هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

استرپتوزوسين - STREPTOZOCIN

تعداد بازدید : 1139

رده بارداری : D

موارد مصرف :

استرپتوزوسين در درمان كارسينوماي لوزالمعـده و همچنـين تومـورهـاي كارسـينوئيد مـصرف ميشود.

مكانيسم اثـر :

اثـرات سـمي آن از طريـق اتـصال بـه رشتههاي DNA كه در نهايت بـه مهـار سـاخت DNA منجر مي گردد، ا عمال ميشود. اثرات ديابتوژنيك اين دارو به خاطر جذب آن توسط سلولهاي جزاير بتا لوزالمعده و اثرات سمي آن بر روي اين سلولها است.

فارماكوكينتيك:

متابوليسم دارو كبدي اسـت و نيمـه عمر نهائي آن حـدود 35 دقيقـه بـراي دارو و 40 سـاعت براي متابوليت هاي آن اسـت . دفـع دارو عمـدتاً كليـوي و همچنين از دستگاه تنفس است.

عوارض جانبي :

سـميت و نارسـائي كليـوي و كـاهش قندخون از عوارض نسبتاً شايع استرپتوزوسين هستند.

نكات قابل توصيه :

1- استرپتوزوسـين را ميتـوان بـه صـورت تزريـق سـريع داخل وريدي و يا انفوزيون كوتاه مدت (10-15 دقيقه ) و يا طولاني (طي 6 ساعت) تجويز كرد.

2- به خاطر احتمال بروز عوارض كليـوي، تزريـق داخـل شرياني دارو توصيه نميشود.

3- به خاطر احتمال بروز كاهش قندخون هنگام تزريـق، محلول دكستروز تزريقي بايد در دسترس باشد.

4- بين دوره هاي درمان استرپتوزوسين بايـد 4-6 هفتـه فاصله باشد تا در صورت بروز سميت كلي وي امكان كنترل آن باشد.

مقدار مـصرف :

در درمـان كارسـينوماي لوزالمعـده 500 /day بـه مــدت پـنج روز متــوالي تزريــق mg/m2 وريدي ميشود كه اين مقدار مصرف هر 4-6 هفته تكـرار 1 هفتهاي يكبـار بـه مـدت دو هفتـه 2 ميشود و يا g/m تزريق وريدي مـي شـود كـه ايـن مقـدار در صـورت نيـاز  حداكثر تا 1/5g/m2  افزايش مييابد. 

اشكال دارويي :

Injection: 1 g

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذارید
دیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد