هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

سولفادوكسين - SULFADOXINE P

تعداد بازدید : 1182

رده بارداری : C

موارد مصرف :

سولفادوكسين يك سولفوناميد طولاني اثراسـت كـه همـراه بـا پيريمتـامين در درمـان مالاريـاي فالسيپارم مقاوم به ساير دارو ها و معمولاً بعد از يـك دوره درمان با كينين مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

سولفادوكـسين و پيريمتـامين داراي اثـر سينرژيستيك بر روي مهار متابوليسم فولات هـستند و از دو راه متفاوت اين سيكل متابوليك را متوقف ميكنند.

فارماكوكينتيــك:

سولفادوكــسين بــه راحتــي از راه خوراكي جـذب و اوج غلظـت سـرمي دارو 4 سـاعت بعـد حاصل ميشود. نيمه عمر دارو 4-9 روز است . اين دارو به آهستگي از راه كليه ها دفع ميگردد.

موارد منع مصرف :

اين دارو در صورت ابـتلاي بيمـار به نارسايي شديدكبدي يا كليـوي، پـورفيري، كـم خـوني مگالوبلاستيك يا كمبود فولات نبايد مصرف شود.

هشدارها:

درصورت ابتلاي بيم ار بـه عيـب كـار كليـه ياكبد، اختلال هـا ي خـوني، ضـعف مغزاسـتخوان، كمبـود G6PD، صرع و در سالخوردگان با احتياط فراوان مصرف شود.

عوارض جانبي :

تهوع، استفراغ، بثورات جلدي، (ازجمله ســندرم اســتيونس-جانــسون) و اخــتلالهــاي خــوني از عوارض مهم اين دارو هستند.

تداخلهاي دارويي :

درصورت مـصرف همزمـان ايـن دارو با وارفـارين و دارو هـا ي كاهنـده قنـدخون، اثـر ايـن داروها افزايش مي يابد. پابا و متابوليت هاي پاباي حاصل از بيحس كنندههـا ي موضـعي باعـث كـاهش اثـر ايـن دارو ميشـوند . سـميت سولفادوكـسين -P بامـصرف همزمـان متوتركسيت و سولفوناميدهاي ديگر افزايش مييابد.

نكات قابل توصيه :

1- درطول مـصرف ايـن دارو بيمـار بايـد مايعـات كـافي دريافت كند.

2- مصرف همزمان اسيدفوليك درطول درمان با اين دارو ممكن است ضروري باشد.

3- درصورت بروز اختلال هاي خوني يا بثورات جلدي بايد فوراً مصرف دارو را قطع كرد. 

4- درصورت بروز سرفه يا كوتاه ش دن تنفس مصرف دارو را قطع كنند.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

در درمان مالاريا 3 قرص به صـورت واحـد مصرف ميشود. درصورت لزوم بايد بعد از يـك هفتـه دوز تكرار شود.

كودكان:

براي كودكان بـا وزن 5-10 كيلـوگرم، نـصف قرص، براي كودكان با وزن 11-20 كيلوگرم يـك قـرص، براي كودكان با وزن 21-30 كيلـوگرم 1/5 قـرص، بـراي كودكان با وزن 31-45 كيلوگرم 2 قرص به صورت يكجـا مصرف ميشود.

اشكال دارويي :

+ Tablet: Sulfadoxine 500 mg

Primethamine 25 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد