليوي است.

 هشدارها :

 1- مـصرف ايـن دارو در بيمـاران داراي سـابقه ابـتلا بـه نوروپاتي محيطي بايد با احتيـاط فـراوان صـورت گيـرد و درصورت بروز يا تشديد علائم بيماري، مقدار مـصرف دارو بايد كاهش يابد يا مصرف دارو قطع شود.

 2- اين دارو در بيماران مبـتلا بـه هپاتومگـا لي يـا هرنـوع بيماري كبدي، پانكراتيت و عيب كار كليه بايد با احتيـاط فراوان مصرف شود.

 3- استاوودين ممكن است موجـب بـروز اسـيدوزلاكتيك شود و در صورت افزايش ناگهاني آمينوترانـسفراز پلاسـما يا بروز هپاتومگـالي پيـشرونده يـا اسـيدوز متابوليـك يـا لاكتيك مصرف دارو بايد قطع شود.

 عوارض جانبي :

اخـتلالات گوارشـي (شـامل درد هـا ي شكمي، اسهال، تهوع، استفراغ )، بي اشـت هايي، پانكراتيـت، آسيب كبدي، سـرفه و تنگـي نفـس، اخـتلالات بينـايي، علائــم نوروپــاتي محيطــي و اســيدوزلاكتيك از عــوا رض گزارش شده اين دارو هستند. تداخلهاي دارويي : اثـر ضـد ويروسـي ايـن دارو در صورت مصرف همزمان بـا زيـدوودين، دوكسور وبيـسين و ريباويرين ممكن است كاهش يابد.

مقدار مصرف :

 بزرگسالان: مقدار 40 ميليگرم هر 12 ساعت حـداقل يك ساعت قبل از غذا مصرف ميشود. كودكان: براي كودكـا ن بـا سـن بـيش از 3 مـاه و وزن كمتر از 30 كيلـوگرم مقـدار 1 mg/kg هـر 12 سـاعت مـصرف مـي شـود و بـراي كودكـان بـا وزن 30 كيلـوگرم وبيشتر مقدار مصرف مانند بزرگسالان است.

 اشكال دارويي:

Capsule: 40 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد