هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

اسـترپتوكيناز(STREPTOKINASE)

ترومبوليتيك

تعداد بازدید :1141

رده بارداری : C

مــوارد مــصرف:

اسـترپتوكيناز در درمـان ترومبـوز وريدهـاي عمقـي، آمبـولي ريـوي، ترومبـو آمبـولي حـاد شرياني، شـانت هـا ي شـرياني – وريـدي حـاوي لختـه و انفاركتوس حاد قلبي مصرف ميشود.

فارماكوكينتيك:

متابوليسم ايـن دارو كبـدي اسـت و هيچگونه متابوليتي براي آن مشخص نـشده اسـت . نيمـه عمر استرپتوكيناز پس از تزريق وريدي 1/5 ميليون واحـد بيش از يكساعت است . نيمـه عمـر كمـپلكس هـاي فعـال كننده 23 دقيقه است . زمان لازم براي رسيدن به اوج اثـر برقراري مجـدد پرفوزيـون عـضله قلـب، 20 دقيقـه تـا 2 ساعت (متوسط 45 دقيقه ) پس از شروع درمـان وريـدي اسـت. اثـردارو چندسـاعت پـس از قطـع مـصرف از بـين ميرود. طي 4 ساعت پس از قطع درمان، زمان تـرومبين معمولاً به كمتر از دوبرابر ميزان طبيعي خود ميرسـد . بـا وجود اين، زمان پروترومبين بنـدرت ممكـن اسـت بـراي مدت 12-24 ساعت پس از توقف درمان همچنان طولاني باشد.

موارد منع مصرف :

اسـترپتوكيناز درمـوارد زيرنبايـد مصرف شود. خونريزي اخير، آنوريسم شكافنده يا مواردمشكوك به آن، خونريزي فعال، تومورمغزي، ترومـا يـا جراحـي (ازجملـه كشيدن دنـدان )، نقـص انعقـادي، جراحـي آئـورت، كمـا، صدمات عروق مغزي يا سابقه آن، جراحـي اعـصاب درون جمجمهاي يا داخـل نخـاعي طـي دومـاه قبـل از شـروع درمان. جراحي اخير قفس ه سينه، ضربه اخير بـه سيـستم اعصاب مركزي، زيادي شـديد و غيـر قابـل كنتـرل فـشار خون و واكنش هـا ي آلرژيـك شـديد يـا آنافيلاكـسي بـه استرپتوكيناز، نقص انعقادي، اغماء، وجود نشانه هاي اخيـر قرحــه گوارشــي، خــونريزي شــديد واژن، التهــاب حــاد لوزالمعده و عيب شديد كار كبد.

هشدارها :

1- اين دارو در موارد زير بايد با احتياط مصرف شود وجودهرگونه نقص انعقاد خون اوليه ياثانويه، زايمان طـي ده روز قبل از شروع درمان، اندوكارديت باكتريـايي تحـت حاد، خونريزي شديد مجراي گوارش طي 10 روز قبـل از شروع درمان، جراحي اعصاب طـي 2 مـاه قبـل از شـروع درمان، بيوپسي اعضاء طي 10 روز قبل از شـروع درمـان، سوراخ شـدن عـروق خـوني طـي 10 روز قبـل از شـروع درمان، هرگونه جراحي بزرگ غير از جراحـي اعـصاب يـا قفسه سـينه طـي 10 روز قبـل از شـروع درمـان وضـربه شديد و اخير، تنگي دريچه ميترال همراه با فيبريلاسـيون دهليزي يا ساير نشانه هاي ترومبوز اح تمالي در نيمه چپ قلب، آسيب شبكيه ناشي از ديابت، درمـان بـا اوروكينـاز طي 5 روز تا 6 ماه قبل از شروع مجدد درمان.

2- درصورت بروز خونريزي شديد، مصرف دارو بايد قطـع شود و درصـورت نيـاز ، فـاكتور هـا ي انعقـادي و دارو هـا ي ضدانحلال فيبرين (آپروتينين يـا اسيدترانكـساميك ) نيـز تجويز شود.

3- درمان با دارو هاي ترمبوليتيك براي موارد مصرف غير از ترومبوز حاد شريان كرونر فقط بايد در بيمارست انهايي كه داراي تجهيـزات و پرسـنل تعلـيم ديـده بـراي انجـام اقدامات و آزمون هـاي تشخيـصي توصـيه شـده هـستند، صورت گيرد.

4- توصيه ميشود هنگام تزريق اسـترپتوكيناز، وسـاي ل و داروهــــايي ماننــــد اپــــينفرين،آدرنوكورتيكوئيــــد و ضدهيستامينهـا بـراي درمـان آنافيلاكـسي در دسـترس باشند.

5- درطول درمان با اين دارو بيمار بايد كـاملاً بـستري و تحت نظر باشد.

عوارض جانبي :

عوارض جانبي اين دارو عمدتاً تهـوع و استفراغ و خونريزي است . درد پشت، كاهش فشار خـون، تـب، جـوشهـاي پوسـتي، خـارش، خـونريزي دسـتگاه تناسلي-ادراري، آنمـي، درد عـضلات ، خـونريزي چـشم و برونكواسپاسم نيز با مصرف اين دارو گزارش شـده اسـت . خونريزي معمولاً به محل تزريق محدود ميشود. با وجـود اين، خونريزي درون مغز يا از ساير محـل هـا نيـز ممكـن است بروز نمايد . استرپتوكيناز ممكـن اسـت سـبب بـروز واكنشهاي آلرژيك شود.

تـداخلهـاي دارويـي:

مـصرف همزمـان داروهـاي ضدانعقادي خوراكي يا هپارين با اسـترپتوكيناز، بـه علـت افـزايش خطـر خـونريزي بطـوركلي توصـيه نمـيشـود. درصورت مصرف همزمـان دارو هـا ي ضـدانحلال فيبـرين، مانند اسيدترانكساميك و آپ روتينين با اسـترپتوكيناز، اثـر ترومبوليتيك اين دارو و اثـر ضـدانحلال فيبـرين از بـين مـــيرود. مـــصرف داروهـــاي ضـــد درد و ضـــدالتهاب غيراســتروئيدي، بخــصوص ايندومتاســين و اسيداســتيل ساليسيليك همزمان با استرپتوكيناز، ممكن اسـت سـبب افزايش خطر بروز خونريزي شديد شود . مـصرف همزمـان اسيدوالپروئيك، تيكلوپيدين، دي پيريدامول و كلوپيدوگرل با استرپتوكيناز ممكن است خطر بروز خونريزي شـديد را افزايش دهد.

نكات قابل توصيه :

1- تكميل دوره درمان همراه با استراحت كامل ورعايـت كليه دسـتورات پزشـك بـه منظـور بـه حـداقل رسـاندن خونريزي ضروري است.

2- تهيه و رقيق كردن محلول تزريقي استرپتوكيناز، بايد براساس توصيههاي كارخانه سازنده صورت گيرد.

3- درطـول درمـان بـا ايـن دارو بايـد از هرگونـه اقـدام غيرضروري براي بيمار خودداري كرد.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

در درمـان ترومبـوز يـا آمبـولي شـرياني، ترومبوز وريد هاي عمقي يا آمبولي ريوي، 250/000 واحد به عنوان مقدارمـصرف حملـه اي طـي 30 دقيقـه تزريـق ميشـود وسـپس 1000/000 IU/hr بـصورت انفوزيـون مداوم براي 24-72 ساعت مصرف ميگـردد . در ترومبـوز شــريان كرونــر، از راه وريــدي 1/500/000 واحــد طــي يكساعت و از راه داخـل شـرياني (از طريـق كـانتر ) ابتـدا 20/000 واحد وسپس 2000 IU/hr به مـدت يكـساعت تزريق ميشود.

كودكان:

سلامت و كارائي اين دارو در كودكان هنوز بـه اثبات نرسيده است . در برخي مطالعات، مقدار مـصرف در كودكان بصورت زير صورت گرفته است 3500-4000 unit/kg درطــي 30 دقيقــه بــه دنبــال 1000-1500 unit/kg/hr. در صورتي كه لخته در كانتر ايجاد شده باشد، 25/000 واحد تزريق نموده و به مدت 2 ساعت كلمپ بزنيد و سپس محتواي كانتر را آسپيره كرده و با نرمال سالين بشوئيد. 

اشكال دارويي :

For Injection: 250,000 IU, 750,000 IU

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد