هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

سوفنتانيل(SUFENTANIL)

داروهاي مسکن ،ضد تب ها

تعداد بازدید :1056

رده بارداری : C

موارد مصرف :

سوفنتانيل يك ضـد درد مخـدر اسـت كه به عنوان داروي همراه وهمچنين براي القاي بيهوشـي مصرف ميشود. اين دارو همچنين با تجويز داخل نخـاعي و درون سخت شامه براي ايجاد بي دردي و پـس از عمـل جراحي بكارميرود.

فارماكوكينتيك:

سوفنتانيل براحتـي از سـد خـوني – مغزي عبور ميكند. تجمع سوفنتانيل در بافتهاي چربـي ممكن است باعث طولاني شدن اثر داروشـود . متابوليـسم دارو عمدتاًكبدي است . سوفنتانيل نيمه عمر سه مرحلهاي دارد و نيمه عمر دفعي آن 2/7 ساعت است . زمـان شـروع اثر دارو حدود 1-1/6 دقيقـه بعـدازتزريق وريـدي اسـت . پيوند دارو به پروتئين هاي پلاسما بسيار زياداسـت . دارو از طريق كليه دفع ميشود.

هشدارها :

1- درصورت وجود عيب كار كبـد، سـوفنت انيل بايـد بـا احتياط فراوان تجويز شود.

2- داروهاي ضددرد مخدر باعث تشديد ضـعف تنفـسي ميشوند.

3- دربيماران سالخورده يا بسيار بيمار و بيمـاران بـسيار جوان، مصرف اين دارو به دليل احتمال بروز علائم تنفسي بايد با احتياط فراوان صورت گيرد.

4- هنگام تجـويز دارو بايـد امكانـات لاز م بـراي كنتـرل علائــــم مــــسموميت احتمــــالي بــــا دارو از جملــــه آنتاگونيستهاي موادمخدر در دسترس باشد.

5- مقدارمصرف دارو بايد براي هر بيمار بطور جداگانه و با توجه به سن، وزن، اندازه بدن، شـرايط فيزيكـي بيمـار، مصرف همزمان ساير دارو ها و طول مدت احتمـالي عمـل جراحي تعيين شود.

6- اين دارو ممكن است باعث سختي عـضلات سـينه و شكم شده و در نتيجه باعث اختلال در تنفس گردد.

7- تزريق وريدي دارو بهتر است بصورت آهـسته و طـي حداقل 1-2 دقيقه صورت گيرد.

8- اگرچه مـصرف بنزوديـازپين هـا ممكـن اسـت باعـث بهبود بيهوشي گردد، احتمال افزايش ضعف تنفـسي و يـا كاهش فشارخون بايد در نظر گرفته شود.

9- مصرف متناوب دارو ممكن است باعث ايجـاد تحمـل به اثرات دارو گردد . اين دارو مانند ساير دارو هاي ضـددرد مخدر ممكن است باعث ايجاد وابستگي و اعتيـاد بـه دارو شود. عوارض جانبي : براديكاردي، كاهش فشارخون وضـعف تنفسي طي وبعد از عمل جراحي ازعوارض شـايع و مهـم سوفنتانيل هستند.

تداخلهاي دارويي :

مـصرف همزمـان سـوفنتانيل بـا بنزوديازپينها، دارو هاي تضعيف كننده CNS و دارو هاي مهاركننده آنزيم هاي كبدي باعث تشديد عـوارض جـانبي داروهستند.

نكات قابل توصيه :

1- تا 24 ساعت پس از مصرف اين دارو، در صورت بروز سرگيجه، خ وابآلودگي، منگي ياتاري ديـد بايـد احتيـاط نمود.

2- تا 24 ساعت پس ازمصرف اين دارو، از مصرف سـاير فرآوردههاي حاوي الكل يا دارو هـا ي مـضعف CNS بايـد خودداري نمود، مگر اينكه اختصاصاًتوسط پزشـك تجـويز شود.

مقدار مصرف :

بزرگـــسالان:

بعنـــوان داروي بيهوشـــي عمـــومي مقدارمــصرف اوليــه آن 0/5-1 mcg/kg اســت كــه در ابتــداتزريق وريــدي شــده و در صــورت نيــاز مقــدار 10-25 mcg/kg مجدداًتزريق مـي گـردد . مقدارمـصرف متوسط آن ( در جراحي هاي بزرگ ) مقدار 2-5 mcg/kg اســـت و درصـــورت نيـــاز مقـــدار 10-50 mcg/kg مجــدداًتزريق مــيگــردد. بــه عنــوان داروي اصــلي در جراحــيهــاي بــزرگ 5-30 mcg/kg تزريــق وريــدي مـــيشودودرصـــورت نيـــاز مقـــدار 25-50 mcg/kg مجدداًتزريق ميگردد.

كودكان:

بعنوان داروي اصلي بيهوشي در جراحـي هـا ي قلبي – عروقي 10-25 mcg/kg به عنوان مقدار مصرف اوليـه تزريـق وريـدي مـيشـود ومـصرف نگهدارنـده تـا 25-50 mcg/kg است.

اشكال دارويي :

Injection : 50 mcg/10 ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد