هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

سولفاديازين - SULFADIAZINE

تعداد بازدید : 890

موارد مصرف :

 سولفاديازين يك آنتي بيوتيك از دسته سولفوناميدها است . سولفوديازين در درمـان عفونـت هـايحساس به اين دارو و براي پيشگيري از تـب روماتيـسمي عودكننده مصرف ميشود.

 مكانيسم اثر :

سولفو ناميدها بدليل شباهت ساختماني با پارامينوبنزوئيك اسيد (PABA) به صورت رقابتي آنـزيم ديهيدروپتروآت سنتتاز بـاكتري را كـه مـسئول تبـديل كـردن PABA بـه اسـيدديهيـدروفوليك اسـت، مهـار ميكنند. اين امـر در ن هايـت منجـر بـه وقفـه در سـاخت پورينها، تيميدين و DNA ميگردد.

 فارماكوكينتيك:

 همه سولفوناميد هـا جـذب خـوراكي خوبي (بيشتر از 70%) دارند. متابوليسم آنها كبدي اسـت . نيمــه عمــر ســولفاديازين تقريبــاً 10 ســاعت اســت كــه درصورت وجـود عيـب كـار كليـه بـه حـدود 34 سـاعت افزايش مي يابد. دفـع دارو عمـدتاً كليـوي اسـت . غلظـت سرمي دارو پس از 3-6 ساعت به حداكثر ميرسد.

 موارد منع مصرف :

 درصـورت ابـتلا بـه پـورفيري يـا وجود حساسيت به سولفوناميد ها، فوروسـمايد، مـدر هـا ي تيازيدي، سولفونيل ها اوره ها يا مهاركننـده هـا ي كربنيـك انيدراز نبايد مصرف شود.

 هشدارها:

1- بــدليل حلاليــت كــم دارو در آب و احتمــال بــروز كريــستال در ادرار، مــصرف ســولفاديازين بــراي درمــان عفونتهاي ادراري توصيه نميشود.

 2- بين سولفوناميد هـا حـساسيت متقـاطع وجـود دارد و چنانچه بيماري به يـك سـولفوناميد حـساسيت آلرژيـك نشان دهد، ممكن است به ساير سولفوناميد ها نيز حساس باشد.

 3- درمـوارد زيربايـد بـا احتيـاط فـراوان مـصرف شـود : ديسكرازي خو ني يا كـم خـوني مگالوبلاسـتيك ناشـي از كمبود فولات، كمبود G6PD، عيب كار كبد و كليه.

 عــوارض جــانبي:

 عــوارض گوارشــي، واكــنش هــاي حساسيتي جلدي و حـساسيت بـه نـور از عـوارض شـايع سولفاديازين هستند.

تداخلهاي دارويي :

 مصرف همزمان سـولفاديازين بـا داروهاي ضـدانعقاد كومـاريني، ضـد صـرع هيـدانتوئيني، داروهــاي خــوراكي ضــدديابت، دارو هــاي هموليتيــك، داروهاي سمي براي كبد و متوتركسات ممكن است سبب تشديد اثرات اين داروها شود.

 نكات قابل توصيه:

 1-هنگام مصرف اين دارو بايد بـه مقـدار كـافي مايعـات مصرف نمود تا ميـزان دفـع ادرار در روز بـراي يـك فـرد بزرگسال حداقل 1200 ميليليتر باشد.

 2-بيماران با عيب كار كليه ممكن است به كاهش مقدار مصرف نياز داشته باشند.

 3-سولفوناميدها نبايد در نوزادان با سن كمتـر از 2 مـاه مصرف شوند.

 4-دوره درمان با اين دارو بايد كامل شود.

 5-مراجعه منظم به پزشك بـه منظـور بررسـي و انجـام آزمون شمارش تام خون ضروري است.

 6-در صورت بروز سرگيجه بايد احتياط شود.

 7-احتمال بروز واكنش هاي حساسيت به نور بـا مـصرف اين دارو وجود دارد.

 مقدار مصرف :

بزرگسالان: در درمان عفونت هاي حساس مقـدار 2-4 گرم در ابتدا و سپس تا 6 گرم در روز در مقـادير منقـسم (براي توكسوپلاسموز تا 8 گرم در رو ز) مصرف مـي شـود . براي پيشگيري از تب روماتيسمي 1 گـرم در روز مـصرف ميشود. كودكــان: بــراي درمــان عفونــتهــاي حــساس ابتــدا 75 mg/kg/day و ســـــپس 150 mg/kg در روز در مقادير منقسم (تاحداكثر 6 گرم در روز ) مصرف ميشـود . براي پيشگيري از تب روماتيسمي بـراي كودكـان بـا وزن كمتر از 30 كيلوگرم تـا 500 ميلـي گـرم در روز مـصرف ميشود.

 اشكال دارويي :

Tablet: 500 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد