هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

سوكسينيل كـولين(SUCCINYLCHOLINE CHLORIDE)

شل كننده عضلاني اسكلتي

تعداد بازدید :776

موارد مصرف :

سوكسينيل كـولين بـه عنـوان كمـك بيهوشي برا ي شل كردن عضلات و تسهيل كنتـرل بيمـار طي تنفس مصنوعي از طريق مكانيكي مـصرف مـي شـود . همراه با مسدودكننده هاي عصبي غير دپـولاريزان بـا اثـر نسبتاً كوتاه، براي لوله گذاري داخل ناي مصرف مـي شـود . انفوزيون مداوم آن در جراحي هاي كوتـاه مـدت كـه شـل شدن عضلات ضرورت دارد، استفاده مـي شـود . دركـاهش شــدت انقباضــات عــضلاني ناشــي از حمــلات تــشنجي (الكتريكي، فارماكولوژيكي يا واكنش هاي سمي بـه ديگـر داروها) نيز به كار ميرود.

 مكانيسم اثر :

سوكسينيل كـولين داروي مـسدودكننده عصبي - عضلاني دپولاريزان است كه با استيل كـولين در اتصال به گيرنده هاي كلينرژيك صـفحه محركـه انتهـايي رقابت و بـا اتـصال بـه گيرنـده هـا باعـث دپولاريزاسـيون ميشود. اثـر دپـولاريزان بـه دليـل تمايـل شـديد آن بـه گيرنده كلينرژيـك و مقاومـت بـه اثـرات كـولين اسـتراز، طولانيتر از اسـتيل كـولين اسـت . ايـن اثـر ابتـدا باعـث انقباض گذراي عضلات مـي شـود كـه معمـو لاً فاسـيكوله شدن عضلات بروز ميكند و بعـد از آن، انتقـال عـصبي - عضلاني مهار ميشود.

 فارماكوكينتيــك:

متابوليــسم دارو پلاســمايي اســت . شروع اثـر بـا تزريـق وريـدي 0/5-1 دقيقـه و بـا تزريـق عضلاني 3 دقيقه ميباشد. زمان رسيدن بـه حـداكثر اثـر 1-2 دقيقه بعد از تزريق وريدي ميباشد. دفع دارو كليوي است.

 هشدارها:

1- با محلولهاي قليائي (مثل تيوپنتـال سـديم ) مخلـوط نشود، چون رسوب مينمايد.

 2- تكرار مصرف دارو ممكـن اسـت باعـث بـروز مقاومـت شود.

 3- مصرف دارو ممكن است باعث افزايش غلظـت سـرمي پتاسيم شود كـه منجـر بـه ايـست قلبـي يـا آريتمـي در بيمـاران دچـار سـوختگي يـا ضـربه شـديد و اخـتلالات نورولژيك مي شود كه تا هفته ها و ماه ها بعد از ضـربه ايـن اثر باقي مي ماند. براديكاردي و آريتمي قلبي با ايـن دارو از ساير مسددهاي عصبي-عضلاني شايعتر است.

 4- در سوختگي شديد، سميت با ديژيتال يا مصرف اخيـر آن، عيب كار قلب، بيماري دژنراتي و يا ديستروفي عصبي - عضلاني، فلج نيمـه تحتـاني بـدن، هيپركـالمي، صـدمات نخاعي، ضربه شديد، كـم خـوني شـديد، دهيدراتاسـيون، مـصرف حـشرهكـشهـاي سـمي بـراي عـصب يـا ديگـر مهار كنندههـا ي كـولين اسـتراز، بيمـاري شـديد كبـد يـا سيروز، سوء تغذيه، صفات نهفته ارثي، ضـايعات چـشمي، گلوكوم، جراحي چـشم، شكـستگي يـا اسپاسـم عـضله و هيپرترمي بدخيم با احتياط مصرف شود.

 5- ميزان و شدت بروز برادي كاردي و كاهش فشار خـون ناشي از دارو همراه با ضـد درد هـا ي مخـدر بـالا مـي رود. آزادشدن هيستامين نيز كه بـا بـسياري از ضـد درد هـا ي مخدر ايجاد ميشود، افزايش مييابد.

 6- مصرف مكرر يا طولاني مدت دارو ممكن است انـسداد عـصبي-عـضلاني شـبيه بـه انـسداد حاصـل از داروهـاي مسدودكننده عصبي -عضلاني غيـر دپـولاريزان ايجادكنـد كه اين حالت منجر به بروز ضعف مداوم تنفـسي يـا آپنـه خواهدشد. براي به حداقل رساندن خطر مـصرف بـيش از حد توصيه مي شود از يك تحريك كننده اعصاب محيطـي، براي پيگيري پاسخ بيمار به دارو استفاده شود.

 عوارض جانبي :

برادي كاردي، آريتمي قلبـي، گلوكـوم، تاكيكــاردي، ســفتي و درد عــضلات بعــد از جراحــي، هيپرترمي بدخيم و افزايش ترشح بزاق از عـوارض نـسبتاً شايع و مهم دارو ميباشند.

 تــداخلهــاي دارويــي:

 مــصرف همزمــان دارو بــا آمينوگليكوزيدها، بي حسكننـدههـاي موضـعي تزريقـي، كاپرئومايــــسين، خــــون ســــيتراته، كليندامايــــسين، لينكومايسين، پلي ميكـسين هـا ، مهاركننـده هـاي كـولين اسـتراز، حــشرهكــشهــايي كـه ســميت عــصبي دارنــد، گليكوزيـدهـاي ديژيتـالي، پروكـائين آميـد، كينيـدين و فيزوستيگمين باعث تشديد و يـا طـولاني شـدن اثـرات و عوارض سوكسينيل كولين ميشود.

 نكات قابل توصيه:

1- كودكــان بــه خــصوص بــه اثــرات ميوگلــوبينمي، ميوگلوبينوري و قلبي دارو حساسترند . مصرف مقادير كـم توبوكـــورارين قبـــل از سوكـــسينيل كـــولين، شـــيوع ميوگلوبينمي را كاهش مي دهد. همچنين باتكرار مـصرف در صورت بروز، عوارض قلبي ذكرشـده ناشـي از تحريـك واگ با تيوپنتال سديم و آتروپين مهار مي شود. بعد از اين اثرات تاكي كاردي و افزايش فشار خون ممكن است ديـده شود.

 2- تقويت اثر بيهوش كنندههاي استنـشاقي هيدروكربنـه توسـط سوكـسينيل كـولين كمتـر از مـسدودكنندههـاي عصبي-عضلاني غير دپولاريزان است.

 3- طــول و شــدت اثــر دارو در هيپرترمــي و هيپــوترمي افزايش مييابد.

 4- مقدار تست 10 ميليگرم براي تعيين حساسيت بيمار و زمان بازيابي بـه كـار مـي رود. در بيمـاراني كـه ميـزان فعاليت آنزيم پسودوكولين استراز در آنهـا كـم اسـت، بـه دليل حساسيت غير معمول به اثرات سوكسينيل كـولين، ممكن است به كاهش مقـدار مـصرف دارو نيـاز باشـد . در اين مورد مقدار تست 5-10 ميليگرم ميباشد.

 5- براي كاهش فاسيكوله شدن عـضلات، مقـدار كمـي از داروي غيــر دپــولاريزان، ممكــن اســت قبــل از مــصرف سوكسينيل كولين، به كار رود.

 6- دارو اثر شناخته شد هاي روي هوشياري يا آستانه درد ندارد. لذا در جراحي بايد مقدار كافي از داروي بيهوشي به كار رود.

 مقدار مصرف :

بزرگــسالان: در جراحــي كوتــاه مــدت، ابتــدا مقــدار 0/6-1/1 mg/kg به صورت وريدي تزريـق مـي شـود . در صورت نياز به تكرار مصرف دارو، مقدار آن بايد باتوجه بـه پاسخ بيمار به م قدار اوليه تعيين شود . به صورت عـضلاني 3-4 mg/kg تزريق مي شود و ميزان تا مقـدار مـصرف از 150 ميليگرم بيشتر شود . در جراحي طولاني مدت، ابتدا مقدار 0/6-1/1 mg/kg به صورت وريدي تزريق مي شود. مقدار مصرف بعدي براي هر فرد جداگانه و باتوجه به نياز به ميزان تداوم شل ش دن عضلات تعيين مي شـود . تجـويز مقادير مصرف به صورت منقـسم، بـه دليـل امكـان بـروز مقاومت وآپنه مداوم توصيه نمي شود. در اعمـال جراحـي طولاني، به كار بردن انفوزويون مداوم بهتر است. انفوزيون وريدي بـه صـورت محلـول 0/1-0/2 درصـد در دكـستروز 5 درصـد يــا سـديم كلرايــد تزريقـي و ســا ير رقيقكنندههاي مناسب و بـه ميـزان 0/5-10 mg/min براساس پاسخ بيمار وشـل شـدن عـضله، بـه مـدت يـك ساعت تجويز مي شود. در مصرف دارو به صورت انفوزيون ، پيگيــري دقيــق كــار عــصبي -عــضلاني، بااســتفاده از تحريككننده اعصاب محيطي، براي جلوگيري از مـصرف مقادير زياد و تعيين ميزان انسداد داروي غير دپـولاريزان، توصيه ميشود. در درمان با الكتروليت شـوك مقـدار 10-30 ميلـي گـرم تقريباً يك دقيقه قبل از شوك ، تزريق وريدي يـا حـداكثر 2/5 mg/kg (مقدار مصرف تام از 150 ميليگـرم نبايـد بيشتر شود) تزريق عضلاني ميشود. كودكـان: بـراي لولـهگـذاري داخـل نـاي حـداكثر تـا 2/5 mg/kg (مقدار مصرف تام از 150 ميليگـرم نبايـد بيشتر شود ) تزريـق عـضلاني و يـا 1-2 mg/kg تزريـق وريدي مي شود. درصورت نياز به تكرار مصرف دارو، مقدار مصرف بايد با توجه به پاسخ بيمار به مقدار مصرف اوليـه، تعيين شود . به نظر ميرسد كه انفوزيون مداوم وريدي دارو در كودكان و نوزادان باعث هيپرترمي بدخيم شود.

 اشكال دارويي: :

Powder For Injention: 100 mg, 500 mg 1000 m

Injection: 20 mg/ml, 100 mg/2 ml 500 mg/10 ml, 1

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد