هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

استيبوگلوکونات سديم - STIBOGLUCONATE SODIUM

تعداد بازدید : 1822

موارد مصرف :

اين دارو در درمان ليشمانيوز احـشايي (كالاآزار) و ليشمانيوز جلدي (سالك) مصرف ميشود.

فارماكوكينتيك:

دفع ايـن دارو در دومرحلـه سـريع و آهسته صورت مي گيرد كه مرحله آهسته آن احتمـالاً بـه دليل احياشدن به آنتيموان سه ظرفيتي است.

موارد منع مصرف :

اين دارو در عيب شديد كار كليه نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- اين دارو دربيماراني كه اخيراً سايرتركيبات آنتيمـوان را دريافت داشته و نيز در بيماراني كـه الكتروكـارديوگرام آنها غيرطبيعي است، بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

2- تزريق وريدي اين دارو بايد به آهستگي صورت گيـرد و درصورت بروز علائم عدم تحمل آنتيموان يا مـسموميت با آن، مصرف دارو را بايد قطع كرد.

3- از آنجـا كـه هنگـام تزريـق اسـتيبوگلوكونات سـديم احتمال بروز شوك آنافيلاكتيك وجود دارد، بايد تمهيدات لازم براي مقابله با اين عارضه آماده باشد.

عوارض جانبي :

تركيبات آنتيموان ممكن است موجـب بروز عوارض قلبي يا كبدي شوند . عوارضي كه به ويـژه بـا تزريق وريدي سريع دارو همراه هستند، عبارتند از سـرفه، درد قفسه سينه، درد در بـازوان، اسـتفراغ، درد شـكم، از حال رفتن، و كلاپـس . نـشت دارو بـه بافـت هـاي اطـراف هنگام تزريق بـسيار دردنـاك خواهـد بـود . واكـنش هـا ي حساسيتي پس از چند بار تزريق دارو ممكـن اسـت بـروز كند كه شامل بثورات جلدي و كهير، تغيير صداو كلاپـس خواهدبود.

نكات قابل توصيه :

1- تزريق عضلاني اين دارو بـسيار دردنـاك خواهـدبود و تزريق وريدي آن نيز با ترومبوفلبيت همراه اسـت . از ايـن رو دارو بايد با كمك يـك سـوزن نـازك در وريـد تزريـق شود.

2- درصورت بروز سرفه، استفراغ يا درد در ناحيـه جنـاغ سينه هنگام تزريق وريدي مـصرف دارو را بايـد بلا فاصـله قطع كرد.

3- درصــورتي كــه دوره درمــان كامــل نــشود، احتمــال بازگشت بيماري وجود خواهدداشت.

مقدار مصرف :

بزرگــسالان:

در درمــان ليــشمانيوز احــشايي ابتــدا 20 mg/kg/day (تاحـــداكثر 850 mg/day) بـــراي حداقل 20 روز مصرف ميشود و تاهفتـه بعـد از بهبـودي بيماري از نظر انگل شناسي ادامه خواهد يافت (طول دوره درمان متغيراست و بـه وضـعيت بيمـار بـستگي دارد ). در مراحل اوليه ليشمانيوز جلـدي (بـدون واكـنش التهـاب ي) مقــدار 1-3 ميلــيليتــر (معــادل 100-300 ميلــيگــرم آنتيموان) به صورت تزريق داخل ضايعه يـا انفيلتراسـيون مصرف ميشود كه درصورت نياز، اين مقدار يك يا دو بـار ديگر با فواصل 1-2 روز تكرار ميشود. درصورت نيـاز بـه درمـــــان سيـــــستميك (زخـــــمهـــــاي شـــــديد) 10-20 mg/kg/day به صورت تزريقي مصرف ميشـود كـه تـا چنـد روز بعـد از بهبـود بيمـاري ازنظـر بـاليني وانگلشناسي ادامـه خواهـد يافـت . در درمـان ليـشمانيوز جلدي-مخـاطي 20 mg/kg/day در يـك نوبـت بـراي حداقل 4 هفته تزريق خواهدشدكه درصورت بـروز علائـم مسموميت يا عدم پاسخگويي كافي بيمـاري ميتـوان ايـن مقدار را به 10-15 mg/kg هر 12 ساعت تغيير داد.

كودكان:

مقـدار مـصرف ماننـد بزرگـسالان اسـت . امـا حداكثر مقدار مصرف كودكان تا 600 mg/kg ميباشد. 

اشكال دارويي :

Injection: (Equivalent to 100 mg

Pentavalent Antimony)/ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


پاسخ avator
مهرداد
۲۰ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۱۲:۰۳
سلام من میخوام برای درمان سالک از این امپول استفاده کنم در مورد یه نکته که نوشتید هنگـام تزريـق اسـتيبوگلوكونات سـديم احتمال بروز شوك آنافيلاكتيك وجود دارد آیا من که بارها پنی سلین تزریق داشتم و حساسیتی بهش نداشتم تو تزریق این دارو مشکلی برام ایجاد نمیشه؟ خواهش میکنم راهنماییم کنید


  star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
  مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
  هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد