هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

سدامين (Sedamin)

گیاهی

تعداد بازدید :1062

موارد مصرف :

 ايـن فـرآورده در تـنش هـا ي عـصبي ، اضطراب و بيخوابي بكار ميرود.

 مكانيسم اثر :

 والرينيـك اسـيد سـنبل الطيـب احتمـالاً باعث وقفه در سيستم آنزيمـي مـسئول كاتابوليـسم گابـا (GABA) مــيشــود. گلوتــامين موجــود در عــصاره سنبلالطيب به راحتي از سد مغزي – خوني عبـوركرده و توسط پايانه هاي عصبي بازجذب شده به GABA تبديل ميشود. افزايش غلظت گابـا (GABA) موجـب كـاهش فعاليت سيـستم عـصبي مركـزي (CNS) و بـروز اثـرات آرامبخش والرينيك اسيد ميگردد.

 اجزاء فرآورده :

 اين فرآورده از پـودر ريـشه و ريـزوم سنبلالطيب (Valeriana officinalis) (حاوي حداقل 0/5% روغنهاي فرار) تهيه شده است.

 مواد موثره:

 والرينيك اسيد، والپوترياتها.

 هشدارها:

1-مصرف مقادير زياد اين فرآورده ممكـن اسـت ايجـاد خوابآلودگي نمايد . بنابراين، هنگام راننـدگي يـا كـار بـا ابزاري كه به هوشياري كامل نياز دارد احتياط شود.

2-ايمنــي مــصرف ايــن فــرآورده در دوران بــارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است، با اين وجودمنـافع آن در برابر مضار آن بايد سنجيده شود.

عوارض جانبي :

بامصرف طـولاني مـدت ايـن فـرآورده ممكن است سردرد، بيقراري، بيخوابي، ميدرياز و اخـتلال در عملكرد قلب بروز نمايد.

 تداخلهاي دارويـي :

مـصرف ايـن فـرآورده موجـب تـــشديد اثـــر ســـاير داروهـــاي آرامـــبخش (ازجملـــه بنزوديازپينها) و باربيتوراتها ميگردد.

 مقدار مصرف :

 1-2 كپسول يك ساعت قبل از خواب همراه با يك ليوان آب ميل شود.

 اشكال دارويي:

 Capsule

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد