هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

سناگل (Senagol)

گیاهی

تعداد بازدید :874

موارد مصرف :

 اين فرآورده براي درمـان كوتـاه مـدت يبوست كودكان مصرف ميشود.

 مكانيسم اثر :

سنوزيد هاي B و A تـــوسط بـــاكتري روده بــزرگ متــابوليزه شده و تبديل به مشتقات فعـال Rhein–anthrone ميگردنــد. ايــن تركيبــات موجــب تحريك وافـزايش حركـات پريـسالتيك روده و در نتيجـه كاهش جذب آب و الكتروليت ها شده و همچنـين ترشـح مايعات در روده بزرگ را از طريـق تحريـك ترشـح فعـال كلرايد و مخاط افزايش ميدهند . اثرات فوق احتمالاً ناشـي از افزايش بيوسنتز و آزادسازي پروستاگلاندينها است.

اجزاء فرآورده :

اين فرآورده حاوي عصاره بـرگ سـنا (Cassia obovata) هــر 5 ميلــيليتــر معــادل 8/8 ميليگرم سنوزيد A, B ميباشد.

 مواد موثره :

هيدروكسي آنتراسن گليكوزيد ها (سنوزيد B, A).

 موارد منع مصرف :

اين فرآورده مانند ساير ملـين هـا در بيماران مبتلا به تنگي و انسداد روده و ايلئوم، درد هاي شكمي ناشناخته، خـونريزي ركتـوم بـا علـت نامـشخص، بيماريهاي التهابي روده و آپانديسيت نبايد مصرف شود.

 هشدارها:

 ١-  استفاده طولاني مدت از ملين هاي آنتراكينوني ايجـاد وابستگي مينمايد

 ٢- دفع كليوي تركيبات آنتراكينوني موجب تغييـر رنـگ ادرار (زرد قهوهاي مايل به قرمز) همراه با افزايش pH آن ميگردد

 ٣- ملينها در خردسالان (تا سن 6 سال ) بجز بـا دسـتور پزشك نبايد مصرف شوند.

4-  داروهاي ملين را نبايد بيشتر از يـك هفتـه (مگـر بـا دستور پزشك ) يا در موارد غير ضروري (مانند عدم اجابت مزاج طي يك يا دو روز) مصرف نمود.

5- از مصرف دارو هاي ملين تا دو سـاعت بعـد از مـصرف ساير داروها خودداري شود.

عوارض جانبي:

1- مــصرف ســنا ايجــاد درد و كرامــپ هــاي شــكمي مينمايد.

2-مصرف طولاني مدت و دوز هاي بالاي اين فـرآورده موجب از بين رفتن كارآيي روده ها، اسهال و ازدست دادن آب و الكتروليتها (بويژه پتاسيم)، آلبومينوري و هماتوري ميگردد.

3- مقادير زياد سنا ممكن است ايجاد نفريت نمايد.

4- در افـرادي كـه بـه مـدت طـولاني از ملـين هـاي آنتراكينوني استفاده نمودهانـد ، پيگمانتاسـيون ملانوتيـك مخـاط روده (Melanosis coli) مـشاهده شـده اسـت . البته 4-12 ماه پس از قطع مصرف دارو اين عارضه از بين خواهد رفت.

 تداخلهاي دارويي:

1-اين دارو به دليل تغيير رنـگ و افـزايش pH ادرار ممكن است با آزمايش هاي تشخيصي (مانند تعيين ميزان اوروبيلينوژن ادرار) تداخل نمايد.

2-فرآوردههاي حاوي سنا بـا دارو هـا ي پـايين آورنـده پتاســــيم خــــون ماننــــد مــــدر هــــاي تيازيــــدي، آدرنوكورتيكوستروئيدها، ريشه شيرين بيان، گليكوزيد هاي قلبي و دارو هاي آنتيآريتمي تداخل اثر داشـته و احتمـالاً ايجاد اختلالات قلبي و عصبي – عضلاني مينمايد.

3- ايندومتاسين و نيفيـديپين اثـرات درمـاني سـنا را كاهش ميدهند.

4-سنا مانع جذب استروژن شده و سطح سرمي آن را پايين ميآورد.

 نكات قابل توصيه :

1-باتوجه به اينكه اثـرات سـنا 8-10 سـاعت پـس از مصرف آن ظاهر ميگردد. بهتراست اين فرآورده در هنگام خواب مصرف شود.

2-مصرف حداقل 6-8 ليوان آب در روز بـراي كمـك به نرم شدن مدفوع و جلوگيري از كاهش آب بـدن بيمـار ضروري است . اين امر به علت خروج حجم زيادي از آب با مدفوع اهميت دارد.

مقدار مصرف:

 كودكان 2-6 سال : يـك دوم تـا سـه چهـارم قاشـق مرباخوري حداكثر دوبار در روز. كودكان 6-12 سال: يـك تـا يـك ويـك دوم قاشـق مرباخوري حداكثر دو بار در روز.

 اشكال دارويي :

Syrup

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد