هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

سوماتریپتان (SUMATRIPTAN)

ضد میگرن

تعداد بازدید :1015

رده بارداری : C

موارد مصرف :

ايـن دارو بـراي درمـان سـردرد هـاي حــادميگرني در بيمــاراني بكــارميرود كــه ضــددردهــا و داروهاي ضد التهاب غيراستروئيدي قادر به تخفيـف كـافي درد در آنها نيستند . هچنين از آن بـراي درمـان حمـلات حاد سردردهاي خوشهاي مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

اثرتخفيف سردرد ميگرني ممكن است به علت كاهش فعاليت اعصاب سروتون رژيك باشـد . ايـن دارو 1D ميباشـ دو احتمـالاً آگونيست اختصاصي گيرنده 5HT به علت انقباض عروق مغزي ناشي از تحريك اين گيرنـده موجب كاهش سردردحاد ميشود. همچنين اين دارو قـادر به كاهش آزادسازي نوروپپتيـد هـا و سـاير ميـانجي هـا ي التهابي ميباشد و به همـين علـت خـروج پـروتئين هـا ي پلاسما از عروق را كاهش ميدهد.

فارماكوكينتيك:

جذب اين دارو سـريع ولـي فراهمـي زيستي آن 17% (احتمـالاً بـه علـت جـذب نـاقص و اثـر عبوراوليه) مـي باشـد . متابوليـسم وسـيع كبـدي (80%) و نيمه عمري معـادل 2/5 سـاعت دارد . دفـع آن از طريـق ادرار (57%) ومدفوع (38%) صورت ميگيرد.

موارد منع مصرف :

از اين دارو نبايد براي پيـشگيري طولاني مدت ميگرن ويابراي ميگرن شـريان قاعـدهاي يـا ميگرن همي پلژيك استفاده نمود . همچنين براي بيمـاران مبتلا به فشارخون بالا (كنترل نشده )، بيماري هاي عـروق كرونر بويژه انـواع آنـژين صـدري و سـابقه سـكته قلبـي، وهربيمــاري ديگــري كــه انقبــاض عــروق كرونــر در آن خطرناك است، اين دارو را نبايد مصرف كرد.

هشدارها:

درصورت وجود آريتمي قلبـي، تاكيكـاردي، سابقه سكته مغزي، استعداد ابتلا به بيماري عروق كرونـر، نارسايي كبدي يا كليوي، فشارخون بالا (كنتـرل شـده ) و حساسيت به سـوماتريپتان، ايـن دارو را بايـد بـا احتيـاط فراوان بكاربرد.

عوارض جانبي :

درد يا احساس فشار در قفـسه سـينه، اختلال در بلع، تهوع و استفراغ، تغييـر درحـس چـشايي، واكنشهاي آلرژيـك و آنافيلاكتيـك، تـشنج، اضـطراب و تغييرات بينايي، دردعضلاني، عدم تعادل، خـواب آلـودگي وضعف از عوارض جانبي مهم اين دارو هستند.

تداخلهاي دارويي :

همزمان وتا 14 روز بعد از قطـ ع مــصرف مهاركننــدههــاي منــوآميناكــسيداز نبايــد از سوماتريپتان استفاده نمود . مصرف همزمـان ايـن دراو بـا ليتيم، ضدافسردگي هاي سـه حلقـه اي و مهاركننـده هـا ي منوآمين اكسيداز موجب افزايش شديدفشارخون ميشود. مصرف همزمان ايـن دراو بـا مهاركننـده هـا ي اختـصاصي برداشت سروتونين موجب ضعف، تشديد رفلكس ها، عـدم همــاهنگي مــيگــردد. مــصرف ديهيــدروارگوتامين، ارگوتامين ومتي سرژايد همراه با اين دارو باعث تشديد اثر انقباض عروق ميشود.

نكات قابل توصيه :

1- قــرص بايــد بــه طــور كامــل بلعيــده و از شكــستن، خردكردن و جويدن آن خودداري شود.

2- درصورت درازكـشيدن بيمـ ار در يـك اتـاق تاريـك و ساكت، تاثير دارو بيشترخواهدشد. 

3- اگر با يـك بارمـصرف دارو، بهبـودي حاصـل نـشد، از مــصرف مقــادير اضــافي خــودداري و بايــد از دارو هــاي جايگزين اسـتفاده شـود . درصـورت عـود سـردرد بعـد از بهبودي اوليه ميتوان مقادير اضافي تجويز نمود.

4- بين دفعات مصرف سوماتريپت ان بايد 5-7 روز فاصـله باشد.

5- اين دارو نبايد در سردردهاي آتيپيك مصرف شود.

6- درصورت بروز خواب آلودگي يـا گيجـي بايـد احتيـاط شود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

مقدار 25-100 ميلـي گـرم يكجـا مـصرف ميشود . درصورت نياز، ميتوان مقدارمـصرف را بافاصـله 2 ساعت تا 200 ميليگرم افزايش داد. حداكثر مقدارمصرف مجاز 200 mg/day است.

اشكال دارويي :

Tablet: 50, 100 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد