هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

استرپتومايـسين(STREPTOMYCIN)

ضد گلوکوم

تعداد بازدید :914

موارد مـصرف :

 ايـن دارو همـراه بـا سـاير دارو هـاي ضدسل، در درمـان سـل مـصرف مـي شـود . همچنـين در درمان بروسلوز (همـراه بـا دوكـسي سـيكل ين)، گرانولومـا اينگوئينال، طاعون و تولارمي مصرف ميشود.

 مكانيــسم اثــر:

 استرپتومايـسين يـك آنتـي بيوتيــك آمينوگليكوزيدي است كه مانند ساير دارو هاي ايـن گـروه با عبور فعال از غـشاي بـاكتري مـانع بيوسـنتز پـروتئين توسط ريبوزومها ميشود.

 فارماكوكينتيك:

پس از تزريـق عـضلاني دارو غلظـت سرمي آن طي 0/5-2 ساعت به اوج مي رسـد . نيمـه عمـر دارو 2/5 ساعت است و دارو به سرعت از طريـق كليـه هـا دفع ميشود.

 موارد منع مصرف :

 اين دارو در صورت ابتلاي بيمـار به مياستني گراو نبايد مصرف شود.

هشدارها:

 فاصله زمـاني بـين دفعـات مـصرف دارو در بيماران مبتلابه عيب كار كليه بايد افزايش يابد.

 عــوارض جــانبي :

 آســيب بخــش حلزونــي گــوش، مسموميت برگشت پذير كليه، بندرت كاهش منيزيم خون به ويژه درمصرف طولاني مدت دارو، كوليت پسودوممبران و همچنين واكنش هاي حساسيت مفرط و پارستزي د هان از عوارض احتمالي اين دارو هستند.

 تـداخلهـاي دارويـي:

 درصـورت مـصرف همزمـان سفالوســپورينهــا (بــه ويــژه ســفالوتين )، آمفوتريــسين، سيكلوســپورين و داروهــاي سيتوتوكــسيك، خطــر بــروز مسموميت كليوي (و احتمالاً مسموميت گوشي ) افـزايش مييابد. مصرف همزمان استرپتومايسين با نئوستيگمين و پيريدوستيگمين، اثر اين دارو هاي كولينرژ يـك را كـاهش ميدهـد . مـصرف همزمـان استرپتومايـسين بـا دارو هـاي مسدد عصب - عضله ممكن اسـت موجـب ضـعف بيـشتر عضلات اسكلتي، ضعف تنفسي و حتي آپنـه شـود . خطـر بــروز مــسموميت گوشــي درصــورت مــصرف همزمــان استرپتومايسين با دارو هاي مدر گروه لـوپ ممكـن اسـت افزايش يابد . از مصرف همزمان اي ن دارو با كاپرئومايـسين بايد خودداري كرد، زيرا خطر بـروز مـسموميت گوشـي و كليوي و انسداد عصب – عضله ممكن است افزايش يابد.

 نكات قابل توصيه:

1- دوره درمان سل ممكن است 1-2 سال يا حتي بيشتر طول بكشد . با وجود اين، درصورت بروز علايم مسموميت با اين دارو، مصرف آن بايد قطع شود.

 2- محل تزريق دارودر هر بـار تزريـق بايـد عـوض شـود . تزريق غلظتهاي بيش از 500 mg/ml توصيه نميشود.

 مقدار مصرف:

بزرگسالان: در درمان سل، همراه با ساير دارو هاي ضد سل، 1 g/day از راه عضلاني تزريق ميشود. ايـن مقـدار بايد در حداقل زمان ممكن از نظر باليني به يك گرم 2-3 بار در هفته كـاهش يابـد . در درمـان سـاير عفونـت هـاي باكتريايي، همـراه بـا سـاير دارو هـا، 0/25-1 گـرم هـر 6 ساعت و در درمان طاعون 0/5-1 گرم هر 6 ساعت تزريقعضلاني ميشود. در درمان تولارمي 250-500 ميليگـرم هر 6 ساعت به مدت 7-10 روز تزريق عضلاني ميشود. كودكان: در درمان سل، به همراه سـاير دارو هـاي ضـد سل، 15-20 mg/kg/day (تاحداكثر 1 گـرم در روز ) و در درمان ساير عفونت هاي باكتريايي، 5-10 mg/kg هر 6 ساعت تزريق عضلاني ميشود.

 اشكال دارويي:

(Powder For Injection: 1g (as Sulfate

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد